Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation A, 7,5 hp

Engelskt namn: Organization A

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2FE210

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-05

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Kursen syftar till att förbereda studenten för att leda människor i organisationer, med ett särskilt fokus på organisationens natur och egenskaper. Kursen ger en förståelse för vad organisationer är, varför organisationer existerar och hur de verkar. Efter kursen ska studenten ha förvärvat en vokabulär som möjliggör en kommunikation om organisatoriska frågor på framtida arbetsplatser, samt ha utvecklat en kritisk syn på organisationers roller i samhället. Kursens första tema fokuserar på organisationens natur och dess funktioner, samt hur förståelsen därav har utvecklats över tid. Det andra temat belyser ledning och motivation relaterat till organisationens verksamhet. Tredje temat sammanför ett lednings- och beslutsfattande perspektiv med en tyngdpunkt på existensen, samt betydelsen av, kontinuerlig förändring och lärande. Det fjärde temat länkar samman organisationen med dess omgivning genom att förtydliga organisationens roll i samhället, och det ansvar som individer och organisationer har för att agera hållbart och etiskt.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget kurs ska den studerande kunna:
  • förklara vad en organisation är, samt hur organisationens funktioner är integrerade,
  • förklara och diskutera hur och varför ledning av individer har betydelse för en organisation,
  • beskriva och analysera orsaken för, och ledningen av, förändrings- och innovationsprocesser,
  • förklara och kritiskt granska organisationens roll och ansvar att agera på ett etiskt och hållbart sätt.
  • presentera och diskutera egna ståndpunkter och material samt diskutera andras material och ståndpunkter
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

To enter the course general admission requirements are demanded (exemption is given for required courses in Swedish) as well as special requirements for the subject's mathematics and social science.
The students should have mathematics corresponding to C-level at Swedish Gymnasium (approximately three years in upper secondary education) and social science corresponding to A-level at Swedish Gymnasium.

Proficiency in English equivalent to Swedish upper secondary course English B, English/6.

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, kurslitteratur samt fördjupande workshops där studenterna relaterar och applicerar teorier till organisationsexempel. Vidare ger litteraturseminarier en möjlighet för reflektion och utveckling av studentens förmåga att argumentera och ta ställning. Seminarierna examineras genom individuella skriftliga inlämningar som diskuteras i grupper där studenterna ger konstruktiv kritik till varandra.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter, seminarier samt en skriftlig individuell salstentamen. För betyget godkänd på kursen krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
svenskt namn

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Kursen kan ej ingå i samma examen som kurskod 2FE012, 2FE212, 2FE030.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Course literature

Combe Colin
Introduction to management
Oxford : Oxford University Press : [2014] : xxvii, 624 pages :
ISBN: 9780199642991
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Further readings will be added at the start of the course, approximately 50 pages in total.

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/