Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Odontologisk radiologi. Panoramaröntgen - behörighetskurs med diagnostisk fördjupning, 8 hp

Engelskt namn: Panoramic Radiology Certificate Course and Interpretation of Radiographs

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OD000

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-04-27

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-10-21

Innehåll

Panoramaröntgenteknikens fysikaliska bakgrund och tekniska förutsättningar
Röntgenstrålningens biologiska verkan och strålskydd
Strålskyddslagstiftning
Praktisk bildtagning med panoramaröntgenteknik
Fördjupad träning i bildtolkning och diagnostik vid panoramaröntgenteknik
Panoramaröntgenteknikens användningsområden
Litteraturstudier
 

Förväntade studieresultat

Kursen ges som fristående kurs.

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha grundläggande kunskaper om funktionen hos panoramaröntgenapparater och de stråldoser som uppkommer vid panoramaradiografi
 • ha fördjupade kunskaper i bildtolkning, normalanatomiska förhållanden och radiografisk diagnostik av patologiska förändringar som kan uppträda i panoramaröntgenbilder
Färdigheter och förmåga  
Den studerande ska
 • kunna tillämpa de strålskyddsföreskrifter som reglerar användningen av panoramautrustning samt redogöra för de nivåer av stråldoser som uppkommer vid panoramaundersökningar
 • självständigt kunna genomföra och bedöma kvaliteten på undersökningar gjorda med panoramateknik
 • självständigt kunna genomföra adekvat radiografisk diagnostik i panoramaröntgenbilder av tänder och käkar samt kunna identifiera sådana patologiska förändringar som ger anledning till remiss till specialist
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Den studerande ska
 • kunna bedöma när indikation för panoramaröntgenundersökning av käkarna föreligger
 • värdera sin radiologiska verksamhet samt kritiskt följa den vetenskapliga utvecklingen inom området
 • visa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation med patienter och i samverkan med anhöriga och medarbetare inom tandvården.
Kursen är ägnad att ge de kunskaper Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter kräver för att den radiologiska ledningsfunktionen för odontologisk panoramaröntgen skall få utövas.

Behörighetskrav

Univ: Tandläkarexamen samt Engelska A/5 samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs med fördröjd studietakt. Två obligatoriska sammankomster om vardera tre dagar ingår. Under sammankomsterna genomförs föreläsningar, demonstrationer, laborationer, bildtagningsträning och diagnostisk träning. Övrig kurstid ägnas åt hemuppgifter och egna studier av anvisad litteratur.

Examination

Krav för godkänd kurs: Deltagande på sammankomsterna. Godkända hemuppgifter samt godkänt slutprov (hemtentamen). Den studerande har rätt att byta examinator efter två undergodkända examinationer.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  White and Pharoah's oral radiology : principles and interpretation
  Mallya Sanjay M., Lam Ernest W.N.
  8th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2019] : ix, 659 pages :
  ISBN: 9780323543835
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kompendier framställda vid oral diagnostisk radiologi som finns tillgängliga i lärplattformen Canvas.
  Tandläkarutbildningen :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2013 vecka 36

  Principles of dental imaging
  Langland Olaf E., Langlais Robert P., Preece John W.
  2. ed. : Baltimore, Md. : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2002 : xvi, 459 s. :
  ISBN: 0-7817-2965-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album