Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral hälsa V, 30 hp

Engelskt namn: Oral Health V

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3OT099

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2008-08-25

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2017-06-01

Innehåll

Kursen ges inom tandhygienistprogrammet, termin 5.
Kursen består av två delkurser:
Tandvård för vuxna med särskilda behov
Inklusive uppsökande verksamhet  15,0  högskolepoäng
Pedodonti II/vetenskaplig metodik  15,0 högskolepoäng


Tandvård för vuxna med särskilda behov inklusive uppsökande verksamhet

Tandvårdens uppsökande verksamhet.
Nutrition hos äldre.
Hälsa och sjukdom hos äldre.
Medicinsk riskbedömning enligt ASA-klassifikation.
Vuxna med funktionsnedsättning.
Fältstudier på särskilda boenden.
Vårdetiska aspekter.


Pedodonti II/vetenskaplig metodik
Tandvård för barn och ungdom.
Olika funktionsnedsättningar hos barn och ungdom av betydelse för munhälsotillståndet.
Allmänsjukdomars påverkan på munhälsotillståndet hos barn och ungdom.
Kost och oral hälsa.
Karies och parodontala förhållanden hos barn och ungdom.
Bettutveckling.
Metoder för motiverande träning inför undersökning och behandling hos barn.
Patientetik.
Mineraliseringsstörningar. 
Forskningsetik.
Evidensbaserad medicin/odontologi.
Kvantitativa och kvalitativa metoder.
Grundläggande statistiska begrepp.
Studiedesign.

Förväntade studieresultat

Tandvård för vuxna med särskilda behov inklusive uppsökande verksamhet

Kunskap och förståelse

Den studerande ska kunna
 • redogöra för sjukdomars inverkan på munhälsan hos äldre
 • redogöra för allmäntillståndets, vid funktionsnedsättningar, inverkan på munhälsan
 • redogöra för nutritionens betydelse hos äldre
 • redogöra för effekter och biverkningar vid läkemedelsanvändning hos äldre
 • redogöra för medicinsk riskbedömning enligt ASA-klassifikation
 • redogöra för lagar, författningar och riktlinjer som reglerar uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
 • redovisa vilka patientkategorier som är berättigade till uppsökande tandvård
 • redogöra för tandhygienistens roll vid uppsökande verksamhet och vid utbildning av omvårdnadspersonal
 • beskriva munvården och dess betydelse för munhälsa och livskvalitet hos äldre och hos vuxna med funktionsnedsättning
 • beskriva betydelsen av oral hygien vid dentala ersättningar och konstruktioner hos äldre med fokus på implantat
 • beskriva vårdpersonalens upplevelser, barriärer och möjligheter till att utföra munvård hos brukaren
 • beskriva tillvägagångsättet vid en munhälsobedömning.
Färdigheter och förmåga 
Den studerande ska kunna
 • utforma utbildningsprogram för vårdpersonal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska kunna
 • reflektera över den äldres situation i hemmamiljö och relatera den till munhälsa och livskvalitet
 • reflektera över den egna värdegrunden för prioriteringar inom tandvården när det gäller äldre samt personer med funktionsnedsättning
 • reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med
 • äldre, personer med funktionsnedsättning samt vård- och omsorgspersonal
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen.

Pedodonti II/vetenskaplig metodik

Kunskap och förståelse

Den studerande ska kunna
 • beskriva tandvårdens roll i samhället avseende barn och ungdom
 • beskriva grundprinciper att ta hänsyn till i mötet med barn i olika åldrar
 • beskriva påverkan på munhälsotillståndet vid funktionsnedsättning eller sjukdomar hos barn
 • reflektera och motivera val av upplägg för munhälsoprogram riktade till barn, ungdom och/eller skolpersonal
 • beskriva metoder för motiverande träning hos barn inför tandbehandling
 • redogöra för etiska aspekter och evidensbaserade interventioner relaterade till barn- och ungdomstandvård
 • beskriva kriterier för vetenskapligt arbete inom medicin/odontologi  
 • beskriva det kvantitativa forskningsperspektivet
 • beskriva det kvalitativa forskningsperspektivet
 • redogöra för evidensbaserad medicin
 • redogöra för den systematiska litteraturöversikten
 • översiktligt redogöra för statistiska begrepp och hypotesprövning.     

