Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omställning till ett hållbart samhälle, 15 hp

Engelskt namn: Transition towards a sustainable society

Denna kursplan gäller: 2021-06-21 och tillsvidare

Kurskod: 5MH148

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-03

Innehåll

Kursen fokuserar på utmaningar som ställs på akademi, samhälle och industri för att möjliggöra en omställning mot ett hållbart samhälle. Kursen använder sig av "challenge-based learning" pedagogik, där teori och ett projektarbete kommer att belysa olika aspekter kring hållbar utveckling, med hänsyn till naturvetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Kursen är indelad i tre moduler:


Modul 1 Hållbar utveckling: från individ till samhälle, 3.0 hp
Under modulen skall studenten definiera vad hållbar utveckling innebär utifrån olika perspektiv, från individ till samhällsnivå. Som en viktig del ingår att identifiera sina egna kunskaper ­- och eventuella brister på kunskap -­ inom de ämnesområden som relaterar till hållbar utveckling

Modul 2, Teori i hållbar utveckling, 6.0 hp
Genom litteraturstudier och litteraturseminarier skall studenten bli väl insatta i vetenskapliga teorier som relaterar till hållbar utveckling.

Modul 3, Projektarbete i hållbar utveckling, 6.0 hp.
Projektarbete där studenterna praktiskt får tillämpa sina kunskaper kring hållbar utveckling, och dessutom få insikt i olika intressenters perspektiv på de utmaningar som relaterar till en omställning mot ett hållbart samhälle.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
 
Modul 1 
1. Analysera och definiera begreppet hållbar utveckling utifrån olika perspektiv från individ till samhälle 
Modul 2
2. självständigt identifiera relevant litteratur som behandlar vetenskaplig teoribildning inom ämnesområden relevanta för hållbar utveckling
3. analysera vetenskapliga teorier som relaterar till hållbar utveckling
Modul 3
4. identifiera utmaningar och nödvändiga omställningar inom hållbar utveckling
5. applicera vetenskapliga teorier på det praktiska arbetet med att uppnå ett systemskifte mot ett hållbart samhälle
6. presentera lösningar som stimulerar hållbar utveckling 
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
 Modul 2
7. Värdera och problematisera vetenskapliga teorier som relaterar till hållbar utveckling.


[

Behörighetskrav

Univ: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng, inkluderande examensarbete, inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, samt projektarbete. Kursen använder sig av "challenge-based learning" pedagogik.

Examination

Examinationen sker genom examinerande seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation Modul 1 examineras genom seminarier och inlämningsuppgift. Modul 2 examineras genom seminarier. Modul 3 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet. För modul 1 och 3 ges något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G). För modul 2 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyg på helkurs ges först då alla obligatoriska moduler är genomförda och godkända . Studerande som godkänts på ett prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på ett prov har rätt att undergå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§ ). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Tillhandahålles i samband med kursstart och de teoretiska föreläsningarna. Till teoridelen och till hemuppgiften används aktuella forskningsartiklar, databaser och annan information som finns tillgängligt på internet. Litteraturlistor och aktuella web-adresser delas ut i samband med kursstarten. Tidigare projektarbeten och förslag på nya projektuppgifter delas ut i samband med kursstarten. För projektarbetet används forskningsartiklar och databaser som studenten söker och väljer själv.

Obligatorisk för teoridelen

Aktuella forskningsartiklar tillhandahålles i samband med föreläsningar. För projektarbetet används aktuella forskningsartiklar och annan litteratur som studenten söker och väljer själv.