Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp

Engelskt namn: Prehospital Nursing

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3OM353

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-05-27

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad inom ambulanssjukvård till personer i olika åldrar med akuta förändringar, samt till deras närstående. Triagering och vård vid akuta sjukdomstillstånd, akut psykisk förändring, prehospital förlossning och vård vid livets slut ingår. Vidare behandlas smärttillstånd och smärtbehandling. Radiokommunikation, teamarbete, ledarskap, organisation samt prevention i relation till att förebygga och att inte förvärra akuta sjukdomstillstånd, vårdmiljöns betydelse, teknisk apparatur, samt relevanta styrdokument inom omvårdnad i ambulanssjukvård ingår. Etik, genus, klass, ålder och etnicitet behandlas i relation till kursens innehåll. Kursen innefattar två veckor (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för relevanta styrdokument som lagar och författningar inom ambulanssjukvård
Färdighet och förmåga
  • analysera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder utifrån evidensbaserad kunskap till akut sjuka personer i alla åldrar som är i behov av ambulanssjukvård och till deras närstående
  • leda och organisera omvårdnad i olika vårdmiljöer, samt analysera och utvärdera komplexa situationer inom ambulanssjukvård
  • bedöma tillståndets allvarlighetsgrad hos akut sjuka eller skadade personer i alla åldrar omhändertagna inom ambulanssjukvård samt demonstrera systematisk omhändertagande
  • instruera om relevant teknisk utrustning inom ambulanssjukvård utifrån gällande säkerhetsföreskrifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt reflektera kring prevention, prioriteringar, vidtagna åtgärder och ställningstaganden inom ambulanssjukvård, med hänsyn till etik, genus, klass, ålder och etnicitet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kurserna Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp och Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp, är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, kliniska övningar, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och studenten ska referera till vetenskaplig litteratur. Verksamhetsförlagd utbildning med tillhörande skriftlig inlämningsuppgift (parvis) samt skriftliga inlämningsuppgifter (gruppvis) med tillhörande seminarier är obligatoriska utbildningsmoment. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av individuell webbaserad tentamen, samt klinisk examination utifrån fastställda kriterier. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM353 överlappar helt med innehållet i 3OM212
-Kursen 3OM353 ersätter kursen 3OM212

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Etiskt hantverk : att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad
Birkler Jacob, Björkander Mannheimer Eva
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-47-10050-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
ISBN: 9789147111619
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Knudsen Kai
Akuta förgiftningar : alkohol, droger och läkemedel : akut omhändertagande och antidoter
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 248 s. :
ISBN: 91-44-02907-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommunikation : samspel mellan människor
Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 169 s. :
ISBN: 978-91-44-04128-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ottosson Jan-Otto
Akut psykiatri
4., omdisponerade och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-09415-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

PHTLS : prehospital trauma life support
8. ed. : Burlington : Jones and Bartlett : cop.[2015], 2016 : xxxi, 709 s. :
ISBN: 9781284041736
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Äldresjukvård : medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter
Rundgren Åke, Dehlin Ove
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 245 s. :
ISBN: 91-44-02097-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smärta och smärtbehandling
Werner Mads, Leden Ido
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 647 s. :
ISBN: 9789147084135 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Prehospital akutsjukvård
Suserud Björn-Ove, Lundberg Lars
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 560 s. :
ISBN: 9789147114740
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wireklint Sundström Birgitta
Förberedd på att vara oförberedd : en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård
Växjö : Växjö University Press : 2005 : [2], 186, [15] s. :
ISBN: 91-7636-460-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.