Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Normkritisk genuspedagogik, 15 hp

Engelskt namn: Norm Critical Gender Pedagogy

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 6PE244

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-15

Innehåll

I kursen genomförs fördjupande studier av normkritiskt förhållningssätt och genuspedagogik. Detta behandlas i relation till förskolans och skolans uppdrag att arbeta med jämställdhet och barns och ungas rätt till likabehandling. Normkritik och genuspedagogik ingår både som begrepp och som metoder för att utveckla förmågor att främja arbetet i pedagogisk yrkesverksamhet. I kursen studeras även pedagogisk verksamhet utifrån teorier om normer, makt, kön, intersektionalitet och social konstruktionism. Förhållandet mellan normer, normativa positioner och normkritik problematiseras. I kursens innehåll omfattas även samtida medier och hur de kan medverka i barns och ungas konstruktioner av normer, maskulinitet och femininitet. Kritiskt, självständigt och vetenskapligt förhållningssätt betonas. Sammantaget bereder kursens innehåll tillfälle till att på vetenskaplig grund utveckla professionella och pedagogiska metoder och förhållningssätt som kan främja jämställdhet och likabehandling för barn och unga i enlighet med gällande styrdokument.

Kursen är indelad i följande tre moment:

Moment 1: Kritiska perspektiv på normer, genus, makt och medier, 5 hp 
[Critical Perspectives on Norms, Gender Power and Media, 5 Credits]

I momentet behandlas relationen mellan normer, genus, makt och samtida medier med kritiskt och problematiserande ansats. Utifrån normkritiskt och genusvetenskapligt perspektiv analyseras samtida mediers innehåll och relateras till individens identitetsskapande. På vetenskaplig grund diskuteras också normkritik och genuspedagogik som begrepp och metoder. 

Moment 2: Normer och genus i pedagogisk praktik, 5 hp 
[Norms and Gender in Educational Practice, 5 Credits]
 
I momentet behandlas hur normkritik, genuspedagogik och intersektionellt perspektiv kan samverka och omsättas i praktiken för att främja möjligheter till praktiskt arbete med jämställdhet och barns och ungas rätt till likabehandling i förskola och skola. I momentet behandlas därtill vetenskapligt förankrade arbets- och förhållningssätt, samt hur genusmedvetet, normkritisk och förändringsinriktat  arbete kan utformas för ett pedagogiskt sammanhang som är relevant för den studerande.

Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport, 5 hp
[Scientific Study and Report, 5 Credits]

I momentet genomförs en vetenskaplig studie som redovisas i form av en vetenskaplig rapport. Det vetenskapliga arbetet utformas med avseende på normer, genus och makt, och omfattar en specifik händelse, företeelse eller situation som är relevant för den studerandes pedagogiska yrkesverksamhet.  

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kritiska perspektiv på normer, genus, makt och medier, 5 hp 

För godkänt moment skall den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap om centrala begrepp och teorier relevanta för det normkritiska och genusvetenskapliga området
 • uppvisa övergripande kunskap om hur normer, maktordningar, konstruktioner av genus och andra identitetsdimensioner uttrycks i medier, samt vilken betydelse detta kan ha för barns och ungas identitetsskapande 
Färdigheter och förmåga
 • identifiera och beskriva normer, sociala mönster och maktstrukturer som bidrar till att upprätthålla, alternativt utmana genus och andra maktordningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera, analysera och kritiskt reflektera över rådande normer i samtida medier, ur såväl allmänna som vetenskapliga perspektiv
 • diskutera och värdera hur normkritiskt förhållningssätt kan medverka till alternativa perspektiv på maskulinitet och femininitet, för att främja jämställdhet och likabehandling.
Moment 2: Normer och genus i pedagogisk praktik, 5 hp 

För godkänt moment skall den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • visa god kännedom om innehåll i styrdokument och forskning som är relevant för professionellt och vetenskapligt grundat förhållningssätt till jämställdhet och barns och ungas rätt till likabehandling
 • visa god kännedom om hur normkritiska och genuspedagogiska utbildningsinsatser kan utformas och genomföras på vetenskaplig grund
Färdigheter och förmåga
 • granska relevanta styrdokument och problematisera deras betydelse för professionellt pedagogiskt arbete med jämställdhet och likabehandling
 • planera för genomförande av professionellt, vetenskapligt förankrat pedagogiskt arbete med målet att bidra till jämställdhet och barns och ungas rätt till likabehandling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om normkritiskt förhållningssätt och genuspedagogik genom att redogöra för, samt diskutera hur detta, på vetenskaplig grund kan realiseras i pedagogisk praktik
 • värdera och diskutera betydelsen av normkritiskt perspektiv och genuspedagogik i arbetet med jämställdhet och barns och ungas rätt till likabehandling i utbildningssammanhang.
Moment 3: Vetenskaplig studie och rapport, 5 hp

För godkänt moment skall den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse
 • uppvisa förståelse för hur en vetenskaplig studie om normer, genus och makt i ett pedagogiskt sammanhang planeras, genomförs och rapporteras
Färdigheter och förmåga
 • identifiera, problematisera och analysera en händelse, företeelse eller situation i vilken normer, genus och makt ingår och har relevans för pedagogisk yrkesverksamhet
 • utifrån syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera och värdera studiens resultat i relation till aktuell forskning inom det normkritiska och genusvetenskaplig området samt i relation till pedagogisk yrkesverksamhet
 • kritiskt och konstruktivt analysera, diskutera och värdera genomförandet och resultatet av den aktuella studien

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans, i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

För samtliga moment sker examination med individuella inlämningsuppgifter, samt i form av seminarier, skriftliga redovisningar och en avslutande rapportskrivning.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen har upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus, medier och masskultur
  Fagerström Linda, Nilson Maria
  Malmö : Gleerup : 2008 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-40-65209-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lykke Nina
  Genusforskning : en guide till feministisk teori, metodologi och skrift
  Stockholm : Liber : 2009 : 256 s. :
  ISBN: 91-47-09374-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Conell R.W.
  Growing up masculine : rethinking the significance of adolescence in the making of masculinities
  Ingår i:
  Irish journal of sociology.
  Dublin : Sociological Association of Ireland : 1991- : 14 : sid. 11-28 :
  http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=719ebe91-455f-49cb-9507-9c1d957f8c56%40sessionmgr115&crlhashurl=login.aspx%253fdirect%253dtrue%2526profile%253dehost%2526scope%253dsite%2526authtype%253dcrawler%2526jrnl%253d07916035%2526AN%253d19676913&hid=115&vid=0&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=afh&AN=19676913
  Obligatorisk

  Hirdman Yvonne
  Gösta och genusordningen : feministiska betraktelser
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 239 s. :
  ISBN: 9789174419368
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 12, 13 och 14.

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Invisible Boy [Elektronisk resurs] : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2015 : 226 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-117911
  Obligatorisk

  Invisible girl [Elektronisk resurs] : "ceci n´est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Theme IV: Gender and Contemporary Media, s 207-277

  Milles Karin
  Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt
  3. uppl. : Malmö : NE Nationalencyklopedin : 2016 : 121 s. :
  ISBN: 978-91-88423-03-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mediers känsla för kön : feministisk medieforskning
  Hirdman Anja, Kleberg Madeleine
  Göteborg : Nordicom : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-87957-12-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som pdf på: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/mediers_kansla_for_kon.pdf

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normer i förskolan
  Reimers Eva, Bengtsson Jenny, Hellman Anette
  Malmö : Gleerups : [2021] : 149 sidor :
  ISBN: 9789151101569
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Siibak Andra
  Constructing masculinity on a social networking site : The case-study of visual self-presentations of young men on the profile images of SNS Rate
  Ingår i:
  Young [Elektronisk resurs]
  [Thousand Oaks, Calif.] : 2003- : 18 : sid. 403-425 :
  Ladda ner pdf

  Siibak Andra
  Constructing the Self through the Photo selection : Visual Impression Management on Social Networking Websites
  Ingår i:
  Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [Elektronisk resurs]
  Masaryk University : 3 :
  http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2009061501&article=1

  Doing Gender
  West Candace, Zimmerman Don H
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 1 : sid. 125-151 :
  Ladda ner pdf

  Duckface/Stoneface [Elektronisk resurs]
  Statens medieråd : 2017-01-02T13:37:01+01:00 :
  https://statensmedierad.se/5.1957a5a6150001724192f3d0.html