Färdigheter och förmåga 

Den studerande ska kunna
 • utforma utbildningsprogram till skolans personal
 • utforma munhälsoprogram för barn i olika åldrar.
Den studerande ska kunna
 • reflektera över lämpligt metodval i förhållande till ställd forskningsfråga
 • formulera ett utkast till informationsbrev till deltagare i en studie
 • reflektera över skillnaden mellan studiekvalitet och evidensgradering
 • kunna reflektera över validitet, reliabilitet och frågekonstruktion hos enkätfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska kunna
 • reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i mötet med
 • barn, ungdomar, föräldrar och personal inom skola och barnomsorg
 • reflektera över etiska aspekter kring utförandet av ett planerat examensarbete
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen.

Behörighetskrav

Univ:Grundläggande behörighet. Tandhygienistexamen 120 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Möjlighet finns för redan legitimerade tandhygienister med kortare utbildning att ansöka om dispens.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, självständigt arbete. Klinisk tillämpning förekommer. För studerande som inte arbetar som tandhygienist utanför utbildningen erbjuds praktik på studentklinik i mån av plats. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examinationsformer
Den studerandes prestationer bedöms genom skriftliga tentamen och muntliga seminarier under delkurserna. För att bli godkänd i kursen krävs att respektive tentamen, övriga prov samt obligatoriska moment är godkända. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras. Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att delta i ytterligare prov inom tre månader, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats.

Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Antal provtillfällen
Antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller en del av kurs är begränsat till fem. I kursen erbjuds tre provtillfällen per kursomgång. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation det vill säga programrådet för de odontologiska programmen (PRO). En student som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.

