Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nya trender i intellektuell historia, 7,5 hp

Engelskt namn: New Trends in Intellectual History

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1IH074

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-23

Innehåll

Under de senaste decennierna har forskningen inom intellektuell historia genomgått en förändring i relation till globalisering, digitalisering och andra förändrade förhållanden för intellektuell aktivitet. Det har gjorts ansatser för att förstå och närma sig intellektuell historia från globala eller transnationella perspektiv, bortom västerländska eller nationella ramar. Vidare har traditionella begrepp inom intellektuell historia, såsom idé, kontext och kultur, utsatts för en omprövning. Värdet av långa tidsperspektiv, ”djup historia”, har åter artikulerats. Genom textseminarier och skrivuppgifter kommer studenterna på denna kurs att diskutera aktuell internationell litteratur som behandlar dessa ämnen. Kursen ger också studenterna möjlighet att öka sin förståelse och få en fördjupad kunskap om en specifik fråga eller ansats.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
  • Demonstrera kunskap om och förståelse för internationell och global intellektuell historia,
  • Visa medvetenhet om och fördjupad förståelse för de metodologiska utmaningar som ligger i att skriva global och transnationell intellektuell historia,
Färdighet och förmåga
  • På ett tydligt och sammanhängande vis diskutera och reflektera över kursinnehållet,
  • Relatera nyare trender inom intellektuell historia till idéhistorias historiografi liksom till andra historievetenskapliga inriktningar,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Reflektera över vilken betydelse nyare trender inom intellektuell historia kan få för ämnets utveckling, för humaniora i stort liksom för publika intellektuella aktiviteter.

Behörighetskrav

90 hp kurser i historia eller idéhistoria, eller kandidatexamen (180 hp) i nära relaterade ämnen såsom historia, filosofi eller litteraturvetenskap, eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller bara om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt nätbaserat och innehåller bara asynkron kommunikation och interaktion. Kursen består av tre moment som behandlar kursens olika texter. Upplägget bygger på studenternas eget aktiva deltagande, i form av gruppdiskussioner och andra typer av interaktion kring materialet. Tillgång till en dator och stabil internetuppkoppling krävs.

Examination

Aktivt deltagande i seminariediskussioner och reflektionsövningar är obligatoriska. Examinationen inbegriper också en essä och en bokrecension.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs eller hel kurs ställs till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina. Blankett för tillgodoräknande hittas via: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

The history manifesto
Guldi Jo, Armitage David
Cambridge : Cambridge University Press : 2014 : x, 165 pages :
ISBN: 9781107076341 (hbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Intellectual History: 5 Questions
Haugaard Morten, Stjernfelt Jeppesen Frederik, Thorup Mikkel
Automatic Press : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (red.)

Rethinking modern European intellectual history
McMahon Darrin M., Moyn Samuel
Oxford : Oxford University Press : cop. 2014 : xi, 305 s. :
ISBN: 9780199769247 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Global intellectual history
Moyn Samuel, Sartori Andrew
New York : Columbia University Press : [2013] : vi, 342 p. :
ISBN: 9780231160483
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album