Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad med inriktning mot pediatrik, 15 hp

Engelskt namn: Pediatric Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM419

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning inom pediatrik och pediatrisk omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad samt modell för omvårdnad ligger till grund för kursen. Sjuksköterskans professionella förhållningssätt till barn och ungdomar med komplexa vårdbehov behandlas i kursen liksom bedömning av barns tillstånd, avancerad hjärt-lungräddning och handläggande av pediatriska omvårdnadsproblem. Metoder för forskning inom ämnet belyses och tillämpas. Arbetsledning inom omvårdnad av barn behandlas. Palliativ vård ingår och etiska och intersektionella aspekter belyses i relation till kursens innehåll.

Kursen är indelad i fem moment: Moment 1 verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 6 hp; moment 2 läkemedelsberäkning och klinisk bedömning, 1,5 hp; moment 3 neonatal omvårdnad, inkl. neonatal HLR 1,5 hp; moment 4 pediatrisk omvårdnad, inkl. barn A-HLR, 3 hp; moment 5 pediatrik, inkl forskningsbakgrund 3 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för och kritiskt reflektera över områdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet samt samband mellan aktuell forskning och yrkesutövningen
 • redogöra för vanligt förekommande pediatriska sjukdomar, d v s dess epidemiologi, etiologi samt symtom och behandling
 • redogöra för och analysera teorier och begrepp av betydelse för pediatrisk omvårdnad
 Färdighet och förmåga
 • analysera och tillämpa en systematisk kroppslig bedömning av barn och ungdomar samt ange och vidta lämpliga åtgärder baserade på bedömningen
 • identifiera behov av vård samt medverka vid och tillämpa behandling vid vanligt förekommande pediatriska tillstånd
 • genomföra kliniska bedömningar och motivera beslut om åtgärder med hänsyn till helhetssyn på barn och familj, etiska aspekter och med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter
 • identifiera, analysera, åtgärda och utvärdera pediatriska omvårdnadsbehov av olika komplexitet hos barn/ungdomar/familjer samt värdera evidens för kliniska åtgärder
 • bedöma och lindra lidande hos barn inom akutvård och palliativ vård samt utvärdera effekten av vidtagna åtgärder
 • systematiskt förbereda och sammanställa litteratursökning utifrån ett identifierat problemområde
 • identifiera ett relevant problemområde och utarbeta en forskningsbakgrund för problemområdet utifrån befintligt kunskapsunderlag inom pediatrisk omvårdnad
 • genomföra samtal med barn och ungdomar samt analysera dessa utifrån barn/ungdomars utveckling, kön, identitet och sociokulturella förhållanden
 • visa självkännedom, empatisk förmåga och ett etiskt förhållningssätt i relation till barn, ungdomar och familjer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och kritiskt reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom pediatrisk forskning och omvårdnad
 • reflektera över och analysera samhälleliga och intersektionella aspekter i relation till rollen som barnsjuksköterska i undervisande och arbetsledande funktion samt analysera hur detta påverkar omvårdnaden
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och reflektera över eget förhållningssätt för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens inom pediatrisk omvårdnad

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom barnsjukvård omfattande 4 veckor. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment utgörs av neonatal HLR, barn A-HLR och systematisk klinisk bedömning som tränas vid kliniskt träningscentrum (KTC). Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av VFU (moment 1), individuell webbaserad tentamen (moment 2), seminarier (moment 3 och 4), skriftlig uppgift (moment 5) samt individuell salstentamen (moment 5).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM419 överlappar helt med innehållet i 3OM196
-Kursen 3OM419 ersätter kursen 3OM196

