Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Oral hälsopromotion och professionell utveckling, 22,5 hp

Engelskt namn: Oral health promotion and professional development

Denna kursplan gäller: 2021-11-15 och tillsvidare

Kurskod: 3OT172

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2020-11-24

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-11

Innehåll

Kursen behandlar begreppen oral hälsopromotion, samverkan, entreprenörskap samt professionell utveckling. Vidare behandlas livsstilsfrågor, ledarskapsroller och strategier för omställning mot hållbar utveckling inom tandvården. Frågor om etik, hälsa, kulturmönster samt globalisering diskuteras kopplat till hållbar utveckling och oral hälsa. Kursen innehåller tre moduler: Oral hälsopromotion, Samverkan, entreprenörskap och professionell utveckling och Vetenskaplig metod.

Förväntade studieresultat

Oral hälsopromotion 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • förklara faktorer som påverkar hälsan, kulturella och existentiella aspekter på hälsa, globalisering och generella folkhälsomål
 • förklara folkhälsoproblem och relatera till den orala hälsan
 • utifrån ett vetenskapligt perspektiv redogöra för teorier och strategier för hälsopromotion till individ, grupp och samhälle ur ett nationellt och globalt perspektiv
 • beskriva riskmiljöer och beteenden hos barn, ungdomar och vuxna för att etablera och utveckla beroendeproblematik
 • redogöra för strategier för tobaksprevention för individ, grupp och samhälle 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • självständigt och i samverkan planera och genomföra munhälsoprogram riktade till olika grupper i samhället 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över etiska frågeställningar och professionellt förhållningssätt i mötet med människor i olika livssituationer och hälsopromotivt arbete 
Professionell utveckling, samverkan och entreprenörskap  7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • förklara hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, samt systematiskt arbetsmiljöarbete med tillhörande arbetsprocesser samt relatera till hälsoaspekter och relevanta författningar
 • redogöra för organisation och ledarskap samt grupprocesser ur ett socialpsykologiskt perspektiv och relatera till tandvården och dess regelverk
 • redogöra för system för patientsäkerhet inom tandvården utifrån tandhygienistens ansvar och relatera till författningar 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • redogöra för entreprenörskap och professionell utveckling och formulera vad det innebär för den egna utvecklingen
 • diskutera samverkan i interprofessionella team utifrån professionens ansvarsområde
 • analysera faktorer av betydelse för implementering av kunskap och kvalitetsutveckling samt tandhygienistens roll i förbättringsarbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • reflektera över etiska aspekter och eget professionellt förhållningssätt vid interprofessionella möten och den egna professionens betydelse i teamet
 • reflektera över tandvårdens betydelse i samhället och hur samhällets normer avspeglas i tandvården
 • identifiera behov av att utveckla den egna kompetensen för entreprenörskap och livslångt lärande 
Vetenskaplig metod 7,5 hp
Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva vetenskaplig teori och kriterier för vetenskapligt arbete
 • förklara kvantitativt och kvalitativt forskningsperspektiv, studiedesign av empiriska studier och litteraturöversikter samt centrala begrepp inom vetenskaplig metod och statistik
 • identifiera innehåll som utgör grund för området Oral hälsa i vetenskaplig litteratur 
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • söka vetenskaplig litteratur och kritiskt granska information och dess användbarhet ur ett vetenskapligt perspektiv
 • formulera vetenskapliga frågeställningar inom oral hälsa, etiska reflektioner samt informationsbrev till deltagare i en studie och reflektera över lämplig metod för frågeställningen
 • kritiskt reflektera över konstruktion av enkät- och intervjufrågor
 • skriva och färdigställa en projektplan för ett examensarbete om 15 hp samtmuntligt presentera och konstruktivt diskutera egna och andras projektplaner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska kunna
 • reflektera och kritiskt granska information och litteratur reflektera över forskningsetiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter kring utförandet och inriktningen av planerat examensarbete
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Behörighetskrav

För att påbörja kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är genomgångna på föregående kurs, Oral hälsa i olika livsfaser.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, grupparbeten. I undervisningens upplägg förväntas tillgång till dator eller läsplatta med internetuppkoppling. Litteratur på engelska förekommer i kursen.

Examination

Kursen innehåller flera delexaminationer i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga seminarier och skriftlig tentamen.  För att bli godkänd på kursen (22,5 hp) krävs att samtliga delexaminationer är godkända. Betyg som ges är godkänd (G) eller underkänd (U).
Vid frånvaro från seminarier kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger. Tre examinationstillfällen ges per kursomgång. Om studenten efter tre examinationer fortfarande är underkänd kan studenten ansöka om att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för Odontologi. Den studerande som genomfört sammanlagt fem examinationer men inte blivit godkänd ges inget ytterligare tillfälle.
Den studerande har rätt att byta examinator efter en underkänd kurs. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammet (PRO). I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för tandhygienistprogrammet.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 46

Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper
Bringsén Åsa, Nilsson Lindström Petra
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 261 sidor :
ISBN: 9789147125920
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledning & organisation
Clegg Stewart, Kornberger Martin, Pitsis Tyrone, Karlsson Hans G., Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 561 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4708640o.jpg
ISBN: 978-91-47-08640-5 (korr.)z 978-91-08640-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Psykologi för vårdprofessioner
Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
ISBN: 9789127140325
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen
Nyrén Olof, Garwicz Martin, Shoshan Maria, Nilsson Kerstin
Första upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 385 sidor :
ISBN: 9789147114009
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svedberg Lars
Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
6., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 337 s. :
ISBN: 9789144111261
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thylefors Ingela
Babels torn : om tvärprofessionellt teamsamarbete
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 228 s. :
ISBN: 9789127135277
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Global folkhälsa : om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa
Vilhelmsson Andreas, Tengland Per-Anders
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 295 s. :
ISBN: 9789144076942
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Health psychology : theory, research & practice
Marks David, Murray M., Estacio Emee Vida
6th edition : London : Sage : [2021] : xv, 678 pages :
ISBN: 9781529723083
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tandvårdens etik
Helgesson Gert, Kvist Thomas
Andra upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2021] : 232 sidor :
ISBN: 9789177412731
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap inom vård och omsorg
Lundin Kerstin, Sandström Björn
2. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144106120
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning
Hjalmarsson Agneta, Pantzar Margareta, Holm Ivarsson Barbro
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 265 sidor :
ISBN: 9789144137339
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chefskap, ledarskap och medarbetarskap
Andersson Thomas, Crevani Lucia, Eriksson-Zetterquist Ulla, Tengblad Stefan
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 373 sidor :
ISBN: 9789144111896
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album