Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad i olika livsfaser del I, 30 hp

Engelskt namn: Nursing Care in Different Phases of Life I

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM372

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-02-27

Innehåll

Kursen tar genomgående upp sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till olika livsfaser, från livets början till den åldrande personen, utifrån Modell för omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad, att vara patient, att vara beroende av vård, multisjuklighet, informatik, relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår. Kursen innehåller fem veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning i omvårdnad (YHiO).

Kursen är indelad i tre delar; den första delen behandlar kriser och stress, 1,5 hp. Den andra delen i kursen behandlar vanligt förekommande sjukdomstillstånd med omvårdnad i fokus, 24 hp, varav 7,5 hp är VFU. Den tredje och avslutande delen i kursen behandlar folkhälsa 4,5 hp

Kursen omfattar;
Del 1
Kursen inleds med en teoretisk fördjupning i kriser och stress i samband med förändrade livsbetingelser, samt olika strategier för att hantera dessa.

Del 2
Grundläggande patofysiologi med särskilt fokus på vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar som påverkar celler och vävnader, nervsystemet, sinnena, endokrina/autonoma systemet, cirkulationssystemet, andningssystemet, njurarna/urinvägarna och syrabas-regleringen, matspjälkningssystemet, skelettet, musklerna samt läkemedelshantering; Omvårdnad vid ovanstående tillstånd/sjukdomar inkluderande teamarbete, pre- och postoperativ omvårdnad, nutrition, smärta och smärtbehandling samt interaktion med personer med kommunikationssvårigheter; Teamträning, S-hjärt-lungräddning på barn (S-HLR barn) samt klinisk färdighetsträning med anknytning till respiration, cirkulation, nutrition och smärtlindring.

Del 3
Grundläggande epidemiologi och folkhälsa, särskilt förändringar och skillnader i individuell hälsa och folkhälsa samt olika former av folkhälsoarbete, för att kunna ge ett individuellt anpassat hälsostöd och hälsoråd, i hela livsspannet där även den gravida kvinnan och fostret är inkluderat. Omvårdnad vid vardagssjuklighet bland barn. De lagar och författningar som reglerar och styr folkhälsoarbetet. Momentet kommer även att bearbeta skadepanoramat i samhället, samt tecken på våld.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • beskriva livskriser och traumatiska kriser, krisförlopp samt strategier för att hantera kriser i livet, från barn till åldrande personer
 • förklara symptom och förlopp utifrån patofysiologiska förändringar vid vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar samt dess prevention, diagnostik och behandling. Beskriva patientsäkra metoder och procedurer relaterade till dessa
 • utförligt förklara relevanta omvårdnadsåtgärder vid vanligt förekommande tillstånd/sjukdomar
 • beskriva och förklara epidemiologi och folkhälsa i ett nationellt och internationellt perspektiv, samt lagar och författningar som reglerar folkhälsoarbetet
 • visa på kunskap om omvårdnad vid vardagssjuklighet bland barn
 • visa på kunskap om skadepanoramat i befolkningen; olyckor i samhället och våld mot, barn, kvinnor och män, samband och effekter samt prevention
Färdighet och förmåga
 • utifrån omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar, under handledning, genomföra riskbedömning, identifiera patienters och närståendes resurser och behov
 • utifrån omvårdnadsprocessen samt relevanta lagar och författningar, med ett personcentrerat och patientsäkert förhållningssätt, under handledning, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad samt samverka interprofessionellt i team och med andra vårdinstanser
 • visa kliniska färdigheter och handlingsberedskap utifrån relevanta lagar och författningar, med ett professionellt förhållningssätt, patientsäkert, och med respekt för patienters och närståendes integritet
 • utföra S-hjärt-lungräddning på barn, enligt gällande riktlinjer
 • visa på förmåga att ge individuellt anpassat hälsostöd/ hälsoråd utifrån hälsopedagogiska modeller/teorier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över patienters och närståendes upplevelse av sjukdom och ohälsa och att vara beroende av vård vid olika tillstånd/sjukdomar och behandlingar
 • reflektera över bemötande och interaktion med patienter och närstående samt det egna professionella förhållningssättet i specifika situationer
 • reflektera kring begreppen säker vård, personcentrerad vård, evidens och informatik i relation till omvårdnadens metoder och procedurer samt vetenskaplig litteratur och relevanta lagar och författningar
 • identifiera samt reflektera över sitt eget behov av kompetensutveckling
 • reflektera över de vanligaste folkhälsoproblemen ur ett intersektionellt perspektiv

