"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad i olika livsfaser del I, 30 hp

Engelskt namn: Nursing Care in Different Phases of Life I

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2023-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM372

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-05-27

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på sjuksköterskans ansvar för omvårdnad i olika livsfaser utifrån Umeå universitets Modell för omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad, att vara patient, att vara beroende av vård, egenvård och eHälsa, informatik, relevanta lagar och författningar, etik samt intersektionella perspektiv ingår. Kursen innehåller fem veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHiO).

Kursen är indelad i två delar; den första delen behandlar vanligt förekommande sjukdomstillstånd med omvårdnad i fokus, 25,5 hp, varav 7,5 hp är VFU. Den avslutande delen i kursen behandlar folkhälsa 4,5 hp

Kursen omfattar;
Del 1
Grundläggande patofysiologi med särskilt fokus på vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar som påverkar celler och vävnad, nervsystem, sinnen, endokrina/autonoma systemet, cirkulations- och andningssystem, njurar/urinvägar inklusive syrabas-reglering, matspjälkningssystem, skelett, muskler samt läkemedelshantering;. Därtill omvårdnad vid ovanstående tillstånd/sjukdomar och vid multisjuklighet, inkluderande teamarbete, pre- och postoperativ omvårdnad, nutrition, smärta och smärtbehandling samt interaktion med personer med kommunikationssvårigheter.

Del 2
Grundläggande epidemiologi och folkhälsa, särskilt förändringar och skillnader i individuell hälsa och folkhälsa samt olika former av folkhälsoarbete, därtill de lagar och författningar som reglerar och styr folkhälsoarbetet. Dessa delar ligger till grund för att kunna ge ett individuellt anpassat hälsostöd i hela livsspannet där även den gravida kvinnan och fostret är inkluderade. I del två ingår även omvårdnad vid vardagssjuklighet bland barn. Slutligen bearbetas skadepanoramat i befolkningen, olyckor i samhället och mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • förklara symptom och förlopp utifrån patofysiologiska förändringar vid vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar i olika livsfaser samt dess prevention, diagnostik och behandling och därtill kunna beskriva patientsäkra metoder och procedurer relaterade till dessa
 • utförligt förklara relevanta omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar
 • beskriva och förklara epidemiologi och folkhälsa i ett nationellt och internationellt perspektiv, samt lagar och författningar som reglerar folkhälsoarbetet
 • visa på kunskap om omvårdnad vid vardagssjuklighet bland barn
 • visa på kunskap om skadepanoramat i befolkningen; olyckor i samhället och våld i nära relationer, mot, barn, kvinnor och män, samt samband och effekter och prevention

Färdighet och förmåga

 • utifrån omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar, under handledning, genomföra riskbedömning samt identifiera patienters och närståendes resurser och behov
 • utifrån omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar, med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt, under handledning, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad samt samverka i interprofessionella team och med andra vårdinstanser
 • utifrån relevanta lagar och författningar, visa kliniska färdigheter och handlingsberedskap, med ett patientsäkert, och professionellt förhållningssätt samt respekt för patienters och närståendes integritet
 • utföra S-hjärt-lungräddning till barn, enligt riktlinjer för vårdpersonal (S-HLR barn)
 • visa på förmåga att ge individuellt anpassat hälsostöd/ hälsoråd utifrån hälsopedagogiska modeller/teorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över patienters och närståendes upplevelse av sjukdom och ohälsa och att vara beroende av vård vid olika tillstånd/sjukdomar och behandlingar
 • reflektera över bemötande och interaktion med patienter och närstående samt det egna professionella förhållningssättet i specifika situationer
 • reflektera kring begreppen säker vård, personcentrerad vård, evidens och informatik i relation till omvårdnadens metoder och procedurer samt vetenskaplig litteratur och relevanta lagar och författningar
 • identifiera samt reflektera över sitt eget behov av kompetensutveckling
 • reflektera över de vanligaste folkhälsoproblemen ur ett intersektionellt perspektiv

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1, samt genomgångna kurser i termin 2 inklusive godkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier, föreläsningar och färdighetsträning. VFU genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. Obligatoriska moment i kursen är simulering i team, interprofessionellt lärande, samt YHiO. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Utöver VFU-perioden ingår för distansstudenter sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg på hel kurs används en tvågradig betygsskala, Godkänd (G) och Underkänd (U). 
Kursen examineras individuellt med i form av seminarier, salstentamina, webbaserade tentamina, skriftlig examinationsuppgift, S-HLR till barn samt individuell muntlig case-presentation med analys av andras arbeten. Studentens prestationer bedöms utifrån fastställda kriterier. Under VFU bedöms kunskaper, färdigheter och förhållningsätt.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda. Om rest-tillfälle för simulering inte har kunnat erbjudas under pågående termin kan studenten ges möjlighet nästkommande termin utan att behörighetskraven påverkas. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Omtag av underkänd VFU görs under ett studieavbrott. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet

-Innehållet i kursen 3OM372 överlappar helt med innehållet i 3OM335
-Kursen 3OM372 ersätter kursen 3OM335

