Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Öppenhet på Internet, 7,5 hp

Engelskt namn: Openness on the Internet

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN003

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2007-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Kursen fokuserar det kunskapsfält inom området digitala kulturer som behandlar olika former av en öppen kultur på internet. Kursen tar utgångspunkt i den tidiga företeelsen öppen källkod, för att därefter behandla olika aktuella företeelser som utgör exempel på öppenhet på internet. Framför allt fokuseras kunskap kring öppen infrastruktur, nätpolitik, sociala medier med mera.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• Argumentera för och emot olika perspektiv på internet som socio-tekniskt system.
• Redogöra för principerna bakom slutna och öppna programutvecklingsmodeller.
• Jämföra öppna programutvecklingsmodeller med andra utvecklingsprocesser i samhället.
• Redogöra för centrala aspekter av nätpolitik för en öppen infrastruktur.
• Analysera relationen mellan ett öppet internet och en ökad öppenhet i samhället.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Kurslitteratur

Ben Mhenni Lina
Tunisian girl = : [Bunayyah tūnisīyah] : en bloggares berättelse om den arabiska våren
Helsingborg : Sekwa : 2012 : 57 s. :
ISBN: 978-91-86480-28-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Revolutionen bortom 140 tecken : Myten om Twitter-revolutionen [Elektronisk resurs]
Kirollos Mariam, Nilsson Nina
Volante : 2012 :
ISBN: 9789186815769
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kullenberg Christopher
Det nätpolitiska manifestet
Stockholm : Ink : 2010 : 76 s. :
ISBN: 978-91-978469-1-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Katedralen och basaren : en oavsiktlig revolutionärs tankar kring Linux och öppen källkod
Raymond Eric S., Sjölander Roger
Nora : Nya Doxa : 2001 : 184, [1] s. :
ISBN: 91-578-0377-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Stallman Richard
GNU-manifestet : Internetpublikation
1993 :
http://www.gnu.org/gnu/manifesto.sv.html
Obligatorisk

Tännsjö Torbjörn
Privatliv
Stockholm : Fri tanke : 2010 : 206 s. :
ISBN: 978-91-86061-10-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ågren Per-Olof
69 teser om internet
Stockholm, : Books on Demand GmbH : [2011] : 84 s. :
ISBN: 978-91-7463-326-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen)