Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad - självständigt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Nursing Science-Thesis for a Degree of Bachelor

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning, 2009-05-31

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-11-22

Innehåll

Kursen är en fördjupning i huvudområdet omvårdnad och en tillämpning av kunskaper i vetenskaplig metod och teori. Kursen innehåller planering, genomförande och dokumentation av ett självständigt vetenskapligt examensarbete. Presentation och diskussion  av examensarbetet ingår.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • identifiera och avgränsa relevanta problemområden för vetenskapliga arbeten inom den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde, omvårdnad
  • beskriva empiriskt nuläge och relevant teori/relevanta teorier för examensarbetets problemområde
Färdighet och förmåga
  • inom givna tidsramar ta ansvar för att planera, genomföra och med en akademiskt skriven text producera ett examensarbete
  • systematiskt genomföra litteratursökning/datainsamling, kritiskt analysera och presentera ett resultat som svarar på examensarbetets syfte samt diskutera resultatet i relation till aktuell forskning och relevanta teorier för omvårdnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • vetenskapligt argumentera för och självständigt försvara sitt examensarbete
  • integrera samhälleliga och intersektionella aspekter samt forskningsetiska resonemang relevanta för examensarbetet
  • reflektera över arbetets resultat i relation till relevant begreppsbildning och teori samt värdera dess betydelse för sjuksköterskans kliniska arbete. 

Behörighetskrav

75 hp inom huvudområdet (ämnet) omvårdnad varav minst 12 hp i vetenskaplig metod eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledning enskilt och i grupp. Den handledning studenten har rätt till erbjuds i huvudsak under pågående kurs. Projektplaneseminarium samt rapportseminarium är obligatoriska. Student som inte slutför det självständiga examensarbetet under pågående termin kan beviljas ytterligare handledning om särskilda skäl föreligger. Fokus ligger på studenternas eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av ett självständigt examensarbete (VG-U) samt i ett seminarium med individuell bedömning av studentens prestationer (G-U). opponentskap som utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. En betygskommitté sammansatt av disputerade lärare granskar arbetet och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. Student som ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få utföra kompletterande uppgifter i stället för en omtentamen. Betygskommittén bestämmer vilka uppgifter studenten ska utföra samt inom vilken tid som komplettering ska vara slutförd.Vid betyget U ger betygskommittén anvisningar om revideringar för att betyget G ska kunna uppnås.

För betyget G på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG krävs därtill väl godkänt på det självständiga examensarbetet.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som blivit underkänd erbjuds studievägledning. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk/För ytterligare information se Regelverket, Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Kurslitteratur

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11579-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Wiklund Gustin Lena, Lindwall Lillemor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 343 s. :
ISBN: 9789127131828 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för det självständiga arbetet tillkommer.