Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

NoSQL-databaser, 7,5 hp

Engelskt namn: NoSQL Databases

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN124

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-04-04

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

NoSQL är ett samlingsnamn för ett antal typer av databassystem som inte baseras på den traditionella, relationella databasmodellen (SQL). Dessa databassystem har utvecklats för vara ett komplement eller ersättning för de relationella databassystemen och är designade för att kunna hantera stora volymer av data i distribuerade systemmiljöer, exempelvis i sammanhanget av sociala nätverk på Internet. Kursen behandlar olika typer av NoSQL-databaser, inkluderat nyckelvärdesdatabaser, dokumentorienterade databaser, kolumnorienterade databaser och grafdatabaser, med fokus på deras tillämpbarhet i olika användningssammanhang, funktionalitet, dataformat, frågespråk och systemgränssnitt. Vidare behandlas de olika databassystemtypernas fördelar och nackdelar jämfört med relationella databassystem. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om relationella databassystem.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för centrala begrepp inom NoSQL-området.
2. Redogöra för olika tillämpningsområden för nyckelvärdesdatabaser, dokumentorienterade databaser, kolumnorienterade databaser och grafdatabaser.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Implementera smärre databaser i var och en av de fyra databasansatserna.
4. Manipulera respektive databas med ett frågespråk.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
5. Värdera de fyra databasansatsernas tillämpbarhet i olika användningssammanhang.
6. Jämföra NoSQL-baserade ansatser med traditionella (relationella/SQL-baserade) databasansatser.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras moment 2 Databasdesign, 7.5 hp i kursen Informatik B, 30 hp, eller moment 2 Databasdesign, 7.5 hp i kursen Design av informationssystem, 30 hp, eller kursen Databasdesign, 7.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.
 

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

NoSQL distilled : a brief guide to the emerging world of polyglot persistence
Sadalage Pramod J., Fowler Martin
Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley : 2013. : xix, 164 s. :
ISBN: 9780321826626
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen)