Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral hälsa i olika livsfaser, 22,5 hp

Engelskt namn: Oral health in different life stages

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OT176

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-12-22

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2022-05-25

Innehåll

Kursen behandlar tandhygienistens professionella ansvar relaterat till olika livsfaser, från livets början till den åldrade personen. När de fysiska, sociala och psykologiska förhållandena i livet ändras finns det risk att den orala hälsan blir sämre. Bland annat ingår personcentrerad vård, att vara patient, att vara beroende av andra, multisjuklighet, informatik, relevanta lagar och författningar samt intersektionellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska kunna
 • beskriva den orala hälsans betydelse för livskvalitet och relatera detta till vetenskap och den egna professionen
 • redogöra för betydelsen av och påverkan på den orala hälsan vid sjukdomar och funktionsvariationer hos barn och åldrade personer
 • redogöra för medicinsk riskbedömning enligt ASA-klassifikation, effekter och biverkningar vid läkemedelsanvändning samt sjukdomars inverkan och nutritionens betydelse hos barn och äldre
 • redogöra för regler, lagar och organisation och tillvägagångssätt för tandvårdens uppsökande verksamhet
 • beskriva metod för oral hälsobedömning i uppsökande tandvård
 • beskriva vårdpersonalens och närståendes upplevelser, barriärer och möjligheter till att utföra munvård hos patient samt redogöra för grunderna i palliativ vård
 • identifiera bettavvikelser och redogöra för egenvård och prevention vid behandling av bettavvikelser
 • beskriva metoder för inskolning av barn inför behandling samt grundprinciper att ta hänsyn till mötet med barn i olika åldrar
 • beskriva livskriser, krisförlopp samt strategier för att hantera kriser i livet, från barn till åldrande personer
 • redogöra för innebörden av våld i nära relationer med fokus på barn och åldrade personer samt mäns våld mot kvinnor 
 
Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska kunna
 • reflektera kring pedagogiska teorier och motivera val av upplägg och utforma utbildningsprogram, bildstöd samt trepartssamtal avsedda för information till barn och närstående
 • identifiera resurser och behov av stöd samt utforma personcentrerade munhälsoråd utifrån hälsopedagogiska modeller/teorier
 • utföra åtgärder enligt S-HLR riktlinjer till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över den äldres situation i hemmamiljö och relatera den till oral hälsa och livskvalitet
 • reflektera över intersektionellt perspektiv, etiska aspekter och professionellt förhållningssätt, samt den egna värdegrunden
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att kurserna Introduktion oral hälsa, Grundläggande oral hälsa och Oral hälsoinriktad prevention och behandling är godkända eller tandhygienistexamen 120 hp.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, grupparbeten och rollspel samt obligatorisk utbildning enligt S-HLR för barn och ungdomar. Arbetsplatsbesök kan ingå.  I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursens mål examineras muntligt och skriftligt uppdelat över tre tidsperioder motsvarande 7,5 hp vardera. Delexaminationerna sker i form av seminarier, hemtentamensuppgifter och ett skriftligt prov. För att bli godkänd på kursen (22,5 hp) krävs deltagande i obligatoriska moment samt att samtliga examinationer är godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U). Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras, skriftligt eller muntligt. Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för tandhygienist-, tandläkar-, och tandteknikerprogrammet. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.
 
Den studerande har rätt att byta examinator efter en underkänd kurs. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO). I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för tandhygienistprogrammet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv
Bromseth Janne, Siverskog Anna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 306 s. :
ISBN: 9789144077697
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande
Cars Jane, Terzis Beata
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 143 s. :
ISBN: 978-91-88099-25-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
ISBN: 9781118913499
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Textbook of geriatric dentistry
Holm-Pedersen Poul, Walls Angus W.G., Ship Jonathan A.
Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xv, 369 s. :
ISBN: 9781405153645
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tandvårdens läkemedel
Borås : 2021 :
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Tandvardens_Lakemedel_2020-21_web.pdf
Obligatorisk

Grundläggande ortodonti
Bondemark Lars, Dimberg Lillemor
Första upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2021] : 150 sidor :
ISBN: 9789177412182
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144120522
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Health psychology : theory, research and practice
Marks David F., Murray Michael, Evans Brian, Estacio Emee Vida
4., [updated] ed. : London : Sage : 2015 : xiii, 640 s. :
ISBN: 978-1-4462-9507-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Genusperspektiv på vård och omvårdnad
Strömberg Helén, Eriksson Henrik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 222 sidor :
ISBN: 978-91-44-11578-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tandvårdens etik
Helgesson Gert, Kvist Thomas
Andra upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2021] : 232 sidor :
ISBN: 9789177412731
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album