Byte av examinator
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Tandvårdens etik
  Helgesson Gert, Kvist Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 228 s. :
  ISBN: 9789172059351
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Textbook of geriatric dentistry
  Holm-Pedersen Poul, Walls Angus W.G., Ship Jonathan A.
  Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xv, 369 s. :
  ISBN: 9781405153645
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kulturkompetent omvårdnad
  Kersey-Matusiak Gloria, Berndtsson Margareta Brandin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 252 s. :
  ISBN: 9789144094342
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv
  Bromseth Janne, Siverskog Anna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 306 s. :
  ISBN: 9789144077697
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jeppsson-Grassman Eva
  Att åldras med funktionshinder
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 199 s. :
  ISBN: 9789144048390
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Henricson Maria
  Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11328-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande
  Cars Jane, Terzis Beata
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 143 s. :
  ISBN: 978-91-88099-25-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Forsell Minna
  Att arbeta med tolk
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 109 sidor :
  ISBN: 978-91-7741-052-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rolfner Suvanto Susanne
  Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder
  1. uppl. : Stockhom : Gothia Fortbildning : 2014 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7205-855-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Olsson Gunilla
  Depressioner i tonåren : ung, trött och ledsen
  3., [bearb.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2013 : 167 s. :
  ISBN: 9789172059412
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lindmark Ulrika
  Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2019] : 126 sidor :
  ISBN: 9789177410782
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Patientundervisning : ett samspel för lärande
  Klang Söderkvist Birgitta, Kneck Åsa
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144120515
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11579-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 176 sidor :
  ISBN: 9789144131443
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144122694
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Pediatric dentistry : a clinical approach
  Koch Göran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
  Third edition : Chichester, West Sussex, UK : John Wiley & Sons Inc. : 2017 : 1 online resource (390 pages) :
  ISBN: 9781118913635
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Höglund-Nielsen Birgitta, Granskär Monica
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 262 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11863-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Munvård inom vård och omsorg
  Andersson Pia, Öhrn Kerstin
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 172 s., iv pl.-s. i färg :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32202-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-04428-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende
  Rollnick Stephen, Miller William R.0, Butler Christopher C.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 273 s. :
  ISBN: 978-91-44-05262-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ekwall Anna
  Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 310 s. :
  ISBN: 978-91-44-05353-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Klang Söderkvist Birgitta
  Patientundervisning
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-44-02261-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Fossum Björn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 445, [3] s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32428-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-04709-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 181 s. :
  ISBN: 978-91-44-07323-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Granskär Monica, Höglund-Nielsen Birgitta
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 249 s. :
  ISBN: 978-91-44-07699-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tandvårdens etik
  Helgesson Gert, Kvist Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 228 s. :
  ISBN: 9789172059351
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
  ISBN: 9789144101637
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 :
  ISBN: 978-91-44-07048-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Textbook of geriatric dentistry
  Holm-Pedersen Poul, Walls Angus W.G., Ship Jonathan A.
  Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xv, 369 s. :
  ISBN: 9781405153645
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
  Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
  John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
  ISBN: 9781118913499
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kulturkompetent omvårdnad
  Kersey-Matusiak Gloria, Berndtsson Margareta Brandin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 252 s. :
  ISBN: 9789144094342
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv
  Bromseth Janne, Siverskog Anna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 306 s. :
  ISBN: 9789144077697
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jeppsson-Grassman Eva
  Att åldras med funktionshinder
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 199 s. :
  ISBN: 9789144048390
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Henricson Maria
  Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11328-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande
  Cars Jane, Terzis Beata
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 143 s. :
  ISBN: 978-91-88099-25-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Forsell Minna
  Att arbeta med tolk
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 109 sidor :
  ISBN: 978-91-7741-052-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rolfner Suvanto Susanne
  Äldres psykiska hälsa och ohälsa : prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder
  1. uppl. : Stockhom : Gothia Fortbildning : 2014 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7205-855-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Olsson Gunilla
  Depressioner i tonåren : ung, trött och ledsen
  3., [bearb.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2013 : 167 s. :
  ISBN: 9789172059412
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lindmark Ulrika
  Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2019] : 126 sidor :
  ISBN: 9789177410782
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 35

  Munvård inom vård och omsorg
  Andersson Pia, Öhrn Kerstin
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 172 s., iv pl.-s. i färg :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32202-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-04428-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Motiverande samtal i hälso- och sjukvård : att hjälpa människor att ändra beteende
  Rollnick Stephen, Miller William R.0, Butler Christopher C.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 273 s. :
  ISBN: 978-91-44-05262-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ekwall Anna
  Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 310 s. :
  ISBN: 978-91-44-05353-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Klang Söderkvist Birgitta
  Patientundervisning
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-44-02261-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Fossum Björn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 445, [3] s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32428-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 978-91-44-04709-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 181 s. :
  ISBN: 978-91-44-07323-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Granskär Monica, Höglund-Nielsen Birgitta
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 249 s. :
  ISBN: 978-91-44-07699-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tandvårdens etik
  Helgesson Gert, Kvist Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 228 s. :
  ISBN: 9789172059351
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 163 s. :
  ISBN: 9789144101637
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 :
  ISBN: 978-91-44-07048-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Textbook of geriatric dentistry
  Holm-Pedersen Poul, Walls Angus W.G., Ship Jonathan A.
  Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xv, 369 s. :
  ISBN: 9781405153645
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Pedriatric Dentistry: A Clinical Approach
  Koch Goran, Poulsen Sven, Espelid Ivar, Haubek Dorte
  John Wiley & Sons : 2016 : 408 s. :
  ISBN: 9781118913499
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kulturkompetent omvårdnad
  Kersey-Matusiak Gloria, Berndtsson Margareta Brandin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 252 s. :
  ISBN: 9789144094342
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv
  Bromseth Janne, Siverskog Anna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 306 s. :
  ISBN: 9789144077697
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Jeppsson-Grassman Eva
  Att åldras med funktionshinder
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 199 s. :
  ISBN: 9789144048390
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Henricson Maria
  Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11328-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst