Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral hälsa i olika livsfaser, 22,5 hp

Engelskt namn: Oral health in different life stages

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2021-09-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OT176

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-12-22

Innehåll

Kursen behandlar tandhygienistens professionella ansvar relaterat till olika livsfaser, från livets början till den åldrade personen. När de fysiska, sociala och psykologiska förhållandena i livet ändras finns det risk att den orala hälsan blir sämre. Bland annat ingår personcentrerad vård, att vara patient, att vara beroende av andra, multisjuklighet, informatik, relevanta lagar och författningar samt intersektionellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska kunna
 • beskriva orala hälsan och dess betydelse för livskvalitet i olika åldrar och relatera detta till vetenskap och den egna professionen
 • redogöra för betydelsen av och påverkan på den orala hälsan vid sjukdomar och funktionsvariationer hos barn och åldrade personer
 • redogöra för medicinsk riskbedömning enligt ASA-klassifikation, effekter och biverkningar vid läkemedelsanvändning samt sjukdomars inverkan och nutritionens betydelse hos barn och äldre
 • redogöra för regler, lagar och organisation och tillvägagångssätt för tandvårdens uppsökande verksamhet
 • beskriva vårdpersonalens och närståendes upplevelser, barriärer och möjligheter till att utföra munvård hos patient samt redogöra för grunderna i palliativ vård och munvård i livets slutskede
 • identifiera bettavvikelser och redogöra för egenvård och prevention vid behandling av bettavvikelser
 • beskriva metoder för inskolning av barn inför behandling samt grundprinciper att ta hänsyn till mötet med barn i olika åldrar
 • beskriva livskriser, krisförlopp samt strategier för att hantera kriser i livet, från barn till åldrande personer
 • redogöra för innebörden av våld i nära relationer med fokus på barn och åldrade personer samt mäns våld mot kvinnor 
 
Färdigheter och förmåga:
Den studerande ska kunna
 • reflektera kring pedagogiska teorier och motivera val av upplägg och utforma utbildningsprogram, bildstöd samt trepartssamtal avsedda för information till barn och närstående
 • identifiera resurser och behov av stöd samt utforma personcentrerade munhälsoråd utifrån hälsopedagogiska modeller/teorier
 • använda relevant metod för oral hälsobedömning i uppsökande tandvård
 • bedöma vanligt förekommande besvär från munnen i livets slutskede samt föreslå åtgärder relaterat till besvären
 • utföra åtgärder enligt S-HLR riktlinjer till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över den äldres situation i hemmamiljö och relatera den till oral hälsa och livskvalitet
 • reflektera över intersektionellt perspektiv, etiska aspekter och professionellt förhållningssätt, samt den egna värdegrunden
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att kurserna Introduktion oral hälsa, Grundläggande oral hälsa och Oral hälsoinriktad prevention och behandling är godkända eller tandhygienistexamen 120 hp.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, grupparbeten och rollspel. Arbetsplatsbesök kan ingå.  I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursen innehåller tre delexaminationer om 7,5 hp vardera, i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier och skriftlig tentamen.  För att bli godkänd på kursen (22,5 hp) krävs att samtliga examinationer är godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U). Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras, skriftligt eller muntligt. Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för tandhygienist-, tandläkar-, och tandteknikerprogrammet. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.
 
Den studerande har rätt att byta examinator efter en underkänd kurs. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO). I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för tandhygienistprogrammet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.