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crenshaw Kimberlé
  Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color
  Ingår i:
  Stanford law review.
  Stanford, Calif. : School of Law : 1948- : sid. 1241-1299 :

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valentine Gill
  Theorizing and researching intersectionality : A challenge for feminist geography
  Ingår i:
  Professional geographer
  Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
  Ladda ner pdf

  Tweens konstruerar identitet online : flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier
  Abiala Kristina, Hernwall Patrik
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 18 : sid. 10-35 :
  Ladda ner pdf

  Dobson Shields Amy
  The Representation of Female Friendships on Young Women’s Myspace Profiles : The All-Female World and the Feminine ‘Other’
  Ingår i:
  Youth culture and net culture
  Hershey PA : Information Science Reference : c2011. : xxviii, 441 p. : sid. 126-152 :
  Ladda ner pdf

  Ett antal artiklar tillkommer. Referenslitteratur väljes i samråd med kursledaren.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
  ISBN: 9789144126050
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus, medier och masskultur
  Fagerström Linda, Nilson Maria
  Malmö : Gleerup : 2008 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-40-65209-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lykke Nina
  Genusforskning : en guide till feministisk teori, metodologi och skrift
  Stockholm : Liber : 2009 : 256 s. :
  ISBN: 91-47-09374-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Conell R.W.
  Growing up masculine : rethinking the significance of adolescence in the making of masculinities
  Ingår i:
  Irish journal of sociology.
  Dublin : Sociological Association of Ireland : 1991- : 14 : sid. 11-28 :
  http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=719ebe91-455f-49cb-9507-9c1d957f8c56%40sessionmgr115&crlhashurl=login.aspx%253fdirect%253dtrue%2526profile%253dehost%2526scope%253dsite%2526authtype%253dcrawler%2526jrnl%253d07916035%2526AN%253d19676913&hid=115&vid=0&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=afh&AN=19676913
  Obligatorisk

  Hirdman Yvonne
  Gösta och genusordningen : feministiska betraktelser
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 239 s. :
  ISBN: 9789174419368
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 12, 13 och 14.

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Invisible Boy [Elektronisk resurs] : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2015 : 226 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-117911
  Obligatorisk

  Invisible girl [Elektronisk resurs] : "ceci n´est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Theme IV: Gender and Contemporary Media, s 207-277

  Milles Karin
  Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt
  3. uppl. : Malmö : NE Nationalencyklopedin : 2016 : 121 s. :
  ISBN: 978-91-88423-03-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mediers känsla för kön : feministisk medieforskning
  Hirdman Anja, Kleberg Madeleine
  Göteborg : Nordicom : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-87957-12-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som pdf på: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/mediers_kansla_for_kon.pdf

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Siibak Andra
  Constructing masculinity on a social networking site : The case-study of visual self-presentations of young men on the profile images of SNS Rate
  Ingår i:
  Young [Elektronisk resurs]
  [Thousand Oaks, Calif.] : 2003- : 18 : sid. 403-425 :
  Ladda ner pdf

  Siibak Andra
  Constructing the Self through the Photo selection : Visual Impression Management on Social Networking Websites
  Ingår i:
  Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [Elektronisk resurs]
  Masaryk University : 3 :
  http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2009061501&article=1

  Doing Gender
  West Candace, Zimmerman Don H
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 1 : sid. 125-151 :
  Ladda ner pdf

  Duckface/Stoneface [Elektronisk resurs]
  Statens medieråd : 2017-01-02T13:37:01+01:00 :
  https://statensmedierad.se/5.1957a5a6150001724192f3d0.html

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crenshaw Kimberlé
  Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color
  Ingår i:
  Stanford law review.
  Stanford, Calif. : School of Law : 1948- : sid. 1241-1299 :

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valentine Gill
  Theorizing and researching intersectionality : A challenge for feminist geography
  Ingår i:
  Professional geographer
  Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
  Ladda ner pdf

  Tweens konstruerar identitet online : flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier
  Abiala Kristina, Hernwall Patrik
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 18 : sid. 10-35 :
  Ladda ner pdf

  Dobson Shields Amy
  The Representation of Female Friendships on Young Women’s Myspace Profiles : The All-Female World and the Feminine ‘Other’
  Ingår i:
  Youth culture and net culture
  Hershey PA : Information Science Reference : c2011. : xxviii, 441 p. : sid. 126-152 :
  Ladda ner pdf

  Ett antal artiklar tillkommer. Referenslitteratur väljes i samråd med kursledaren.

