Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv, 7,5 hp

Engelskt namn: Norm critical perspectives on work and everyday life

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 och tillsvidare

Kurskod: 2PE154

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-03-01

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-17

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas normkritiska perspektiv och hur olika teoretiska verktyg kan vara till hjälp att synliggöra och problematisera normer och deras betydelse i pedagogiska påverkansprocesser. Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv. Färdighetstränande inslag består i att analysera och problematisera normer utifrån olika konkreta exempel. I kursen ingår även att kritiskt reflektera över och värdera normer i olika vardagliga sammanhang.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för forskning med relevans för normkritisk pedagogik
  • beskriva och exemplifiera normskapande processer i olika sociala sammanhang
Färdighet och förmåga
  • analysera hur normer kommer till uttryck i vardag och arbetsliv med hjälp av teorier inom området
  • diskutera och problematisera funktionen av normer i olika vardagliga sammanhang
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • anlägga ett kritiskt förhållningssätt och värdera normer i olika vardagliga sammanhang

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
  • Två skriftliga gruppuppgifter (U/G)
  • En individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
Examinationen på kursen sker löpande liksom i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 26

Ambjörnsson Fanny
En säker plats? : alternativa familjer relationsanarki och flersamhet bland unga queeraktivister
Ingår i:
Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv
Stockholm : Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet : 2010 : 170 s. :
Obligatorisk

Introduction: Perspectives on private and family life, in Cutas, D., & Chan, S. (Eds.). (2012). Families – Beyond the Nuclear Ideal (Science, Ethics and Society)
Cutas Daniela, Chan Sara
London: Bloomsbury Academic : 2014 :
http://dx.doi.org/10.5040/9781780930114

The body, identity and gender in managerial athleticism.
Johansson Janet, Tienari Janne, Valtonen Anu
Human Relations, Vol 70 (9), s 1141-1167 : 2017 :
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0018726716685161

Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar
Jonsson Cecilia, Eriksson Marie, Källberg Evelina
Nordic Sports Studies Forum. Malmö: Idrottsforum.org. : 2015 :
https://idrottsforum.org/wp-content/uploads/2015/04/jonssonetal150414.pdf

Kalonaityté Viktorija
Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 169 s. :
ISBN: 9789144084107
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 1, 3-4

Kirkpatrick Graeme
How gaming became sexist: a study of UK gaming magazines 1981–1995.
Media, Culture & Society, Vol. 39(4) 453–468 : 2017 :
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0163443716646177

Martinsson Lena
Värdegrunder – normeras till frigörelse. I Martinsson, Lena & Reimers, Eva (Red) (2014) Skola i normer. (2:a omarb. upplagan)
Malmö: Gleerup. ISBN: 978-91-40-68599-5. (Kap 5) : 2014 :
Obligatorisk

Mulinari Paula
Tystnad och osynlighet : hur hanteras diskriminering inom organisationer?
Ingår i:
Inte bara jämställdhet
Stockholm : Fritze : 2014 : 275 s. :

Peuravaara Kamilla
”De där blickarna känner jag igen”: Konstruktioner av normalitet och avvikelse genom kritiska blickar i en gymnasieskolekontext, i Pettersson, C., Wickman, K., & Takala, M., (Red.). Genus och specialpedagogik –praktiknära perspektiv: En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2017 :
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/pdf---publikationer/genus-och-specialpedagogik--praktiknara-perspektiv-tillganglig-version.pdf/

Silfver Eva
Vad kan ett norm- och maktkritiskt perspektiv innebära för specialpedagogisk praktik?, i Pettersson, C., Wickman, K., & Takala, M., (Red.). Genus och specialpedagogik –praktiknära perspektiv: En vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2017 :
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/pdf---publikationer/genus-och-specialpedagogik--praktiknara-perspektiv-tillganglig-version.pdf/

Sixtensson Johanna
Härifrån till framtiden : om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv
Malmö : Malmö Universitet. Fakulteten för hälsa och samhälle : 2018 : 194 sidor :
Online
ISBN: 978-91-7104-878-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 4-6

“I thought he was ugly”: Mothers of extremely premature children narrate their experiences as troubled subjects
Widding Ulrika, Farooqi Aijaz
Feminism & Psychology, Vol. 26(2) 153–169 : 2016 :
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959353516636149