Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom, 7,5 hp

Engelskt namn: Oncology and Cancer Nursing

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3OM379

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i onkologi, omvårdnad och rehabilitering inom cancervård. Sjuksköterskans ansvarsområde som kommunikation, undervisning och ledarskap liksom förmåga till att bedöma och utföra komplexa och evidensbaserade omvårdnadsinsatser ingår. Kursen omfattar också specifika aspekter relaterade till livskvalitet, genus, ålder, klass, samhälle och etnicitet i samband med cancersjukdom. Metoder för forskning inom ämnet belyses och tillämpas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • analysera och problematisera begrepp och teorier inom onkologisk omvårdnad samt integrera vetenskap, beprövad erfarenhet och praxis
  • visa fördjupade kunskaper om områdets vetenskapliga grund rörande prevention, screening, epidemiologi, etiologi, tumörbiologi, diagnostik, prognos, behandlingsmetoder samt symtomlindring och sjukdomsförlopp vid cancersjukdom
  • formulera en forskningsfråga och kritiskt granska metoder för forskning inom ämnet
Färdighet och förmåga
  • motivera olika rehabiliterande insatser inklusive komplementära metoder inom cancervård
  • visa förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnaden för patienter med cancer och deras närstående på ett säkert och evidensbaserat sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • förklara effekter av regelverk och ta ställning till etiska frågor som finns inom vård och rehabilitering av patienter med cancer
  • värdera sin egen roll som sjuksköterska inom undervisning och arbetsledning samt kunna reflektera över hur detta påverkar den onkologiska omvårdnaden i olika vårdmiljöer
  • identifiera och kritiskt bearbeta intersektionella aspekter i relation till vård och rehabilitering av patienter med cancer

Behörighetskrav

Sjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska/ röntgensjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är i huvudsak nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Utbildningen har sin teoretiska utgångspunkt i den modell för omvårdnad som utvecklats vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar samt metodövningar, övningar vid kliniskt träningscentrum (KTC) och seminarier. Föreläsningar sker i huvudsak via webbplattform där all information om utbildningen också kommer att finnas tillgänglig. Tyngdpunkten ligger på egna litteraturstudier och nätbaserad kommunikation med kurskamrater och lärare via webbaserad lärplattform. Obligatoriska moment utgörs av tillämpning av medicinsk teknik vid kliniskt träningscentrum, samt deltagande i diskussionsfora.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av skriftliga individuella inlämningsuppgifter, skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt seminarium.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM379 överlappar helt med innehållet i 3OM309
-Kursen 3OM379 ersätter kursen 3OM309

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Appendix - målnivåer : Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2013. Preliminär version
Ingår i:
Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård
Stockholm : Socialstyrelsen : 2013 : 228 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-29

Björngren Cuadra Carin
Omvårdnad i mångkulturella rum : frågor om kultur, etik och reflektion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 404 s. :
ISBN: 978-91-44-05307-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Integrativ vård med konventionella, alternativa och komplementära metoder
Carlson Pia, Falkenberg Torkel
Stockholm : Gothia : 2007 : 206 s. :
ISBN: 978-91-7205-554-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strålbehandling
Degerfält Jan, Moegelin Ing-Marie, Sharp Lena
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 272 s., iv pl.-s. :
ISBN: 978-91-44-04523-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

FASS
Senaste upplaga : LIF :
Obligatorisk
Läsanvisning: www.fass.se

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
ISBN: 9789147111619
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

Magnússon Finnur
Etniska relationer i vård och omsorg
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01363-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 82 s. :
ISBN: 9789186585839
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nilbert Mef
Klinisk onkologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
ISBN: 9789144083421
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Perspektiv på onkologisk vård
Hellbom Maria, Thomé Bibbi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 244 s. :
ISBN: 978-91-44-05648-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rehabilitering vid cancersjukdom : att möta framtiden
Hellbom Maria, Thomé Bibbi
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 255, [1] s. :
ISBN: 9789127131286 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Onkologi
Ringborg Ulrik, Henriksson Roger, Dalianis Tina
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 655 s. :
ISBN: 978-91-47-08401-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Återkommande litteratur under utbildningens gång.

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.