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Avancerad hjärt-lungräddning till barn : kursbok med webbutbildning
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 52 s. :
  ISBN: 9788282761383
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnmedicin
  Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
  ISBN: 9789144129563
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bischofberger Erwin
  Barnet i vården
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 160 s. :
  ISBN: 91-47-05200-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Child-centred nursing : promoting critical thinking
  Carter Bernadette, Bray Lucy, Dickinson Annette, Edwards Maria, Ford Karen
  Los Angeles : Sage : 2014 : viii, 179 p. :
  ISBN: 9781446248591 (hbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice.
  Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
  9. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer : cop. 2018 : xxii, 442 s. :
  ISBN: 9781496358356
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grottes barnkirurgi och barnurologi
  Christofferson Rolf, Läckgren Göran, Stenberg Arne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 268 s. :
  ISBN: 9789144071510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engel Joyce K.
  Mosby's Pocket Guide to Pediatric Assessment
  5 ed. : St. Louis : Mosby : 2006 : 482 s. :
  ISBN: 0-323-04412-3 (pbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nurses and families : a guide to family assessment and intervention
  Wright Lorraine M., Leahey Maureen
  6. ed. : Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2013 : xxii, 351 s. :
  ISBN: 9780803627390
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

  Palliative care for infants, children, and adolescents : a practical handbook
  Carter Brian S., Levetown Marcia, Friebert Sarah E.
  2. ed. : Baltimore : Johns Hopkins University Press : cop. 2011 : 539 s. :
  ISBN: 978-1-4214-0149-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147115099
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar
  Lundeberg Stefan, Olsson Gunnar L.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 246 s. :
  ISBN: 9789144092447
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Study guide for Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
  Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
  Ninth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2018] : v, 230 pages :
  ISBN: 9781496354693
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd
  Olsen Lars André, Hälleberg Nyman Maria
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 228 s. :
  ISBN: 9789127140967
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Avancerad hjärt-lungräddning till barn : kursbok med webbutbildning
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 52 s. :
  ISBN: 9788282761383
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnmedicin
  Hanséus Katarina, Lagercrantz Hugo, Lindberg Tor
  4., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 674 s. :
  ISBN: 9789144076096 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Bischofberger Erwin
  Barnet i vården
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2004 : 160 s. :
  ISBN: 91-47-05200-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Child-centred nursing : promoting critical thinking
  Carter Bernadette, Bray Lucy, Dickinson Annette, Edwards Maria, Ford Karen
  Los Angeles : Sage : 2014 : viii, 179 p. :
  ISBN: 9781446248591 (hbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engel Joyce K.
  Mosby's Pocket Guide to Pediatric Assessment
  5 ed. : St. Louis : Mosby : 2006 : 482 s. :
  ISBN: 0-323-04412-3 (pbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grottes barnkirurgi och barnurologi
  Christofferson Rolf, Läckgren Göran, Stenberg Arne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 268 s. :
  ISBN: 9789144071510
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pediatrisk omvårdnad
  Hallström Inger, Lindberg Tor
  2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789147115099
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd
  Olsen Lars André, Hälleberg Nyman Maria
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 228 s. :
  ISBN: 9789127140967
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edberg Anna-Karin
  Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
  Webbdel (aktiveringskod krävs)
  ISBN: 9789144071459
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: www.studentlitteratur.se/minbokhylla

  Palliative care for infants, children, and adolescents : a practical handbook
  Carter Brian S., Levetown Marcia, Friebert Sarah E.
  2. ed. : Baltimore : Johns Hopkins University Press : cop. 2011 : 539 s. :
  ISBN: 978-1-4214-0149-2 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice: international Edition
  Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
  8. ed. : Philadelphia, USA : Lippincott Williams & Wilkins : 2013 : 493 p. :
  ISBN: 9781451176803 (pbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

  Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
  Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
  8. Ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health : 2014 : 241 s. :
  ISBN: 9781451176834
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Willman Ania
  Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 186 s. :
  ISBN: 9789144109022
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nurses and families : a guide to family assessment and intervention
  Wright Lorraine M., Leahey Maureen
  6. ed. : Philadelphia : F.A. Davis : cop. 2013 : xxii, 351 s. :
  ISBN: 9780803627390
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.