Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp

Engelskt namn: Prehospital Nursing

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM212

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2010-10-11

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-09-27

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad inom ambulanssjukvård till personer i olika åldrar med akuta förändringar, samt till deras närstående. Triagering och vård vid akuta sjukdomstillstånd, akut psykisk förändring, prehospital förlossning och vård vid livets slut  ingår. Vidare behandlas smärttillstånd och smärtbehandling. Radiokommunikation, teamarbete, ledarskap, organisation samt prevention i relation till att förebygga och att inte förvärra akuta sjukdomstillstånd, vårdmiljöns betydelse, teknisk apparatur, samt relevanta styrdokument inom omvårdnad i ambulanssjukvård ingår. Etik, genus, klass, ålder och etnicitet behandlas i relation till kursens innehåll. Kursen innefattar två veckor (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för relevanta styrdokument som lagar och författningar inom ambulanssjukvård
Färdighet och förmåga
  • analysera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder utifrån evidensbaserad kunskap till akut sjuka personer i alla åldrar som är i behov av ambulanssjukvård och till deras närstående
  • leda och organisera omvårdnad i olika vårdmiljöer, samt analysera och utvärdera komplexa situationer inom ambulanssjukvård
  • bedöma tillståndets allvarlighetsgrad hos akut sjuka eller skadade personer i alla åldrar omhändertagna inom ambulanssjukvård samt demonstrera systematisk omhändertagande
  • instruera om relevant teknisk utrustning inom ambulanssjukvård utifrån gällande säkerhetsföreskrifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt reflektera kring prevention, prioriteringar, vidtagna åtgärder och ställningstaganden inom ambulanssjukvård, med hänsyn till etik, genus, klass, ålder och etnicitet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp och Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp, är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med 2-3 sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, kliniska övningar (KTC) och arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och studenten ska referera till vetenskaplig litteratur. Verksamhetsförlagd utbildning med tillhörande skriftlig inlämningsuppgift (parvis) samt skriftliga inlämningsuppgifter (gruppvis) med tillhörande seminarier är obligatoriska utbildningsmoment.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av individuell skriftlig salstentamen (VG-U), individuell skriftlig salstentamen (G-U) samt simuleringsövningar (G-U). Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen. För betyget G på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG krävs därtill betyget VG på individuell skriftlig salstentamen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som inte fullgjort obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och sitt innehåll motsvarar perioden.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Etiskt hantverk : att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad
Birkler Jacob, Björkander Mannheimer Eva
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-47-10050-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
ISBN: 9789147111619
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Knudsen Kai
Akuta förgiftningar : alkohol, droger och läkemedel : akut omhändertagande och antidoter
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 248 s. :
ISBN: 91-44-02907-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kommunikation : samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 169 s. :
ISBN: 978-91-44-04128-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ottosson Jan-Otto
Akut psykiatri
4., omdisponerade och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-09415-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

PHTLS : prehospital trauma life support
8. ed. : Burlington : Jones and Bartlett : cop.[2015], 2016 : xxxi, 709 s. :
ISBN: 9781284041736
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter
Rundgren Åke, Dehlin Ove
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 245 s. :
ISBN: 91-44-02097-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Smärta och smärtbehandling
Werner Mads, Leden Ido
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 647 s. :
ISBN: 9789147084135 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Prehospital akutsjukvård
Suserud Björn-Ove, Lundberg Lars
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 560 s. :
ISBN: 9789147114740
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Wireklint Sundström Birgitta
Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Växjö : Växjö University Press : 2005 : [2], 186, [15] s. :
ISBN: 91-7636-460-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.