Hoppa direkt till innehållet
printicon

Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar vetenskapliga grunder för omvårdnad dvs. teorier relevanta för omvårdnad samt vetenskapliga metoder. Bärande begrepp inom omvårdnad med fokus på vårdfilosofi, värdegrund, etik, livsvärld, lidande, tröst och hopp, hälsopsykologi, salutogenes samt begreppet evidens ingår. Relevanta lagar och författningar samt intersektionella perspektiv ingår i kursen. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHIO).

Kursen är uppdelad i tre moment. Moment 1 – verksamhetsförlagd utbildning inkluderande relevanta lagar och författningar samt YHIO, 4,5 hp. Moment 2 – omvårdnadens bärande begrepp inklusive etisk teori (pliktetik, konsekvensetik och dygdeetik) och hälsopsykologi, 4,5 hp. Moment 3 – vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens olika steg, kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys, forskningsetiska begrepp samt kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i relation till evidensbaserad vård och bärande begrepps betydelse för omvårdnad, 6 hp.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad