"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Engelskt namn: Theatre Care, Clinical Studies

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3OM362

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-03-23

Innehåll

Kursen omfattar 15 hp verksamhetsförlagda studier (VFU) på operationsavdelning. I kursen studeras perioperativ omvårdnad med utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. I kursen studeras även vårdande enligt omvårdnadsprocessen, etik, hälsa, intersektionalitet, handledning, pedagogik, säker informationsöverföring, samhällets vårdkedja, lagar, föreskrifter, nationella och lokala rutiner. Kursen fokuserar också på vårdmiljö och tillämpning av infektions- och komplikationsförebyggande åtgärdsbedömning och åtgärder, instrumentering med ökad svårighetsgrad samt säker hantering med högteknologisk utrustning och av biologiska preparat. Studenten ska visa situationsmedvetenhet och ledarskap med kommunikation och samarbete i team för god arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • med en helhetssyn på människan analysera, argumentera för och tillämpa evidensbaserade bedömningar och omvårdnadsåtgärder inom perioperativt vårdande
  • analysera och tillämpa åtgärder för säker informationsöverföring i samhällets perioperativa vårdkedja avseende pre- och postoperativa vårdinsatser

Färdighet och förmåga

  • analysera och tillämpa situationsmedveten säker vård relaterad till kommunikation och samarbete i operationsteamet
  • analysera och tillämpa säker instrumentering och hantering av medicinskteknisk utrustning samt integrera operationstekniska moment och kirurgiska omvårdnadsåtgärder
  • analysera, bedöma och ansvara för evidensbaserad infektionsprevention för att förhindra smittspridning samt tillämpa säker hantering av biologiska preparat
  • analysera, problematisera och tillämpa säker perioperativ omvårdnad enligt lagar, föreskrifter, nationella och lokala riktlinjer samt med stöd av dokumentation tillämpa säker informationsöverföring
  • utvärdera vård och omvårdnad samt konsekvenser av vårdskada som orsakar lidande hos patienten och har betydelse för vårdens och samhällets omkostnader
  • tillämpa evidensbaserad kunskap i undervisning av patienter, närstående och medarbetare

Värderingsförmåga och förhållningsätt

  • utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt problematisera, analysera och tillämpa perioperativ omvårdnad som beaktar en jämlik vård och inkluderar intersektionalitet
  • reflektera, analysera och tillämpa slutsatser om den egna förmågan att kommunicera och samarbeta med patient, närstående, medarbetare i operationsteamet och med personal i samhällets perioperativa vårdkedja

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska, att kurserna Pre-och intraoperativ omvårdnad, 6 hp och Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård, 9 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård och operationsteknik, 15 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Kursen är uppdelad i två moment, Moment 1, 7,5 hp VFU på operationsavdelning med bedömning enligt AssCe-formulär samt obligatoriska seminarier. Moment 2, 7,5 hp, består av fortsatt VFU på operationsavdelning med bedömning enligt AssCe-formulär, Triple Jump samt obligatoriskt seminarium. Moment 1 skall vara fullgjort och bedömt godkänd innan Moment 2 påbörjas. Möjlighet ges till auskultation inom anestesisjukvård. Studenten skriver reflekterande rapporter under sin VFU.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt med klinisk examination, VFU, period 1 respektive period 2, individuell webbaserad tentamen, Triple Jump och individuella reflekterande rapporter. Innan studenten tillåts delta i den kliniska examinationen ska båda VFU-perioderna vara fullgjorda och bedömda som godkända samt obligatoriska seminarier genomförda. Vid samtliga examinationer bedöms såväl den vetenskapliga som den erfarenhetsbaserade anknytningen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Antalet provtillfällen (klinisk examination) är begränsade till totalt tre. 

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM362 överlappar helt med innehållet i 3OM226
-Kursen 3OM362 ersätter kursen 3OM226

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 40

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Alexander's Care of the Patient in Surgery
Rothrock Jane C., McEwen Donna R.
sixteenth edition. : 2018 : 1225 pages. :b illustrations :
ISBN: 9780323479141
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jacobsons teknik i praktisk sjukvård
Jacobson Bertil, Lindén Maria, Öberg P. Åke
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 379 sidor :
ISBN: 9789144117324
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
Edberg Anna-Karin, Ehrenberg Anna, Wijk Helle, Öhlén Joakim
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 595 sidor :
ISBN: 9789144136240
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Referenslitteratur

Operationssjukvård : operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad
Midenstrand Madeleine, Törnqvist Lars, Dåvøy Grethe A. Myklestul, Eide Petrin Hege, Hansen Ingeborg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 452 s. :
ISBN: 978-91-44-06621-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.