"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad, examensarbete för master, 15 hp

Engelskt namn: Nursing Science, Thesis of 15 credits for a Degree of Master of Medical Science (120 credits)

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OM589

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2022-09-22

Innehåll

Kursen är en fördjupning i ämnet omvårdnad och i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder. Kursen innehåller problemformulering, litteratursökning, planering, genomförande och dokumentation av ett empiriskt Självständigt arbete utifrån god forskningssed. Presentation och försvar av eget Självständigt arbete samt opposition på annan kursdeltagares Självständiga arbete ingår samt reflektion över eget lärande.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

Kunskap och förståelse

 • visa bred och djup kunskap och förståelse inom huvudområdet samt fördjupad förståelse inom forskningsområdet
 • värdera och syntetisera kunskap om forskningsläget inom området för examensarbetet
 • analysera och problematisera relevanta begrepp och teoribildning av betydelse för omvårdnad och för examensarbetets inriktning
 • visa bred och djup kunskap om olika metodologiska angreppssätt och deras användbarhet för olika forskningsfrågor

Färdighet och förmåga

 • inom givna tidsramar kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och avgränsa ett för yrkesinriktningen/ huvudområdet relevant forskningsområde samt självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
 • utifrån relevant litteratur reflektera över och tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt i examensarbetets planering, genomförande och utvärdering
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap från teori och praxis
 • självständigt genomföra en systematisk datainsamling, alternativt systematiskt avgränsa befintlig data utifrån självständigt formulerade frågeställningar, tillräckligt omfattande för att kunna besvara syftet
 • tillämpa adekvata analysmetoder som möjliggör komplex tolkning
 • presentera ett resultat med logisk uppbyggnad och vetenskaplig stringens som besvarar syftet
 • vetenskapligt argumentera för och självständigt försvara sitt examensarbete
 • kritiskt granska och diskutera metodval, alternativa metoder och tolkningar i vetenskapliga studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera resultatets vetenskapliga betydelse, dess relevans och begränsningar för omvårdnadens praktik och identifiera behov av ytterligare kunskap och framtida forskning
 • integrera och värdera samhälleliga och intersektionella aspekter på frågeställningar, metodval och resultat
 • värdera resultatets anknytning till befintlig begrepps- och teoribildning
 • visa insikt om etiska aspekter på forskningsområdet och det egna resultatet samt dess implikationer
 • reflektera över sitt eget lärande och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och förmågor

Behörighetskrav

Examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp inom omvårdnad på avancerad nivå. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledning. Den handledning studenten har rätt till erbjuds i huvudsak under pågående kurs. Student som inte slutför det självständiga arbetet under pågående termin kan beviljas ytterligare handledning om särskilda skäl föreligger. Avtal med handledare om arbetets genomförande samt seminarier är obligatoriska. Fokus ligger på studentens eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Det självständiga arbetet ska dokumenteras på god vetenskaplig nivå samt syfta till en vetenskaplig publikation. Arbetet bör skrivas på engelska. Presentationen vid examinationsseminariet genomförs på engelska. Att registrera och arkivera godkänt examensarbete enligt instruktion är obligatoriska moment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd eller väl godkänd. Kursen examineras i form av ett självständigt arbete/examensarbete där studenten i en bilaga redogör för sin egen kunskapsutveckling. Arbetet presenteras och diskuteras under ett seminarium. Handledaren rekommenderar eller avråder studenterna från att gå upp med sitt examensarbete. En betygskommitté sammansatt av disputerade lärare bedömer arbetet och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. Utifrån bedömningen och det erhållna betyget får samtliga studenter ett utlåtande. Vid underkänt betyg (U) formuleras förslag på justeringar för godkänt betyg. Studenterna ges möjlighet att justera arbetet inom 14 dagar alternativt vid betygskommitténs nästa möte. Utifrån utlåtandet bedöms justeringar för godkänt betyg.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda. 

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som blivit underkänd erbjuds studievägledning.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden.För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot COVID-19 eller mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Tillgång till Verksamhetsintegrerat lärande

Verksamhetsintegrerat lärande (inklusive VFU och klinisk praktik) genomförs i första hand i samverkan med Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen, samt primärkommuner och ett antal privata aktörer i regionen. Om student inte uppfyller praktikplatsens krav utifrån exempelvis arbetsmiljö eller patientsäkerhetsaspekter, kan universitetet inte garantera tillgång till verksamhetsintegrerat lärande. Universitetet ska då undersöka möjligheten att studenten kan erbjudas annan praktikplats inom ramen för universitetets avtal.

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.