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 12, 13 och 14.

  Genus, medier och masskultur
  Fagerström Linda, Nilson Maria
  Malmö : Gleerup : 2008 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-40-65209-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hirdman Yvonne
  Gösta och genusordningen : feministiska betraktelser
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 239 s. :
  ISBN: 9789174419368
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lykke Nina
  Genusforskning : en guide till feministisk teori, metodologi och skrift
  Stockholm : Liber : 2009 : 256 s. :
  ISBN: 91-47-09374-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Milles Karin
  Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt
  3. uppl. : Malmö : NE Nationalencyklopedin : 2016 : 121 s. :
  ISBN: 978-91-88423-03-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Conell R.W.
  Growing up masculine : rethinking the significance of adolescence in the making of masculinities
  Ingår i:
  Irish journal of sociology.
  Dublin : Sociological Association of Ireland : 1991- : 14 : sid. 11-28 :
  http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=719ebe91-455f-49cb-9507-9c1d957f8c56%40sessionmgr115&crlhashurl=login.aspx%253fdirect%253dtrue%2526profile%253dehost%2526scope%253dsite%2526authtype%253dcrawler%2526jrnl%253d07916035%2526AN%253d19676913&hid=115&vid=0&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=afh&AN=19676913
  Obligatorisk

  Invisible girl [Elektronisk resurs] : "ceci n´est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Theme IV: Gender and Contemporary Media, s 207-277

  Invisible Boy [Elektronisk resurs] : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2015 : 226 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-117911
  Obligatorisk

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mediers känsla för kön : feministisk medieforskning
  Hirdman Anja, Kleberg Madeleine
  Göteborg : Nordicom : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-87957-12-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som pdf på: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/mediers_kansla_for_kon.pdf

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crenshaw Kimberlé
  Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color
  Ingår i:
  Stanford law review.
  Stanford, Calif. : School of Law : 1948- : sid. 1241-1299 :

  Tweens konstruerar identitet online : flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier
  Abiala Kristina, Hernwall Patrik
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 18 : sid. 10-35 :
  Ladda ner pdf

  Siibak Andra
  Constructing the Self through the Photo selection : Visual Impression Management on Social Networking Websites
  Ingår i:
  Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [Elektronisk resurs]
  Masaryk University : 3 :
  http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2009061501&article=1

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valentine Gill
  Theorizing and researching intersectionality : A challenge for feminist geography
  Ingår i:
  Professional geographer
  Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
  Ladda ner pdf

  Duckface/Stoneface [Elektronisk resurs]
  Statens medieråd : 2017-01-02T13:37:01+01:00 :
  https://statensmedierad.se/5.1957a5a6150001724192f3d0.html

  Siibak Andra
  Constructing masculinity on a social networking site : The case-study of visual self-presentations of young men on the profile images of SNS Rate
  Ingår i:
  Young [Elektronisk resurs]
  [Thousand Oaks, Calif.] : 2003- : 18 : sid. 403-425 :
  Ladda ner pdf

  Doing Gender
  West Candace, Zimmerman Don H
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 1 : sid. 125-151 :
  Ladda ner pdf

  Dobson Shields Amy
  The Representation of Female Friendships on Young Women’s Myspace Profiles : The All-Female World and the Feminine ‘Other’
  Ingår i:
  Youth culture and net culture
  Hershey PA : Information Science Reference : c2011. : xxviii, 441 p. : sid. 126-152 :
  Ladda ner pdf

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etiska reflektioner i forskning med barn
  Källström Åsa, Andersson Bruck Kjerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 152 sidor :
  ISBN: 9789140686251
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ett antal artiklar tillkommer. Referenslitteratur väljes i samråd med kursledaren.

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 12, 13 och 14.

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus, medier och masskultur
  Fagerström Linda, Nilson Maria
  Malmö : Gleerup : 2008 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-40-65209-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hirdman Yvonne
  Gösta och genusordningen : feministiska betraktelser
  Stockholm : Ordfront : 2007 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-7037-327-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lykke Nina
  Genusforskning : en guide till feministisk teori, metodologi och skrift
  Stockholm : Liber : 2009 : 256 s. :
  ISBN: 91-47-09374-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Milles Karin
  Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt
  3. uppl. : Malmö : NE Nationalencyklopedin : 2016 : 121 s. :
  ISBN: 978-91-88423-03-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Conell R.W.
  Growing up masculine : rethinking the significance of adolescence in the making of masculinities
  Ingår i:
  Irish journal of sociology.
  Dublin : Sociological Association of Ireland : 1991- : 14 : sid. 11-28 :
  http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=719ebe91-455f-49cb-9507-9c1d957f8c56%40sessionmgr115&crlhashurl=login.aspx%253fdirect%253dtrue%2526profile%253dehost%2526scope%253dsite%2526authtype%253dcrawler%2526jrnl%253d07916035%2526AN%253d19676913&hid=115&vid=0&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=afh&AN=19676913

  Invisible girl [Elektronisk resurs] : "ceci n´est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek
  Läsanvisning: Theme IV: Gender and Contemporary Media, s 207-277

  Invisible Boy [Elektronisk resurs] : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2015 : 226 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-117911

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mediers känsla för kön : feministisk medieforskning
  Hirdman Anja, Kleberg Madeleine
  Göteborg : Nordicom : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-87957-12-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som pdf på: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/mediers_kansla_for_kon.pdf

  Referenslitteratur

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crenshaw Kimberlé
  Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color
  Ingår i:
  Stanford law review.
  Stanford, Calif. : School of Law : 1948- : sid. 1241-1299 :

  Tweens konstruerar identitet online : flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier
  Abiala Kristina, Hernwall Patrik
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 18 : sid. 10-35 :
  Ladda ner pdf

  Siibak Andra
  Constructing the Self through the Photo selection : Visual Impression Management on Social Networking Websites
  Ingår i:
  Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [Elektronisk resurs]
  Masaryk University : 3 :
  http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2009061501&article=1

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valentine Gill
  Theorizing and researching intersectionality : A challenge for feminist geography
  Ingår i:
  Professional geographer
  Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
  Ladda ner pdf

  Duckface/Stoneface [Elektronisk resurs]
  Statens medieråd : 2017-01-02T13:37:01+01:00 :
  https://statensmedierad.se/5.1957a5a6150001724192f3d0.html

  Siibak Andra
  Constructing masculinity on a social networking site : The case-study of visual self-presentations of young men on the profile images of SNS Rate
  Ingår i:
  Young [Elektronisk resurs]
  [Thousand Oaks, Calif.] : 2003- : 18 : sid. 403-425 :
  Ladda ner pdf

  Doing Gender
  West Candace, Zimmerman Don H
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 1 : sid. 125-151 :
  Ladda ner pdf

  Dobson Shields Amy
  The Representation of Female Friendships on Young Women’s Myspace Profiles : The All-Female World and the Feminine ‘Other’
  Ingår i:
  Youth culture and net culture
  Hershey PA : Information Science Reference : c2011. : xxviii, 441 p. : sid. 126-152 :
  Ladda ner pdf

  Ett antal artiklar tillkommer. Referenslitteratur väljes i samråd med kursledaren.

 • Giltig från: 2017 vecka 24

  Genusvetenskapens pedagogik och didaktik
  Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : [2012] : 66 s. :
  Fritt tillgänglig via Nationella sekretariatet för genusforskning
  ISBN: 9789198080209
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Fanny
  Rosa : den farliga färgen
  Stockholm : Ordfront : 2011 : 264 s. :
  ISBN: 978-91-7037-605-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativa metoder
  Ahrne Göran, Svensson Peter
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 275 s. :
  ISBN: 9789147112241
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 12, 13 och 14.

  Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring
  Bromseth Janne C. H., Darj Frida
  Uppsala : Centrum för genusvetenskap : 2010 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-978186-5-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Genus, medier och masskultur
  Fagerström Linda, Nilson Maria
  Malmö : Gleerup : 2008 : 171 s. :
  ISBN: 978-91-40-65209-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hirdman Yvonne
  Gösta och genusordningen : feministiska betraktelser
  Stockholm : Ordfront : 2007 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-7037-327-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lykke Nina
  Genusforskning : en guide till feministisk teori, metodologi och skrift
  Stockholm : Liber : 2009 : 256 s. :
  ISBN: 91-47-09374-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Milles Karin
  Jämställt språk : en handbok i att skriva och tala jämställt : småskrift utarbetad av Språkrådet 2008
  2. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2012 : 121 s. :
  ISBN: 978-91-1-305171-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap
  De los Reyes Paulina, Mulinari Diana
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 141 s. :
  ISBN: 91-47-07477-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
  Patel Runa, Davidson Bo
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
  ISBN: 978-91-44-06868-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Conell R.W.
  Growing up masculine : rethinking the significance of adolescence in the making of masculinities
  Ingår i:
  Irish journal of sociology.
  Dublin : Sociological Association of Ireland : 1991- : 14 : sid. 11-28 :
  http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=719ebe91-455f-49cb-9507-9c1d957f8c56%40sessionmgr115&crlhashurl=login.aspx%253fdirect%253dtrue%2526profile%253dehost%2526scope%253dsite%2526authtype%253dcrawler%2526jrnl%253d07916035%2526AN%253d19676913&hid=115&vid=0&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=afh&AN=19676913

  Invisible girl [Elektronisk resurs] : "ceci n´est pas une fille"
  Frånberg Gun-Marie, Hällgren Camilla, Dunkels Elza
  Umeå : Umeå University : 2012 : 281 s. :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek
  Läsanvisning: Theme IV: Gender and Contemporary Media, s 207-277

  Invisible Boy [Elektronisk resurs] : the making of contemporary masculinities
  Hällgren Camilla, Dunkels Elza, Frånberg Gun-Marie
  Umeå : Umeå universitet : 2015 : 226 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-117911

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Se bibliotekskatalogen Album

  Berg Martin
  Netnografi : att forska om och med internet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 171 s. :
  ISBN: 9789144096810
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
  ISBN: 9789147106585
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
  3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
  ISBN: 9789147111510
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stensmo Christer
  Vetenskapsteori och metod för lärare : en introduktion
  1. uppl. : Uppsala : Kunskapsföretaget : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-89040-44-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hermerén Göran
  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Vetenskapsrådet : 2011 : 129 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-189-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Jobér Anna
  Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 166 s. :
  ISBN: 978-91-27-13936-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Crenshaw Kimberlé
  Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color
  Ingår i:
  Stanford law review.
  Stanford, Calif. : School of Law : 1948- : sid. 1241-1299 :

  Tweens konstruerar identitet online : flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier
  Abiala Kristina, Hernwall Patrik
  Ingår i:
  Pedagogisk forskning i Sverige
  Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet : 1996- : 18 : sid. 10-35 :
  Ladda ner pdf

  Siibak Andra
  Constructing the Self through the Photo selection : Visual Impression Management on Social Networking Websites
  Ingår i:
  Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace [Elektronisk resurs]
  Masaryk University : 3 :
  http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2009061501&article=1

  Män och jämställdhet : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2014 : 575 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138240717
  Se bibliotekskatalogen Album

  Valentine Gill
  Theorizing and researching intersectionality : A challenge for feminist geography
  Ingår i:
  Professional geographer
  Oxford : Blackwell : 1997- : 59 : sid. 10-21 :
  Ladda ner pdf

  Forsman Michael
  Duckface/Stoneface
  Ingår i:
  Statens medieråd [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Statens medieråd : 20??- :
  Ladda ner pdf

  Siibak Andra
  Constructing masculinity on a social networking site : The case-study of visual self-presentations of young men on the profile images of SNS Rate
  Ingår i:
  Young [Elektronisk resurs]
  [Thousand Oaks, Calif.] : 2003- : 18 : sid. 403-425 :
  Ladda ner pdf

  Doing Gender
  West Candace, Zimmerman Don H
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 1 : sid. 125-151 :
  Ladda ner pdf

  Dobson Shields Amy
  The Representation of Female Friendships on Young Women’s Myspace Profiles : The All-Female World and the Feminine ‘Other’
  Ingår i:
  Youth culture and net culture
  Hershey PA : Information Science Reference : c2011. : xxviii, 441 p. : sid. 126-152 :
  Ladda ner pdf

  Ett antal artiklar tillkommer. Referenslitteratur väljes i samråd med kursledaren.