Hoppa direkt till innehållet
printicon

Omvårdnadens metoder och procedurer

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar omvårdnadens metoder och procedurer där kliniska färdigheter utvecklas med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Där så är relevant tillämpas RiNS modellen (Research in Nursing Skills). I samband med klinisk färdighetsträning ska läkemedelsberäkning samt kommunikation med och information till fiktiv patient tränas. Därutöver ska patientens behov av delaktighet och lärande beaktas. Kursen omfattar omvårdnadsprocessen som problemlösningsmetod med en introduktion i omvårdnadsanamnes och omvårdnadstatus som grundläggande för omvårdnadsplanering utifrån personcentrerad omvårdnad. Reflektion kring kliniska metoder, relevanta lagar och författningar samt teamarbete ska främja ett patientsäkert förhållningssätt.

Kursen är uppdelad i tre moment. Momentens övergripande innehåll är:
Moment 1 (1,5 hp) – läkemedelsberäkning. Moment 2 (6 hp) - subkutana och intramuskulära injektioner, sugning av övre och nedre luftvägar samt tracheostomivård, syrgasbehandling, saturationsmätning, sårbehandling, dränage och suturtagning, ventrikelsond, auskultation av lungor, hjärtsängläge, kompressionsbehandling av underben, samt förflyttningsteknik. Moment 3 (7,5 hp) - S-BAR, PVK, PICC-line, CVK och venport, intravenösa injektioner, infusion, transfusion, S-HLR och teamarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad