"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nordiska religioner, 7,5 hp

Engelskt namn: Sami and Old Norse Religion/Nordic religions

Denna kursplan gäller: 2021-04-26 och tillsvidare

Kurskod: 1RE219

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-07

Innehåll

Kursen ger ett jämförande perspektiv på nordiska religioner, från vikingatiden till nutid. Fokus ligger på fornnordisk religion runt år 1000 och samisk religion på 1600- och 1700-talet. Vissa jämförelser görs dock även med forntida religioner på de brittiska öarna samt med kontinental-germansk och fornfinsk religion. Kristendomens introduktion och historia i Sverige behandlas också i korthet. Teman som särskilt behandlas är: källor och källkritik; myt och rit; den kulturella och samhälleliga kontexten för de olika religiösa traditionerna; samt de inhemska nordiska religionernas möten med kristendomen. Vidare problematiseras olika tolkningar och historiebruk av dessa religiösa traditioner i forskningshistoria och populärkultur.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande källmaterial och forskningsmetoder beträffande forntida nordiska människors levnadssätt och livsmiljöer, 
  • redogöra för de mest inflytelserika tolkningarna och perspektiven beträffande variation i levnadssätt och livsmiljöer hos forntida människor i Norden, 
  • redogöra för forntidens roll för senare tiders uppfattningar om kulturarv och populära föreställningar om de nordiska länderna.

Färdighet och förmåga

  • tydligt kommunicera akademisk kunskap, både muntligt och skriftligt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • förstå komplexiteten i långvariga forntida processer där miljömässiga, tekniska, samhälleliga och kulturella förändringar har samverkat i Norden, 
  • förstå och hantera vikten av etiska och källkritiska tillvägagångssätt inom forskning och forskningskommunikation som berör forntiden, samt inom historiebruk av kunskap om forntiden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen hålls på engelska och består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuellt arbete. När deltagande på föreläsningar eller övningar är obligatoriskt, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta specifikt i schemat. Vid frånvaro vid obligatoriskt tillfälle tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i obligatoriska seminarier och individuella skriftliga tentamina. Gruppuppgifter (seminarier) betygssätts med alternativen Godkänd eller Underkänd. Individuella skriftliga uppgifter och tentamina betygsättas med alternativen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. För att klara kursen med minst betyget Godkänd krävs att alla obligatoriska gruppuppgifter samt den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Godkänd. För att få betyget Väl godkänd på ett moment krävs att betyget alla gruppuppgifter har getts betyget Godkänd, samt att den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Väl godkänd. Betygsättningen görs av examinator utsedd av Humanistisk fakultet vid Umeå universitet. 

Studenten ges fem tillfällen att tentera ett enskilt prov. Studenter som inte har fått godkänt betyg efter den första tentamen har rätt till en andra tentamen inom två månader. Övriga tillfällen till omprov ges antingen vid s.k. uppsamlingstentamenstillfällen eller nästa gång kursen erbjuds. Registrerade studenter har rätt att examineras på gällande kursplan upp till två år efter första registreringsdatum. Den som har godkänts på ett prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 

Studerande som vid två tillfällen har underkänts på ett prov har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, såvida inte särskilda skäl talar emot detta.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 45

Nordiska religioner

DuBois Thomas A.
Nordic religions in the Viking Age
Philadelphia : University of Pennsylvania Press : cop. 1999 : 271 s. :
ISBN: 0812235118
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The handbook of religions in ancient Europe
Hammer Olav, Bredholt Christensen Lisbeth, Warburton David A.
Durham : Acumen : 2013 : 456 s. :
ISBN: 9781844657094
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses i urval.

The Sami and the Church of Sweden : results from a white paper project
Hübinette Lars, Marlow Siân, Lindmark Daniel, Sundström Olle
Möklinta : Gidlunds förlag : [2018] : 255 sidor :
ISBN: 9789178443970
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses i urval.

Lindow John
Old Norse mythology
New York, NY : Oxford University Press : [2021] : 231 sidor :
ISBN: 9780190852252
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rydving Håkan
Tracing Sami traditions : in search of the indigenous religion among the Western Sami during the 17th and 18th centuries
Oslo : Institute for Comparative Research in Human Culture : 2010 : 168 s. :
ISBN: 978-82-7099-543-1 (hd.bd.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses i urval.

Artiklar kan tillkomma.