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789144109534
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
  Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
  ISBN: 9789147112999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor
  Borgfeldt Christer, Sjöblom Ingela, Strevens Helena, Wangel Anne-Marie
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 256 sidor :
  ISBN: 9789144111681
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska sjukdomar
  Ericson Thomas, Lind Marcus
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 789 sidor :
  ISBN: 9789144133058
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modell för omvårdnad
  Institutionen för omvårdnad :
  Umeås modell för omvårdnad: Sjuksköterskeprogrammet
  Obligatorisk

  Författningar Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen :
  Konsoliderade föreskrifter - Socialstyrelsen
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjärt-lungräddning Vuxen för sjukvårdspersonal / Hjärt-lungräddning Barn för sjukvårdspersonal : Kursbok
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2021 :
  ISBN: 9788282762229
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147115099
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kirurgiboken
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
  6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
  ISBN: 9789147127733
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 495 sidor :
  ISBN: 9789144116266
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundläggande folkhälsovetenskap
  Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
  Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
  ISBN: 9789147113279
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Illustrerad farmakologi
  Roman Elisabet, Thoresen Hege, Simonsen Terje
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2021 : 471 sidor :
  ISBN: 9789144139753
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 141 sidor :
  ISBN: 9789147126989
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vårdhandboken
  Intera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Klinisk omvårdnad : 1
  Toverud Kari C., Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Stubberud Dag-Gunnar, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : 2020 : 542 sidor :
  ISBN: 9789147113590
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk omvårdnad : 2
  Toverud Kari C, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg, Stubberud Dag-Gunnar
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2021] : 582 sidor :
  ISBN: 9789147113606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wiklund Gustin Lena
  Psykologi för sjuksköterskor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-08467-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 21

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789144109534
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
  Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
  ISBN: 9789147112999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor
  Borgfeldt Christer, Sjöblom Ingela, Strevens Helena, Wangel Anne-Marie
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 256 sidor :
  ISBN: 9789144111681
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska sjukdomar
  Ericson Thomas, Lind Marcus
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 789 sidor :
  ISBN: 9789144133058
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modell för omvårdnad
  Institutionen för omvårdnad :
  http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-slutversion-150220.pdf
  Obligatorisk

  Författningar Socialstyrelsen
  Institutionen för omvårdnad :
  Konsoliderade föreskrifter - Socialstyrelsen
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjärt-lungräddning Vuxen för sjukvårdspersonal / Hjärt-lungräddning Barn för sjukvårdspersonal : Kursbok
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2021 :
  ISBN: 9788282762229
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147115099
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kirurgiboken
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
  6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
  ISBN: 9789147127733
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 495 sidor :
  ISBN: 9789144116266
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundläggande folkhälsovetenskap
  Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
  Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
  ISBN: 9789147113279
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Illustrerad farmakologi
  Roman Elisabet, Thoresen Hege, Simonsen Terje
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2021 : 471 sidor :
  ISBN: 9789144139753
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 141 sidor :
  ISBN: 9789147126989
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vårdhandboken
  Intera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Klinisk omvårdnad : 1
  Toverud Kari C., Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Stubberud Dag-Gunnar, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : 2020 : 542 sidor :
  ISBN: 9789147113590
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk omvårdnad : 2
  Toverud Kari C, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg, Stubberud Dag-Gunnar
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2021] : 582 sidor :
  ISBN: 9789147113606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wiklund Gustin Lena
  Psykologi för sjuksköterskor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-08467-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789144109534
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
  Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
  ISBN: 9789147112999
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor
  Borgfeldt Christer, Sjöblom Ingela, Strevens Helena, Wangel Anne-Marie
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 256 sidor :
  ISBN: 9789144111681
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
  Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
  ISBN: 9789144123165
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
  Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
  ISBN: 9789144123172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinska sjukdomar
  Ericson Thomas, Lind Marcus
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 789 sidor :
  ISBN: 9789144133058
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Författningar Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen :
  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx
  Obligatorisk

  Modell för omvårdnad
  Institutionen för omvårdnad :
  http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-slutversion-150220.pdf
  Obligatorisk

  Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
  ISBN: 9789144123189
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjärt-lungräddning Vuxen för sjukvårdspersonal / Hjärt-lungräddning Barn för sjukvårdspersonal : Kursbok
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2021 :
  ISBN: 9788282762229
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147115099
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kirurgiboken
  Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
  6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
  ISBN: 9789147127733
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Melhus Åsa
  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 495 sidor :
  ISBN: 9789144116266
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Människokroppen : fysiologi och anatomi
  Sand Olav, Toverud Kari C.
  2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
  ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Grundläggande folkhälsovetenskap
  Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
  Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
  ISBN: 9789147113279
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Illustrerad farmakologi
  Roman Elisabet, Thoresen Hege, Simonsen Terje
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2021 : 471 sidor :
  ISBN: 9789144139753
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 141 sidor :
  ISBN: 9789147126989
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vårdhandboken
  Intera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Klinisk omvårdnad : 1
  Toverud Kari C., Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Stubberud Dag-Gunnar, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : 2020 : 542 sidor :
  ISBN: 9789147113590
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk omvårdnad : 2
  Toverud Kari C, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg, Stubberud Dag-Gunnar
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2021] : 582 sidor :
  ISBN: 9789147113606
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wiklund Gustin Lena
  Psykologi för sjuksköterskor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
  ISBN: 978-91-44-08467-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst