Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot neonatal intensivvård, 7,5 hp

Engelskt namn: Neonatal Intensive Care Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM433

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar omhändertagande av det nyfödda barnet och dess familj vid allvarliga sjukdomstillstånd i nyföddhetsperioden. CPAP- och respiratorbehandling samt övervakning av vitala funktioner behandlas. Nutrition, smärtbehandling, känguru- och samvård inom intensivvård ingår. Praktiska färdigheter i omhändertagande av barn och vård av svårt sjukt barn i kuvös övas. Verksamhetsanknuten utbildning inom neonatal intensivvård ingår. Etiska aspekter kopplade till neonatal intensivvård samt aspekter på intersektionalitet belyses i relation till kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för symtom och behandling av vanliga intensivvårdskrävande sjukdomstillstånd i nyföddhetsperioden
  • analysera och problematisera etiska problem och ställningstaganden inom neonatal intensivvård
  • redogöra för utvecklingsstödjande neonatalvård och dess tillämpningar
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att observera och bedöma förändringar avseende barnets vitala organfunktioner
  • visa förmåga att vidta adekvata åtgärder i samband med omhändertagande av svårt sjuka nyfödda barn och i intensivvårdssituationer
  • visa förmåga att vårda barnet utifrån den utvecklingsstödjande neonatalvårdens principer
Värderingsförmåga och förhållningsätt
  • motivera metoder för andningsstöd, nutrition, smärtbehandling, utvecklingsstödjande neonatalvård samt känguru- och familjecentrerad vård inom neonatal intensivvård

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.

Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och metodövningar vid kliniskt träningscentrum (KTC). Verksamhetsanknuten utbildning inom neonatal intensivvård 70 timmar/2 veckor, seminarier och metodövningar är obligatoriska moment. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt i form av skriftlig salstentamen, muntliga och skriftliga caseredovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM433 överlappar helt med innehållet i 3OM029
-Kursen 3OM433 ersätter kursen 3OM029

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

Senaste upplaga gäller.

Asfyxi och neonatal HLR
Blennow Mats, Sjörs Gunnar
Stockholm : Svensk förening för obstetrik och gynekologi : 2013 : 63 s. :
Obligatorisk

Gardner Sandra L.
Merenstein & Gardner's handbook of neonatal intensive care
7th ed. : St. Louis, Mo. : Mosby : 2010 : 1026 s. :
ISBN: 9780323067157 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Neonatologi
Lagercrantz Hugo, Hellström-Westas Lena, Norman Mikael, Lyons Lena
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 539 s. :
ISBN: 978-91-44-04643-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Lundqvist Pia
Omvårdnad av det nyfödda barnet
2., [uppdaterade och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 320 s. :
ISBN: 978-91-44-05550-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Aktuella vetenskapliga artiklar inom området.