"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Offentlig ekonomi D16, 7,5 hp

Engelskt namn: Public Economics D16

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-01-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen fokuserar på olika typer av marknadsmisslyckanden som uppstår när villkoren för första-bästa samhälleligt eftersträvansvärda utfall i marknadsekonomier inte är uppfyllda. Externaliteter (externa effekter), närvaron av kollektiva varor, samt problem associerade med asymmetrisk information diskuteras tillsammans med en lämplig design av skatter för att adressera dessa misslyckanden.

Kursen organiseras som följer:

  1. Välfärdsekonomins grundteorem
  2. Externaliteter
  3. Kollektiva varor
  4. Asymmetrisk information och effektivitet

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • kunna föreslå lämpliga instrument för att korrigera för existensen av externaliteter,
  • kunna skilja mellan genuint kollektiva varor och semikollektiva varor,
  • kunna föreslå lämpliga sätt att finansiera optimalt tillhandahållande av en kollektiv vara under fullständig information,
  • förstå varför informationsasymmetrier gör första-bästa-tillhandahållande av en kollektiv vara svårt, samt
  • självsäkert kunna använda analytiska verktyg som krävs för att analysera frågeställningar inom offentlig ekonomi.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp i nationalekonomi där 15 hp måste vara på kandidatnivå (G2F). Utöver detta krävs även Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av skriftlig tentamen vid kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de
kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Eventuellt "övrigt kursmaterial" tillhandahålles till självkostnadspris i samband med undervisningen.

Baslitteratur

Leach John
A course in public economics
Cambridge : Cambridge University Press : 2004. : 413 s :
http://www.loc.gov/catdir/toc/cam031/2003046123.html
ISBN: 0-521-82877-5
Se Umeå UB:s söktjänst