Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Theatre Care, clinical studies

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 till 2019-07-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM226

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2011-04-04

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-05-11

Innehåll

Kursen omfattar 15 hp verksamhetsförlagda studier (VFU) på operationsavdelning. I kursen studeras perioperativ omvårdnad med utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. I kursen studeras även vårdande enligt omvårdnadsprocessen, etik, hälsa, intersektionalitet, handledning, pedagogik, säker informationsöverföring, samhällets vårdkedja, lagar, föreskrifter, nationella och lokala rutiner. Kursen fokuserar också på vårdmiljö och tillämpning av infektions- och komplikationsförebyggande åtgärdsbedömning och åtgärder, instrumentering med ökad svårighetsgrad samt säker hantering med högteknologisk utrustning och av biologiska preparat. Studenten ska visa situationsmedvetenhet och ledarskap med kommunikation och samarbete i team för god arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
 • på vetenskaplig grund och med en helhetssyn på människan analysera, argumentera för och tillämpa evidensbaserade bedömningar och omvårdnadsåtgärder inom perioperativt vårdande
 • på vetenskaplig grund analysera och tillämpa åtgärder för säker informationsöverföring i samhällets perioperativa vårdkedja avseende pre- och postoperativa vårdinsatser
Färdighet och förmåga
 • på vetenskaplig grund analysera och tillämpa situationsmedveten säker vård relaterad till kommunikation och samarbete i operationsteamet
 • på vetenskaplig grund analysera och tillämpa säker instrumentering och hantering av medicinskteknisk utrustning samt integrera operationstekniska moment och kirurgiska omvårdnadsåtgärder
 • analysera, bedöma och ansvara för evidensbaserad infektionsprevention för att förhindra smittspridning samt tillämpa säker hantering av biologiska preparat
 • analysera, problematisera och tillämpa säker perioperativ omvårdnad enligt lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer samt med stöd av dokumentation tillämpa säker informationsöverföring
 • på vetenskaplig grund utvärdera vård och omvårdnad samt konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos patienten och har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
 • tillämpa evidensbaserad kunskap i undervisning av patienter, närstående och medarbetare
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • på vetenskaplig grund och utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt problematisera, analysera och tillämpa perioperativ omvårdnad som beaktar en jämlik vård och inkluderar intersektionalitet
 • reflektera, analysera och tillämpa slutsatser om den egna förmågan att kommunicera och samarbeta med patient, närstående, medarbetare i operationsteamet och med personal i samhällets perioperativa vårdkedja

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård, 9 hp och Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, 6 hp alternativt Pre-och intra operativ omvårdnad, 6 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård och operationsteknik, 15 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med en sammankomst (1 dag) på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Kursen är uppdelad i två moment, Moment 1, 7,5 hp VFU på operationsavdelning med bedömning enligt AssCe-formulär samt obligatoriska seminarier. Moment 2, 7,5 hp, består av fortsatt VFU på operationsavdelning med bedömning enligt AssCe-formulär, Triple Jump samt obligatoriskt seminarium. Moment 1 skall vara fullgjort och bedömt godkänd innan Moment 2 påbörjas. Möjlighet ges till auskultation inom anestesisjukvård. Studenten skriver reflekterande rapporter under sin VFU.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.
 

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt med klinisk examination (G-U), VFU (G-U), individuell webbaserad tentamen (VG-U), Triple Jump (VG-U) och individuella reflekterande rapporter (G-U). Innan studenten tillåts delta i den kliniska examinationen ska VFU vara fullgjorda och bedömda som godkända samt obligatoriska seminarier genomförda. Vid samtliga examinationer bedöms såväl den vetenskapliga som den erfarenhetsbaserade anknytningen. För betyget G på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment genomförda. För betyget VG krävs därtill att individuell webbaserad tentamen och Triple Jump är väl godkända.
 
Student som underkänts under VFU erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen (klinisk examination) är begränsade till totalt tre. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 3

  Allgulander Christer
  Klinisk psykiatri
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 387 s. :
  ISBN: 9789144083285
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Skärsäter Ingela
  Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 533 s. :
  Inloggning till bokens digitala del
  ISBN: 9789144095387
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 30

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Alexander's care of the patient in surgery
  Alexander Edythe Louise, McEwen Donna R., Rothrock Jane C.
  14. ed. : St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier : cop. 2011 : xiv, 1313 p. :
  ISBN: 978-0-323-06916-8 (hardcover : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jacobsons Medicin och teknik
  Lindén Maria, Öberg P. Åke, Jacobson Bertil
  5., [rev. och omarb.] uppl. /b Maria Lindén & P. Åke Öberg (red.) ; [illustrationer: Bertil Jacobson] : Lund : Studentlitteratur ;a Stockholm :b Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (MTF) : 2006 : 580 s. :
  ISBN: 91-44-04760-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
  ISBN: 9789144059334
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Smirthwaite Goldina
  (O)jämställdhet i hälsa och vård
  Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
  ISBN: 9789175850528
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.