Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Offentlig ekonomi B100:5, 7,5 hp

Engelskt namn: Public Economics B100:5

Denna kursplan gäller: 2017-11-13 och tillsvidare

Kurskod: 2NE080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-11-09

Innehåll

Kursen behandlar centrala frågeställningar inom den offentliga sektorns ekonomi och fokuserar såväl på den offentliga sektorns utgiftssida som inkomstsida. En första del av kursen behandlar teorier för offentligt tillhandahållande av varor och tjänster och teorier för att förklara institutioner som syftar till ekonomisk effektivitet och rättvisa. I en andra del studeras vilken betydelse beskattning av inkomster och varor har på enskilda aktörers beteende och omfördelning i samhället, samt hur skatter bör vara utformade för att uppnå ekonomisk effektivitet och önskvärd omfördelning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
  • Redogöra för effekter av inkomst- och varubeskattning på konsumenters beteenden samt hur dessa skatter omfördelar konsumtionsmöjligheter mellan individer.
  • Beskriva grundläggande principer för optimal varubeskattning.
  • Beskriva teorier för offentligt tillhandahållande av varor och tjänster.
  • Förklara och tillämpa vanliga mått på inkomstfördelning.
  • Beskriva hur sociala välfärdssystem påverkar det ekonomiska beteendet hos individer.
  • Översiktligt redogöra för den offentliga sektorns finansiering, organisering och verksamhet.

Behörighetskrav

Nationalekonomi A100 samt Nationalekonomi B100:1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar, seminarier. 

Examination

Examinationen sker i form av dugga, skriftlig salstentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

Resultatet från dugga, inlämningsuppgifter och seminarier gäller endast under innevarande termin. Studerande som inte har ett godkänt resultat från ordinarie seminarier eller inlämningsuppgifter får under kursen en ytterligare möjlighet till att komplettera detta. 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i samband med uppsamlingstentamen veckan före höstterminsstarten. 

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd” , om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Public finance
Rosen Harvey S., Gayer Ted, Civan Abdülkadir
10. ed., global ed. : New York, NY : McGraw-Hill : 2014 : xxii, 588 s. :
ISBN: 007715469X
Se bibliotekskatalogen Album