Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Omvårdnad vid diabetes I, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing care in diabetes I

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3OM286

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-01-10

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-09-26

Innehåll

Kursen behandlar sjukdom, egenvård, behandling och omvårdnadsinsatser vid olika former av diabetes utifrån evidens och bästa praxis. Personcentrerad omvårdnad är ett centralt fokus i kursen. Diabetessköterskans arbete inklusive samarbete med diabetesteamet, patient och närstående samt dokumentation fokuseras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • analysera och problematisera sjukdomen vid metabolt syndrom, prediabetes, typ 1-, typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes samt egenvård och behandling utifrån gällande evidensläge
  • analysera och problematisera diabetesrelaterade komplikationer samt egenvård och behandling utifrån gällande evidensläge och aktuella diabetesriktlinjer
Färdighet och förmåga
  • utifrån olika scenarier bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera individuella mål för omvårdnad och behandling med hänsyn taget till upplevelser och behov hos patienter och närstående samt i samarbete med andra personalgrupper i diabetesteamet
  • värdera och rekommendera samt förskriva tekniska hjälpmedel vid diabetes
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om hur intersektionalitet och diskrimineringsgrunder kan påverka omvårdnaden

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, föreläsningar, seminarier och gruppövningar, inklusive casemetodik. Seminarierna är obligatoriska.
 
Kursen är delvis nätburen. Två till tre samlingar om 2-5 dagar per tillfälle kommer att anordnas på studieorten. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen (VG-U), caseuppgift inklusive caseseminarium (VG-U) och en gruppuppgift (G-U). Vid samtliga examinationer bedöms vetenskaplig integrering för evidensbaserad vård. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända, samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment. För att bli väl godkänd på kursen krävs att kriterier för godkänd är uppfyllda och att studenten uppnått väl godkänt på caseuppgift inklusive caseseminarium och skriftlig individuell salstentamen.

Antal provtillfällen är begränsat till totalt fem. Student som har underkänts två gånger i examination av viss kurs/delkurs har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Diabetes
Agardh Carl-David, Berne Christian
4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 502 s. :
ISBN: 978-91-47-09331-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Folkhälsan i Sverige 2016, årlig rapportering
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf
Obligatorisk

Fors Peter
Diabeteshandboken

http://www.diabeteshandboken.se/
Obligatorisk

Föreskrifter och allmänna råd
Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/
Obligatorisk

Hanås Ragnar
Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes
5., rev. uppl. : Uddevalla : BetaMed : 2010 : 392 s. :
ISBN: 978-91-975120-6-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nationella riktlinjer för diabetesvård, stöd för styrning och ledning
Socialstyrelsen : 2015 :
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19689/2015-2-3.pdf
Obligatorisk

Wikblad Karin
Omvårdnad vid diabetes
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 447 s. :
ISBN: 978-91-44-08315-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Petersson Annelie
Kost vid diabetes : en vägledning till hälso- och sjukvården
Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 35 s. :
ISBN: 978-91-86885-62-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
Obligatorisk

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.