Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing - Organization and Management I

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 3OM338

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-04-06

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2019-04-25

Innehåll

Kursen omfattar organisations- och ledarskapsteorier av relevans för sjuksköterskans kliniska verksamhet. Organisationsteorier med lärande i fokus samt situationsanpassat ledarskap ingår. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, styrning och ekonomi och grunderna i arbetsrättslagstiftningen avhandlas. Betydelsen av etik och hållbar utveckling i hälso-och sjukvård ingår. Kursen omfattar även omvårdnad och akut omhändertagande av personer med akuta och traumatiska tillstånd utifrån etiologi, patofysiologi symtombild, diagnostik, behandling och prognos. Katastrofmedicin studeras utifrån lokalt och globalt perspektiv med avseende på organisation, samverkan och ledning vid allvarlig händelse; stor olycka/katastrof samt utifrån principerna för det medicinska omhändertagandet. Det psykosociala omhändertagandet samt krisbearbetning i samband med allvarlig händelse; stor olycka/katastrof studeras. Studenten tränar bedömning, akut omhändertagande och prioritering av skadade patienter med olika tillstånd, i simuleringssituationer. Relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår i kursen.

Kursen är uppdelad i två delar. Del 1 - Katastrofmedicin och tillhörande övningar (3 hp), Del 2 - Organisation och ledarskap (4,5 hp).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva organisations- och ledarskapsteorier av relevans för sjuksköterskans kliniska verksamhet
  • beskriva hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation, styrning och ekonomi
  • beskriva grunderna i arbetsrättslagstiftningen
  • redogöra för hälso- och sjukvårdens beredskap och organisation i samband med allvarlig händelse samt gällande säkerhetsföreskrifter vid stor olycka/katastrof
  • redogöra för och ha förståelse för psykosocialt omhändertagande av skadade, närstående och medarbetare i samband med akuta tillstånd och stora olyckor/katastrofer
  • redogöra för hur olika bestämningsfaktorer för hälsa påverkar händelser/katastrofer, i ett globalt perspektiv
Färdighet och förmåga
  • redogöra för och tillämpa ett systematiskt omhändertagande enligt ABCDE samt ge adekvat omvårdnad vid akuta traumatiska tillstånd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • förklara och tillämpa principerna vid sortering och prioritering av skadade vid allvarlig händelse och/eller stor olycka/katastrof
  • tillämpa principer för global omvårdnad/sjukvård i enlighet med FN:s hållbarhetsmål

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i termin 1-3, genomgångna kurser i termin 4 samt godkänd VFU från termin 4.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupp, föreläsningar samt obligatoriska moment med simuleringsövningar och praktiska övningar. Undervisning på engelska kan förekomma.

För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på studieorten.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Kursen examineras i from av katastrofövning med individuell bedömning (G-U) samt en inlämningsuppgift med ett uppföljande seminarium i grupp med individuell bedömning utifrån fastställda kriterier (VG-U).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på samtliga examinationer samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. För betyget VG på hel kurs krävs därtill väl godkänt betyg på inlämningsuppgift med seminarium.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Ledarskap inom vård och omsorg
Lundin Kerstin, Sandström Björn
2. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144106120
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

SOSFS 2013:22 Föreskrifter och allmänna råd: Katastrofmedicinsk beredskap.
Socialstyrelsen : 2013 :
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19138/2013-5-46.pdf
Obligatorisk

Svensk författningssamling
Regeringskansliet :
https://svenskforfattningssamling.se/
Obligatorisk

Psykologisk första hjälp. Användarinstruktion
2 uppl: Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet : 2006 :
http://www.neuro.uu.se/forskning/katastrofpsykiatri/rad-och-behandling/psykologisk-f-rsta-hj-lp/
Obligatorisk

Lennquist (Red.) Sten
Katastrofmedicin
2009 Sten Lennquist och Liber AB : 2009 :
https://www.liber.se/produkt/katastrofmedicin-12075
Obligatorisk

Rosengren Kristina
Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 344 s. :
ISBN: 9789144094557
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.