Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Normkritisk pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Norm-critical pedagogy in working life

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE135

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-17

Innehåll

Kursen behandlar området normkritisk pedagogik utifrån relevanta teorier och praktiker. Vidare behandlar kursen hur normkritiska idéer kan användas för att undersöka och problematisera normer och värderingar i arbetslivet. Kursen fokuserar hur normer och värderingar produceras, reproduceras och förhandlas i olika kontexter på såväl organisations-, grupp- som individnivå. Målet är att den studerande ska utveckla ett reflexivt förhållningssätt till hur normer och värderingar påverkar arbetslivet och hur normskapande processer kan synliggöras och utmanas i företags och organisationers dagliga verksamhet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap och förståelse inom området normkritisk pedagogik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 • visa god kunskap om tidigare forskning inom området
 • visa förståelse för hur uttalade och outtalade normer och värderingar påverkar organisationer, grupper och individer i arbetslivskontexter
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att kritiskt granska och analysera hur normer och värderingar uttrycks i arbetslivsrelaterade kontexter
 • visa färdighet i att problematisera möjliga effekter av olika normer och värderingar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • genom ett reflexivt förhållningssätt kunna diskutera, värdera och problematisera normer med stöd från olika teoretiska perspektiv
 • värdera betydelsen av normkritiska perspektiv i arbetslivsrelaterade kontexter och kritiskt förhålla sig till vilka inne- och uteslutningseffekter olika normer och värderingar kan ge upphov till

Behörighetskrav

Yrkesexamen från det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller utbildningsvetenskapliga området om minst 180 hp. Eller generell examen från det samhällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga området om minst 180 hp. Behörig är också den som har 90 hp i något samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämne.
En A/5 och SvB/3.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt genom självständigt arbete där studenterna studerar och analyserar normer och värderingar i en specifik arbetslivsrelaterad kontext. Kursen ges som en internetkurs utan fysiska träffar.

Examination

Kursen bedöms med betygen U/G/VG. Examinationen sker dels genom seminarier vilka kräver en skriftlig förberedelse och ett aktivt deltagande i de skriftliga gruppseminarierna samt genom en individuell skriftlig hemtentamen. För ett godkänt betyg på kursen krävs ett godkänt betyg på seminariedeltagandet samt hemtentamen. För betyget väl godkänd krävs ett godkänt betyg på seminariedeltagandet samt en väl genomförd hemtentamen där studenten självständigt visar på ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Acker Joan
  Inequality regimes: Gender, class and race in organizations
  Gender and society, (20)4, 441-464 : 2006 :
  http://www.sagepub.com/oswcondensed/study/articles/05/Acker.pdf
  Obligatorisk

  Ahmed Sara
  The Nonperformativity of Antiracism
  Meridians: feminism, race, transnationalism, 7(1), pp. 104-126 : 2006 :
  https://muse.jhu.edu/journals/meridians/v007/7.1ahmed.html
  Obligatorisk

  Friis Christensen Jannick
  Queer organising and performativity: Towards a norm-critical conceptualisation of organisational intersectionality
  Ingår i:
  Ephemera: Theory & Politics in Organization [Elektronisk resurs]
  2001- : 18 : sid. 103-130 :
  Obligatorisk

  Forbes Diane A.
  Commodification and Co-Modification Explicating Black Female Sexuality in Organizations
  Management Communication Quarterly, 22(4), pp. 577-613 : 2009 :
  http://mcq.sagepub.com/content/22/4/577.abstract
  Obligatorisk

  Garsten Christina
  Globala normer för arbete : anställningsbarhet, mätbarhet och reflexivitet
  I Marinette Fogde & Johanna Övling (Red.), Det globaliserade arbetslivet. Gidlunds förlag, s. 111-125 : 2014 :
  Obligatorisk

  Dis/ability and austerity: beyond work and slow death
  Goodley Dan, Lawthomb Rebecca, Runswick-Coleb Katherine
  Dis/ability and austerity: beyond work and slow death. 980–984 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI:10.1080/09687599.2014.920125

  Encountering Social Class Differences at Work: How “Class Work” Perpetuates Inequality
  Gray Barbara, Kish-Gephart Jennifer J.
  Academy of Management Review, Vol. 38(4), 670–699 : 2013 :
  http://dx.doi.org/10.5465/amr.2012.0143
  Obligatorisk

  Holmqvist Mikael
  Disabled people and dirty work
  Disability & Society, Vol. 24(7), 869-882 : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1080/09687590903283480

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241219
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar, ca 100 sidor)

  Kalonaityté Viktorija
  The Case of Vanishing Borders: Theorizing Diversity Management as Internal Border Control
  Organization. 17(1): 31-52 : 2010 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1177/1350508409350238

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Discursive managerial practices of diversity and homogeneity
  Knoppers Annelies, Claringbould Inge, Dortants Marianne
  Journal of Gender Studies, 24(3), pp. 259-274 : 2015 :
  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09589236.2013.833086
  Obligatorisk

  Kumashiro Kevin K.
  Toward a Theory of Anti-Oppressive Education
  Review of Educational Research, 70(1), pp. 25-53 : 2000 :
  http://rer.sagepub.com/content/70/1/25.short
  Obligatorisk

  Lindberg Ola
  Gatekeepers of a profession? Employability as capital in the recruitment of medical interns
  Journal of Education and Work, 26(4), pp. 431-452 : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI:10.1080/13639080.2012.658032

  Inledning, kapitel 1
  Martinsson Lena, Reimers Eva
  Ingår i:
  Skola i normer
  Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  Obligatorisk

  Martinsson Lena
  Troublesome factory
  Ingår i:
  Norm-struggles
  Newcastle : Cambridge Scholars : 2010 : 235 s. :
  Obligatorisk

  Qvaresbo Jonas
  The moral regime of norm critical pedagogics – new ways of governing the Swedish pre-school child
  Ingår i:
  Critical studies in education [Elektronisk resurs]
  Abingdon, Oxon, UK : Taylor & Francis : 2007- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1080/17508487.2019.1596961

  The need for fresh blood: Understanding organizational age inequality through a vampiric lens
  Riach Kathleen, Kelly Simon
  Organization, Vol. 22(3), 287–305 : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1177/1350508413508999

 • Giltig från: 2019 vecka 26

  Acker Joan
  Inequality regimes: Gender, class and race in organizations
  Gender and society, (20)4, 441-464 : 2006 :
  http://www.sagepub.com/oswcondensed/study/articles/05/Acker.pdf
  Obligatorisk

  Ahmed Sara
  The Nonperformativity of Antiracism
  Meridians: feminism, race, transnationalism, 7(1), pp. 104-126 : 2006 :
  https://muse.jhu.edu/journals/meridians/v007/7.1ahmed.html
  Obligatorisk

  Angervall Petra
  Jämställdhetsarbetets pedagogik : dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitet
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2005 : 229, [15] s. :
  ISBN: 91-7346-529-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Forbes Diane A.
  Commodification and Co-Modification Explicating Black Female Sexuality in Organizations
  Management Communication Quarterly, 22(4), pp. 577-613 : 2009 :
  http://mcq.sagepub.com/content/22/4/577.abstract
  Obligatorisk

  Garsten Christina
  Globala normer för arbete : anställningsbarhet, mätbarhet och reflexivitet
  I Marinette Fogde & Johanna Övling (Red.), Det globaliserade arbetslivet. Gidlunds förlag, s. 111-125 : 2014 :
  Obligatorisk

  Dis/ability and austerity: beyond work and slow death
  Goodley Dan, Lawthomb Rebecca, Runswick-Coleb Katherine
  Dis/ability and austerity: beyond work and slow death. 980–984 : 2014 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI:10.1080/09687599.2014.920125

  Encountering Social Class Differences at Work: How “Class Work” Perpetuates Inequality
  Gray Barbara, Kish-Gephart Jennifer J.
  Academy of Management Review, Vol. 38(4), 670–699 : 2013 :
  http://dx.doi.org/10.5465/amr.2012.0143
  Obligatorisk

  Holmqvist Mikael
  Disabled people and dirty work
  Disability & Society, Vol. 24(7), 869-882 : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1080/09687590903283480

  Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
  Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138241219
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar, ca 100 sidor)

  Kalonaityté Viktorija
  Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
  ISBN: 9789144084107
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Discursive managerial practices of diversity and homogeneity
  Knoppers Annelies, Claringbould Inge, Dortants Marianne
  Journal of Gender Studies, 24(3), pp. 259-274 : 2015 :
  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09589236.2013.833086
  Obligatorisk

  Kumashiro Kevin K.
  Toward a Theory of Anti-Oppressive Education
  Review of Educational Research, 70(1), pp. 25-53 : 2000 :
  http://rer.sagepub.com/content/70/1/25.short
  Obligatorisk

  Lindberg Ola
  Gatekeepers of a profession? Employability as capital in the recruitment of medical interns
  Journal of Education and Work, 26(4), pp. 431-452 : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI:10.1080/13639080.2012.658032

  Lockwood Harris Kate
  Show Them a Good Time: Organizing the Intersections of Sexual Violence
  Management Communication Quarterly, 27(4), pp. 568-595 : 2013 :
  http://mcq.sagepub.com/content/27/4/568.short
  Obligatorisk

  Inledning, kapitel 1
  Martinsson Lena, Reimers Eva
  I Lena Martinsson och Eva Reimers (Red.), Skola i normer. Malmö: Gleerups, (24 sidor) : 2014 :
  Obligatorisk

  Martinsson Lena
  Troublesome factory
  Ingår i:
  Norm-struggles
  Newcastle : Cambridge Scholars : 2010 : 235 s. :
  Obligatorisk

  The need for fresh blood: Understanding organizational age inequality through a vampiric lens
  Riach Kathleen, Kelly Simon
  Organization, Vol. 22(3), 287–305 : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: DOI: 10.1177/1350508413508999