Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik för tandsköterskor och tandhygienister, 3 hp

Engelskt namn: Panoramic Radiology Technique for Dental Nurses and Dental Hygienists

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OD001

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-04-27

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-10-21

Innehåll

Panoramaröntgenteknikens fysikaliska bakgrund och tekniska förutsättningar
Röntgenstrålningens biologiska verkan och strålskydd
Strålskyddslagstiftning
Praktisk bildtagning med panoramaröntgenteknik
Grundläggande röntgenanatomi

Förväntade studieresultat

Kursen ges som fristående kurs.

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • kunna översiktligt beskriva den fysikaliska bakgrunden och de tekniska förutsättningar för panoramaundersökningsteknik
  • kunna återge huvuddragen i de strålskyddsföreskrifter som reglerar användningen av panoramautrustning samt känna till de nivåer av stråldoser som uppkommer vid panoramaundersökningar
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • kunna, under tandläkares ledning, praktiskt arbeta med panoramaröntgenutrustning med högre arbetsspänning än 75 k V
  • kunna urskilja grundläggande röntgenanatomi i panoramabilder av käkarna
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Den studerande ska
  • visa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation med patienter och i samverkan med anhöriga och medarbetare inom tandvården.

Behörighetskrav

Univ: Tandsköterske-, tandhygienistexamen eller motsvarande kunskaper. Dispens ges från engelska och svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs med fördröjd studietakt. En obligatorisk sammankomst om tre dagar. Under sammankomsten genomförs föreläsningar, demonstrationer, laborationer och bildtagningsträning. Övrig kurstid ägnas åt hemuppgifter och egna studier av anvisad litteratur.

Examination

Krav för godkänd kurs: Deltagande under sammankomsten. Godkända hemuppgifter samt godkänt slutprov (hemtentamen). Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 36

Principles of dental imaging
Langland Olaf E., Langlais Robert P., Preece John W.
2. ed. : Baltimore, Md. : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2002 : xvi, 459 s. :
ISBN: 0-7817-2965-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst