Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-11-18

Engelskt namn: Object-Oriented Programming Methodology

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 5DV133

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-02-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-11-18

Innehåll

Kursen ger en introduktion till objektorienterad problemlösning och programmering.

Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java. Kursen behandlar begreppen abstraktion, objekt, klass, metod, komposition, arv, Java-interface, abstrakt klass, referens, parameteröverföring, input, output, filer och undantagshantering.

De teoretiska begreppen tillämpas praktiskt i alla stegen från problembeskrivning till väl fungerande mjukvara. Man arbetar abstrakt med modeller av ett problem (analys och design) likaväl som med konkret problemlösning och programmering (design, implementation och testning). Kursen har också ett inslag av grupparbete vilket ger erfarenhet av kommunikation, versionshantering och dokumentation med flera aktörer inblandade.

Kursen består av två moment:

Moment 1, objektorienterade koncept och deras tillämpning, 4 högskolepoäng

Moment 2, objektorienterad analys, design och implementation, 3.5 högskolepoäng

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- förklara grundläggande koncept i en objektorienterad ansats (FSR 1)

- visa kunskap om metoder, så som CRC, för objektorienterad modellering av system. (FSR 2)

- visa kunskap om UML-notation för klassdiagram. (FSR 3)

Färdighet och förmåga

- tillämpa grundläggande objektorienterade koncept i Java (FSR 4)

- analysera ett problem utifrån en objektorienterad ansats, (FSR 5)

- i grupp och enskilt designa ett objektorienterat program, dokumentera denna design, samt implementera den i Java, (FSR 6)

- använda ett versionshanteringssystem för källkod och annan dokumentation som skapas i grupp, (FSR 7)

- kunna utföra enhetstestning med hjälp av JUnit. (FSR 8)

Värderingar och förhållningssätt

- visa förmåga att utifrån en objektorienterad ansats, och andra för problemet relevanta aspekter göra bedömningar av en modells lämplighet. (FSR 9)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV161) eller Datastrukturer och algoritmer (5DV127/5DV128/5DV149/5DV150) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen av Moment 1 (objektorienterade koncept och deras tillämpning) sker genom ett antal seminarier och en skriftlig tentamen (FSR 1-5, 9). Moment 2 (objektorienterad analys, design och implementation) examineras via ett antal obligatoriska uppgifter. Ett antal av uppgifterna i moment 2 ska utföras i grupp (FSR 2-7, 9) medan andra utförs individuellt (FSR 3-6, 8-9)

Skriftlig tentamen bedöms med något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U). På moment 2 ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

Studenter som underkänts på Moment 1 vid kursens slut erbjuds ytterligare två provtillfällen under året.

För studenter som underkänts på Moment 2 ges om gruppuppgiften är godkänd möjlighet till ny examination vid ett tillfälle under året som meddelas vid kursens slut. Studenter som inte blivit godkända på gruppuppgiften vid kursens slut kan få uppskov om det bedöms kunna slutföras inom en överskådlig tidsram som bestäms i samförstånd med kursansvarig lärare. Enskilda studenter som inte godkänts på gruppuppgiften vid kursens slut men som regelbundet deltagit i arbetet med denna kan få en extrauppgift. Studenter som inte deltagit i gruppuppgiften får betyget Underkänd (U) på momentet och kommer erbjudas ytterligare provtillfällen endast när kursen ges nästa gång om inte en hel grupp studenter önskar göra uppgiften i samband med uppsamlingstillfället.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs kan ej ingå fullt ut i en examen samtidigt som kursen Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV109).

Tillgodoräknande av studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Ansökan om tillgodoräknande görs på speciell blankett och ställs till den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.