Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Omvårdnadens metoder och procedurer, 15 hp

Engelskt namn: Nursing Care - Procedures and Skills

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM320

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-05-02

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-12-17

Innehåll

Kursen omfattar omvårdnadens metoder och procedurer där kliniska färdigheter utvecklas med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Där så är relevant tillämpas RiNS modellen (Research in Nursing Skills). I samband med klinisk färdighetsträning ska läkemedelsberäkning samt kommunikation med och information till fiktiv patient tränas. Därutöver ska patientens behov av delaktighet och lärande beaktas. Kursen omfattar omvårdnadsprocessen som problemlösningsmetod med en introduktion i omvårdnadsanamnes och omvårdnadstatus som grundläggande för omvårdnadsplanering utifrån personcentrerad omvårdnad. Reflektion kring kliniska metoder, relevanta lagar och författningar samt teamarbete ska främja ett patientsäkert förhållningssätt.

Kursen är uppdelad i tre moment. Momentens övergripande innehåll är:
Moment 1 (1,5 hp) - läkemedelsberäkning. Moment 2 (6 hp) - subkutana och intramuskulära injektioner, sugning av övre och nedre luftvägar samt tracheostomivård, syrgasbehandling, saturationsmätning, sårbehandling, dränage och suturtagning, ventrikelsond, auskultation av lungor, hjärtsängläge, kompressionsbehandling av underben, samt förflyttningsteknik. Moment 3 (7,5 hp) - S-BAR, PVK, PICC-line, CVK och venport, intravenösa injektioner, infusion, transfusion, S-HLR och teamarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
 • beskriva patientsäkra tillvägagångssätt för i kursen ingående metoder och procedurer utifrån evidensbaserad litteratur
 • reflektera kring olika förutsättningar för information, undervisning och patienters lärande
 • förklara relevanta lagar och författningar och dess relevans för i kursen ingående metoder och procedurer

Färdighet och förmåga
 • tillämpa kliniska färdigheter på ett patientsäkert sätt utifrån relevanta lagar och författningar
 • undervisa och samråda med fiktiv patient på ett respektfullt och professionellt sätt
 • utföra läkemedelsberäkningar och hantera läkemedel på ett patientsäkert sätt
 • visa handlingsberedskap och samarbeta i team

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring begreppet säker vård i relation till omvårdnadens metoder och procedurer samt evidensbaserad litteratur, relevanta lagar och författningar och dess relevans för i kursen ingående metoder och procedurer

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i termin 1

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, föreläsningar, seminarier samt obligatorisk färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum (KTC) och teamövningar.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter ingår 3-4 sammankomster om 4-5 dagar på studieorten.

Kursen genomförs parallellt med kursen Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund, 15 hp och sträcker sig över terminen.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Den kliniska examinationen i moment 2 och 3 måste föregås av aktivt deltagande i obligatorisk färdighetsträning på KTC.  Kursen examineras individuellt i form av en individuell skriftlig salstentamen (moment 1) (G-U). Kliniska färdigheter examineras utifrån fastställda kriterier (moment 2 respektive moment 3) (G-U) samt teoretiskt i form av en individuell skriftlig salstentamen (moment 2 respektive moment 3) (VG-U). För betyget G på hel kurs krävs betyget G vid samtliga examinationer samt att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG på hel kurs krävs därtill betyget VG på moment 2 och moment 3.

Antalet provtillfällen är begränsade till fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 37

  För all kurslitteratur gäller senaste upplagan

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789144109534
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]
  Boman Lennart, Wikström Claes
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 273 s. :
  ISBN: 9789144087078
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Författningar tillgängliga direktlänk Socialstyrelsen
  Inst för omvårdnad :
  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
  Obligatorisk

  S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 45, 39 s. :
  ISBN: 9788282761406
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
  ISBN: 9789147112852
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vårdhandboken
  Inst för omvårdnad :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Björkman Anna-Maria
  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 271 s. :
  ISBN: 9789144109534
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Björvell Catrin
  Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
  3.,[utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 245 s. :
  ISBN: 978-91-44-04008-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]
  Boman Lennart, Wikström Claes
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 273 s. :
  ISBN: 9789144087078
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omvårdnadens grunder. : Perspektiv och förhållningssätt
  Friberg Febe, Öhlén Joakim
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 631 s. :
  ISBN: 9789144083537
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Författningar tillgängliga direktlänk Socialstyrelsen
  Inst för omvårdnad :
  http://www.socialstyrelsen.se/sosfs
  Obligatorisk

  S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning ; S-HLR barn : hjärt-lungräddning barn för sjukvårdspersonal : kursbok med webbutbildning
  Stockholm : Svenska rådet för hjärt-lungräddning : 2016 : 45, 39 s. :
  ISBN: 9788282761406
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar
  Staaf Annika, Wendel Lotta, Zanderin Lars
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 151 s. :
  ISBN: 9789147112852
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Vårdhandboken
  Inst för omvårdnad :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk