Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Omvårdnadens organisation och ledning del II, 7,5 hp

Engelskt namn: Nursing - Organization and Management II

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 till 2019-12-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM341

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-12-19

Innehåll

Med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella ansvar är kärnkompetenserna säker vård och teamarbete i fokus i denna kurs. Kursen omfattar tillämpning av ledarskap i samverkan med andra professioner, träning i kommunikation, samarbete samt konflikthantering. Jämlik vård och hälsa, intersektionalitet, användandet av IKT samt ekologisk likväl som social och ekonomisk hållbarhet belyses i kursen.
 
Kursen är uppdelad i två moment.
Moment 1 - Interprofessionellt lärande (1,5 hp) Interprofessionellt teamarbete tränas genom simuleringsövningar.
Moment 2 – Individuellt skriftligt arbete (6 hp). 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse 
  • med ett arbetsledarperspektiv beskriva arbetsmiljölagen samt redogöra för hur arbetsrelaterad hälsa/ohälsa kan relateras till arbetsmiljö
  • redogöra för system för patientsäkerhet inom vård och omsorg utifrån sjuksköterskans ansvar som ledare för omvårdnadsarbetet
  • beskriva och förklara hur ledarskap för omvårdnad är reglerat och organiserat inom landstings- och kommunal hälso- och sjukvård
  • beskriva metoder för förbättringskunskap, kvalitetsutveckling och hållbar utveckling 
Färdighet och förmåga 
  • samverka i interprofessionella team utifrån sjuksköterskeprofessionens ansvarsområde
  • analysera samt värdera organisationens och ledarskapets betydelse för interprofessionella team
  • analysera faktorer av betydelse för implementering av ny kunskap i vård och omsorg samt planera genomförande av förbättringsarbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • utifrån en arbetssituation relaterad till sjuksköterskans arbetsledaransvar samt utifrån relevanta lagar och författningar reflektera kring olika hanteringsstrategier
  • reflektera över och värdera den egna professionens betydelse i interprofessionella team

Behörighetskrav

För tillträde till kurs gäller godkända kurser i termin 1-4, godkänd Omvårdnadens organisation och ledning del I samt genomgången övrig kurs i termin 5.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt skriftligt arbete, seminarium, föreläsningar samt interprofessionellt lärande (IPL) med simulerade teamövningar.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via www.bredbandskollen.se.

För distansstudenter ingår i denna kurs en sammankomst om 4-5 dagar på studieorten.
 
Undervisning och litteratur på engelska kan förekomma. Möjlighet att genomföra internationellt utbyte ges inom kursen. 

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Det interprofessionella teamarbetet (Moment 1) examineras, där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (G-U). Med utgångspunkt i sjuksköterskans professionella ansvar för utveckling inom vård/omsorg ska studenten planera genomförandet av ett förbättringsarbete som redovisas skriftligt och diskuteras vid ett seminarium där studentens individuella prestation bedöms utifrån fastställda kriterier (Moment 2) (VG-U).
För betyget G på hel kurs krävs godkänt betyg på moment 1 och godkänt betyg i moment 2. För betyget VG på hel kurs krävs dessutom betyget väl godkänt i moment 2.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Till all litteratur gäller senaste upplaga

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144059068
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sjuksköterskans kärnkompetenser
Leksell Janeth, Lepp Margret
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 345 s. :
ISBN: 9789147105687
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ledarskap inom vård och omsorg
Lundin Kerstin, Sandström Björn
2. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144106120
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nilsen Per
Implementering : teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 263 s. :
ISBN: 978-91-44-06617-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rosengren Kristina
Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 344 s. :
ISBN: 9789144094557
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Thylefors Ingela
Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 296 s. :
ISBN: 9789127142442
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Arbetsmiljölag (1977:1160)
Sveriges riksdag : 1977 :
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
Obligatorisk

Patientsäkerhetslag (2010:659)
Sveriges riksdag : 2010 :
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
Obligatorisk