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1, samt genomgångna kurser i termin 2 inklusive godkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Ett problematiserande förhållningssätt genomsyrar kursen. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, seminarier, föreläsningar och färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum (KTC). VFU genomförs inom institutionens/fakultetens avtalsområden, där platsgaranti kan ges. Obligatoriska moment i kursen är teamträning, (interprofessionellt lärande, IPL), klinisk färdighetsträning (simulering) samt YHiO. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Utöver VFU-perioden ingår för distansstudenter sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg på hel kurs används en tvågradig betygsskala, Godkänd (G) och Underkänd (U). 
Kursen examineras individuellt med examinerande seminarier, webbaserad tentamina, skriftlig inlämningsuppgift, S-HLR till barn samt individuell skriftlig och muntlig case-presentation samt analys av andras arbeten. Studentens prestationer bedöms utifrån fastställda kriterier. Under VFU bedöms kunskaper, färdigheter och förhållningsätt.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Omtag av underkänd VFU görs under ett studieavbrott. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet

-Innehållet i kursen 3OM372 överlappar helt med innehållet i 3OM335
-Kursen 3OM372 ersätter kursen 3OM335

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

Björkman Anna-Maria
Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 311 s. :
ISBN: 978-91-44-05632-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Björvell Catrin
Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
ISBN: 978-91-44-04008-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Författningar Socialstyrelsen
Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
Obligatorisk

Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre
Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Kirkevold Marit, Brodtkorb Kari, Hylen Ranhoff Anette
Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 529 sidor :
ISBN: 9789147112999
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pediatrisk omvårdnad
Hallström Inger, Lindberg Tor
2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
ISBN: 9789147115099
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Internetmedicin
Internetmedicin :
http://www.internetmedicin.se/default.aspx
Obligatorisk

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144059068
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kirurgiboken
Järhult Johannes, Offenbartl Karsten, Andersson Manne
6 uppl. : Liber : 2019 : 656 sidor :
ISBN: 9789147127733
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicinska sjukdomar
Ericson Thomas, Lind Marcus
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 789 sidor :
ISBN: 9789144133058
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Melhus Åsa
Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
2., [oförändr.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 413 s. :
ISBN: 9789144095844
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modell för omvårdnad
Institutionen för omvårdnad :
http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-slutversion-150220.pdf
Obligatorisk

Obstetrik och gynekologi : för sjuksköterskor
Borgfeldt Christer, Sjöblom Ingela, Strevens Helena, Wangel Anne-Marie
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 256 sidor :
ISBN: 9789144111681
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Ehrenberg Anna, Wallin Lars, Edberg Anna-Karin
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 483 sidor :
ISBN: 9789144123172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa
Edberg Anna-Karin, Wijk Helle
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 756 sidor :
ISBN: 9789144123165
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt
Friberg Febe, Öhlén Joakim
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 711 sidor :
ISBN: 9789144123189
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grundläggande folkhälsovetenskap
Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan
Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor :
ISBN: 9789147113279
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning
Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 45, 39 s. :
ISBN: 9788282761406
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Människokroppen : fysiologi och anatomi
Sand Olav, Toverud Kari C.
2. uppl.b [översättning: Inger Bolinder-Palmér ...] : Stockholm : Liber : 2007 : 544 s. :
ISBN: 91-47-08435-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Simonsen Terje, Aarbakke Jarle, Hasselström Jan
4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 276 s. :
ISBN: 9789127142374
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Illustrerad farmakologi. : 2 Sjukdomar och behandling
Simonsen Terje, Hasselström Jan
4. [uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 520 s. :
ISBN: 9789127142381
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
ISBN: 9789147112852
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk omvårdnad : 1
Toverud Kari C., Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Stubberud Dag-Gunnar, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : 2020 : 542 sidor :
ISBN: 9789147113590
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk omvårdnad : 2
Toverud Kari C, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Grønseth Randi, Almås Hallbjørg, Stubberud Dag-Gunnar
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2021] : 582 sidor :
ISBN: 9789147113606
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vårdhandboken
Intera AB :
http://www.vardhandboken.se/
Obligatorisk

Wiklund Gustin Lena
Psykologi för sjuksköterskor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 403 s. :
ISBN: 978-91-44-08467-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album