Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp

Engelskt namn: Emergency Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM352

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-05-28

Innehåll

Kursen innehåller studier med fokus på omvårdnad av patienter och närstående inom akutsjukvård. Kursen behandlar även teoribildningar för systematiskt omhändertagande och klinisk bedömning av patienter för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Även mänskliga rättigheter och jämlik vård behandlas i kursen. Vidare innehåller kursen hjärt- och lungräddning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och analysera relationen mellan patienter med akut sjukdom eller skada och vårdkedjan utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och med helhetssyn på människan
Färdighet och förmåga
 • identifiera, bedöma, analysera och åtgärda omvårdnadsbehov samt utvärdera omvårdnad som värnar om patientens säkerhet, trygghet och personliga integritet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • självständigt och systematiskt genomföra kliniska bedömningar med avseende på patientens symtom och vitala parametrar samt vidta relevanta åtgärder utifrån den kliniska bedömningen
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • analysera och beskriva patienters, närståendes och professionellas perspektiv på hälsa, ohälsa hos personer med akut sjukdom eller skada utifrån etiskt förhållningsätt och med beaktande av kön, klass, etnicitet och ålder

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Seminarier och kliniska övningar är obligatoriska moment.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av en inlämningsuppgift som bedöms vid seminarium, Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) och A-HLR-examination..
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM352 överlappar helt med innehållet i 3OM210
-Kursen 3OM352 ersätter kursen 3OM210

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga. Valfri farmakologisk litteratur.

  Akut vård ur ett patientperspektiv
  Almerud Österberg Sofia, Nordgren Lena
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 102 s. :
  ISBN: 978-91-44-07100-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: För studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inr mot ambulanssjukvård.

  Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
  Stubberud Dag-Gunnar, Gulbrandsen Tove, Langdalen Anne, Toverud Kari C., Westvig Lars
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 692 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32803-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03771-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: För studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inr mot intensivvård.

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smirthwaite Goldina
  (O)jämställdhet i hälsa och vård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789175850528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennquist Sten
  Traumatologi
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 640 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga. Valfri farmakologisk litteratur.

  Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
  Stubberud Dag-Gunnar, Gulbrandsen Tove, Langdalen Anne, Toverud Kari C., Westvig Lars
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 692 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32803-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-03771-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: För studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inr mot intensivvård.

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
  ISBN: 9789144059334
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akut vård ur ett patientperspektiv
  Almerud Österberg Sofia, Nordgren Lena
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 102 s. :
  ISBN: 978-91-44-07100-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: För studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inr mot ambulanssjukvård.

  Smirthwaite Goldina
  (O)jämställdhet i hälsa och vård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789175850528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lennquist Sten
  Traumatologi
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 640 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11423-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.