Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot intensivvård och medicinsk vetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Intensive Care Nursing

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM215

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2010-11-08

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade teoretiska studier i omvårdnad inom intensivvård, behovsinventering och omvårdnadshandlingar till patienter i alla åldrar med olika sjukdomstillstånd. I kursen ingår patofysiologi, diagnos och behandling samt infektionsprevention och hygien vid vanliga sjukdomstillstånd. Vidare ingår övervaknings- och behandlingsstrategier till svårt sjuk patient, komplementära och alternativa metoder (KAM), specifik farmakologi och medicinsk teknik inom verksamhetsområdet. Kursen innehåller studier i patientsäkerhet, teamarbete, ledarskap, kommunikation och etik samt moment i systematiskt omhändertagande. Kursen omfattar två veckor (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning. Aspekter på intersektionalitet behandlas i relation till kursens innehåll. Författningar som styr verksamheten behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • analysera patofysiologiska förändringar, orsaker till förändringar, symtom samt medicinsk behandling vid komplexa sjukdomstillstånd och organsvikt hos patienter i olika åldrar
 • med helhetssyn på människan analysera och argumentera för bedömning av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder och komplementära behandlingsmetoder lämpliga inom intensivvård
 • analysera och föreslå åtgärder för säker informationsöverföring inom intensivvård samt mellan intensivvård och övriga enheter i samhällets vårdkedja
 • analysera och förklara katastrofmedicinska principer inom intensivvårdssjuksköterskans specialistområde och i samarbete med interprofessionella team
 • utvärdera vård och omvårdnad som inkluderar konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos den enskilde patienten samt har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
Färdighet och förmåga
 • analysera och problematisera säker omvårdnad relaterat till lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer samt genom dokumentation säkerställa informationsöverföring av vidtagna åtgärder utifrån patientens vårdbehov i vårdkedjan
 • analysera och argumentera för evidensbaserade personcentrerade omvårdnadsåtgärder inom intensivvård och vid olika smärttillstånd samt bedöma vidtagna åtgärder
 • analysera och argumentera för vikten av situationsmedveten säker vård relaterat till kommunikation, ledarskap och samarbete i intensivvårdsteamet
 • analysera och argumentera för säker hantering av medicinskteknisk utrustning samt preventiva åtgärder för att förhindra smittspridning
 • tillämpa evidensbaserad kunskap i stöd och undervisning av patienter, närstående och medarbetare
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån ett professionellt och etiskt förhållningssätt problematisera analysera och värdera omvårdnad inom intensivvård som beaktar jämlik vård och inkluderar intersektionalitet
 • reflektera, analysera, och argumentera för den egna förmågan att kommunicera och samarbeta med patient, närstående, medarbetare i intensivvårdsteamet och med personal i samhällets vårdkedja

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp och Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp, är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med totalt 2-3 sammankomster à 4-5 dagar på kursorten samt två veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, övningar, arbete i studiegrupper, föreläsningar, seminarier och kliniska övningar. I samtliga inlämningsuppgifter ska ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Kliniska övningar är obligatoriska moment.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen (VG-U), webbaserad tentamen (G-U), inlämningsuppgifter (G-U), Objective Structured Clinical Examination (OSCE) (G-U), två seminarier (G-U) samt VFU (G-U). Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända och att obligatoriska moment är fullgjorda. För att bli väl godkänd på kursen krävs därtill väl godkänt på den skriftliga individuella salstentamen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Vätsketerapi
Bengtsson Anders, Hjelmqvist Hans, Haljamäe Hengo
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 256 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705158o
ISBN: 91-47-05158-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Diaz Adolfo
Vård på (o)lika villkor : en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2009 : 87 s. :
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39455_1.pdf
ISBN: 978-91-7164-437-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Raadu Gunnel
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården.
46. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 894 s. :
ISBN: 9789147112234
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

MIMMS - på svenska : ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser : Major Incident Medical Management and Support
Hodgetts C.T, Mackway-Jones K, Örtenwall m.fl P
Lund : Studentlitteratur : 2004 :
Obligatorisk

Intensivvård
Larsson Anders, Rubertsson Sten
2., grundligt omarb. och utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 774 s. :
ISBN: 978-91-47-09958-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling
Stubberud Dag-Gunnar, Gulbrandsen Tove, Langdalen Anne, Toverud Kari C., Westvig Lars
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 692 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32803-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-03771-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Critical care nursing : a holistic approach
Morton Patricia Gonce, Fontaine Dorrie
9th ed. : Philadelphia, Pa. ;a London : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2009 : xxxiii, 1502 s. :
ISBN: 978-1-60547-518-9 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Edberg Anna-Karin
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
Webbdel (aktiveringskod krävs)
ISBN: 9789144071459
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Smärta och smärtbehandling
Werner Mads, Strang Peter, Wilhelmsson Jan
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 504 s. :
ISBN: 91-47-04906-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.