"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer, 6 hp

Engelskt namn: Ambulance Nursing and Medical Treatment in Accidents and Disasters

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3OM354

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-05-27

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad och traumatologi till personer i olika åldrar som drabbats av skadehändelse och/eller katastrof samt till deras närstående. Vidare studeras organisation, kommunikation, ledning och teamarbete vid skadehändelser och katastrofer. I kursen ingår även studier i omvårdnad, psykologiska reaktioner, våld- och hot, triage på skadeplats samt person- och samhällsskydd vid CBRNE-händelser. Specifikt omhändertagande av fastklämda, skadade personer vid trafikolyckor ingår, liksom studier om relevant teknisk utrustning och styrdokument vid skadehändelser och katastrofer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • analysera, kritiskt reflektera och dokumentera omvårdnadsåtgärder, prioriteringar och ställningstaganden vid skadehändelser och katastrofer, med hänsyn till etik, prevention, genus, klass, ålder och etnicitet
  • analysera och utvärdera traumatologins betydelse i samband omvårdnadsåtgärder vid skadehändelser och katastrofer hos skadade personer
  • redogöra för relevanta styrdokument som lagar och författningar gällande vid skadehändelser och katastrofer

Färdighet och förmåga

  • bedöma allvarlighetsgrad hos akut skadade personer i alla åldrar samt demonstrera systematisk undersökning och omhändertagande
  • identifiera, organisera, leda och tillämpa triage, kommunikation och omvårdnad vid nationell och internationell katastrofmedicinsk händelse samt samverka med andra aktörer på skadeplats
  • i team analysera, leda och åtgärda omvårdnad av fastklämda, skadade personer vid trafikolyckor utifrån nationella principer
  • analysera, åtgärda, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder i samband med psykologiska reaktioner hos skadad person, dennes närstående samt hos kollega
  • analysera risker och vidta åtgärder i form av relevant skyddsutrustning, sanering och omvårdnad vid händelser av kemisk-, biologisk-, radiologisk-, nukleär- samt explosiv karaktär (CBRNE)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till dialog och kommunikation i relation till kursens innehåll

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 6 hp och Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård, 9 hp är godkända samt att kursen Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomst/-er som inkluderar vistelse på studieorten och på annan ort. Ett studerandeaktivt lärande med teoretiska och kliniska övningar tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, kliniska övningar, samverkansövningar med SMO- och polisstudenter, arbete i studiegrupper och föreläsningar. Kliniska övningar, samverkansövningar, lärar- och studentledda gruppdiskussioner samt skriftlig inlämningsuppgift är obligatoriska moment. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet  kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras individuellt i form av individuell webbaserad tentamen samt klinisk examination utifrån fastställda kriterier. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM354 överlappar helt med innehållet i 3OM237
-Kursen 3OM354 ersätter kursen 3OM237

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Akut omhändertagande av trauma : på skadeplats och akutmottagning
Elmqvist Carina, Almerud Österberg Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 200 s. :
ISBN: 9789144086774
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården 2021
Femtioandra upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : xx, 995 sidor :
ISBN: 9789147141050
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Jonsson Anders
Stress efter traumatiska händelser : ambulanspersonalens vardag
Göteborg,c 2004 : 2004 : 94 s. :
ISBN: 91-628-6196-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lennquist Sten
Katastrofmedicin
3., [omarb. och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 448 s. :
http://www.liber.se/productimage/large/4708481o.jpg
ISBN: 91-47-08481-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lennquist Sten
Traumatologi
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2007 : 528 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705216o.jpg
ISBN: 978-91-47-05216-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mackway-Jones Kevin
MIMMS - på svenska : major incident medical management and support : praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 189 s. :
ISBN: 9789144088174
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Katastrofmedicinsk beredskap : att leda sjukvård på ett särskilt sätt
Nilsson Heléne, Kristiansson Tomas
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 187 s. :
ISBN: 9789144102665
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

PHTLS : prehospital trauma life support
8. ed. : Burlington : Jones and Bartlett : cop.[2015], 2016 : xxxi, 709 s. :
ISBN: 9781284041736
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Psykotraumatologi
Michel Per-Olof, Lundin Tom, Bergh Johannesson Kerstin, Nilsson Doris, Arnberg Filip
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 271 sidor :
ISBN: 9789144119939
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter
Wihlke Gunilla, Schmidt Rebecka
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 260 sidor :
ISBN: 9789147127818
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser
[Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap] : 2010 : 82 s. :
ISBN: 978-91-7383-077-5 (spiralh.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.