Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Nursing in Anaesthesiology and Anaesthesiological Care, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM359

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på anestesiavdelning. I kursen ingår studier med inriktning mot perioperativ omvårdnad och anestesimetoder till patienter med olika sjukdomstillstånd som genomgår planerad eller akut operation, undersökning eller behandling. Studenten ska genom ett patientsäkert arbetssätt ge stöd, information och vägledning till patienter, närstående och medarbetare. Studenten ska bedöma, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnadshandlingar samt övervaka, utvärdera och initiera medicinska åtgärder. Planering och arbetsledning inom verksamhetsområdet ingår samt användning av medicinskteknisk utrustning inom specialistområdet på ett adekvat och säkert sätt. Studenten ska reflektera över betydelsen av egna värderingar, intersektionalitet och jämlik vård för vårdens utfall. Studenten ska utföra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna i relation till kursens innehåll och verksamhetsområde. Författningar som styr verksamheten integreras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • på vetenskaplig grund och med helhetssyn på människan analysera och argumentera för evidensbaserade bedömningar och omvårdnadsåtgärder inom personcentrerad anestesiologisk vård
Färdighet och förmåga
  • tillämpa personcentrerade evidensbaserade omvårdnadsåtgärder baserat på situationsmedvetenhet i operationsteamet vid patientens anestesiologiska och kirurgiska behandling samt tillämpa vedertagna metoder för bedömning av vidtagna åtgärder
  • förbereda inför olika anestesier till patienter med avseende på att iordningställa och kontrollera anestesiutrustning och läkemedel, utföra omvårdnadsåtgärder där krav på kommunikation, ledarskap och samarbete i operationsteamet tillämpas
  • på vetenskaplig grund ansvara för och tillämpa säker infektionsprevention för att förhindra smittspridning
  • på vetenskaplig grund säkerställa och dokumentera informationsöverföring avseende pre-, intra- och postoperativa vårdinsatser mellan anestesisjukvård och samhällets vårdkedja
  • tillämpa evidensbaserad kunskap i undervisning av patienter, närstående och medarbetare
  • på vetenskaplig grund utvärdera vård och omvårdnad som inkluderar konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos den enskilde patienten samt har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
Värderingsförmåga och förhållningsätt
  • på vetenskaplig grund och utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt problematisera, analysera och värdera anestesiologisk omvårdnad som beaktar såväl intersektionalitet som jämlik vård
  • på vetenskaplig grund och med ett professionellt förhållningssätt reflektera, analysera och dra slutsatser om den egna förmågan till dialog utifrån god kommunikation, gott samarbete och situationsmedvetenhet i operationsteamet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska, att kurserna Pre- och intraoperativ omvårdnad, 6 hp (alternativt Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp) och Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi, 15 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs 9 veckor på operationsavdelning med bedömning enligt AssCE-formulär. Den verksamhetsförlagda utbildningen är uppdelad på två perioder om 5 respektive 4 veckor där den första perioden ska vara fullgjord och bedömd godkänd innan den andra perioden påbörjas. Ett seminarium per VFU-period är obligatoriska utbildningsmoment.  
 
För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt med trestegsexamination (Triple Jump) och VFU, period 1 respektive period 2. Innan studenten tillåts delta i Triple Jump-examinationen ska båda VFU-perioderna vara godkända och obligatoriska moment genomförda. Vid samtliga examinationer bedöms såväl den vetenskapliga som den erfarenhetsbaserade anknytningen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen (Triple Jump) är begränsade till totalt tre. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM359 överlappar helt med innehållet i 3OM239
-Kursen 3OM359 ersätter kursen 3OM239

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Hovind Inger Liv
Anestesiologisk omvårdnad
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 602 s. :
ISBN: 978-91-44-07659-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anestesi
Lindahl Sten, Winsö Ola, Åkeson (red.) Jonas
3. uppl. : Liber : 2016 : 660 s. :
ISBN: 9789147100545
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.