Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral hälsa VI, 15 hp

Engelskt namn: Oral Health VI

Denna kursplan gäller: 2010-07-19 och tillsvidare

Kurskod: 3OT100

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2008-08-25

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-04-18

Innehåll

Kursen ges inom tandhygienistprogrammet, termin 6.

Hälsofrämjande arbete inklusive tobaksprevention:
Nationella riktlinjer för vuxentandvård.
Metoder för beteendepåverkan.
Teoretiska perspektiv på oral hälsa.
Folkhälsa, mångfald inklusive genus.
Tobaksberoende och abstinens.
Modell för tobaksprevention.
Rökning och parodontit.
Strategier för motivationsarbete.
Samtalsmetodik och teknik med inriktning på tobaksavvänjning.
Andra missbruk och inverkan på hälsa och munhälsa.
Ätstörningsproblematik och perspektiv på hälsa och munhälsa.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Den studerande ska kunna 
 • beskriva hur nationella riktlinjer för vuxentandvård kan implementeras i det dagliga arbetet
 • redogöra för metoder för beteendepåverkan inom tandvården
 • beskriva teoretiska perspektiv på oral hälsa
 • identifiera sin egen roll som tandhygienist i folkhälsoarbete och generella folkhälsomål
 • beskriva aspekter på mångfald inklusive genus inom tandvården
 • beskriva tobakens skadeverkningar på munhälsa
 • redogöra för strategier för tobaksprevention på individ- och gruppnivå
 • beskriva riskmiljöer och beteenden hos barn och ungdom för att etablera tobaksbruk
 • översiktligt beskriva missbruk av narkotiska preparat, läkemedel, alkohol, blandmissbruk samt dess påverkan på munhälsan
 • översiktligt beskriva ätstörningars inverkan på munhälsa, hälsa och livskvalitet
 • beskriva metoden för ett rådgivande samtal med inriktning på tobaksavvänjning.
Färdigheter och förmåga 

Den studerande ska kunna 
 • analysera det rådgivande samtalets metod på ett reflekterande sätt
 • upprätta mål och strategier för att arbeta hälsofrämjande på individ- och gruppnivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska kunna
 • reflektera över etiska aspekter och professionellt förhållningsätt vid mötet med människor i olika livssituationer
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen.

Behörighetskrav

Univ: Grundläggande behörighet. Tandhygienistexamen 120 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Möjligheten finns för redan legitimerade tandhygienister med kortare utbildning att ansöka om dispens.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, självständigt arbete. Klinisk tillämpning förekommer. För studerande som inte arbetar som tandhygienist utanför utbildningen erbjuds praktik på studentklinik i mån av plats. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examinationsformer
Den studerandes prestationer bedöms genom skriftlig tentamen och muntliga seminarier under delkurserna. För att bli godkänd i kursen krävs att respektive tentamen, övriga prov samt obligatoriska moment är godkända. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras. Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att delta i ytterligare prov inom tre månader, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats.
Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Antal provtillfällen
Antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller en del av kurs är begränsat till fem. I kursen erbjuds tre provtillfällen per kursomgång. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation det vill säga programrådet för de odontologiska programmen (PRO). En student som erhållit sammanlagt fem provtillfällen men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.

Byte av examinator
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Missbruk - syns det i munnen?
Borg Ann-Christine, Ericson Dan, Zimmerman Mikael
Stockholm : Gothia : 2000 : 83 s. :
ISBN: 91-7205-271-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folkhälsa och hälsofrämjande insatser
Naidoo Jennie, Wills Jane, Larsson-Wentz Karin
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 412 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32335-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04590-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ätstörningar : bakgrund och aktuella behandlingsmetoder
Clinton David N., Norring Claes
3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2012 : 261 s. :
ISBN: 978-91-27-13390-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ringsberg Karin C.
Health literacy : teori och praktik i hälsofrämjande arbete
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 267 s. :
ISBN: 9789144089157
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning
Holm Ivarsson Barbro, Hjalmarson Agneta, Pantzar Margareta
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 304 s. :
ISBN: 9789144082394
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144120522
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Health psychology : theory, research and practice
Marks David F., Murray Michael, Estacio Emee Vida
5, [updated] ed. : London : Sage : 2018 : xiiv, 812 s. :
ISBN: 9781526408235
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård
Sjögren Karin, Virdeborn Claes
Andra upplagan, första tryckningen : Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2020] : 135 sidor :
ISBN: 9789177412212
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album