"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisation och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Organisation and Management in Working Life

Denna kursplan gäller: 2024-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 2SO120

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-14

Reviderad av: Prefekten, 2024-05-20

Innehåll

Kursen ger en introduktion till teorier och empirisk forskning om organisation och ledarskap från ettsamhällsperspektiv. Kursen behandlar organisatoriska ledarskapsfrågor ur såväl individ, grupp som samhällsperspektiv. Särskild vikt ges vid praktiska färdigheter att analysera och dra slutsatser kring empiriska data.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • redogöra för dagens arbetsliv och med särskild inriktning mot inflytande, demokrati och maktrelationer i arbetslivet 
  • redogöra för arbete, personal och ledarskapets förutsättningar med särskild inriktning mot ledarskap. 

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • analysera betydelsen av av psykosocial arbetsmiljö med utgångspunkt i empiriska data  
  • analysera arbetslivet utifrån ett genus och maktperspektiv 

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:  

  • värdera betydelsen av maktförhållanden i arbetslivet 
  • reflektera över ledarskapsrollens funktion och förhållningssätt i organisationer 
     

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningsinslag kan ske på engelska.

Examination

Examination under kursen sker i form av gruppuppgifter, seminarier samt genom en skriftlig salstentamen. På kursen ges ett av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen kan endast anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 30

Sandberg Åke
Arbete & välfärd : ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 547 sidor :
ISBN: 9789144116310
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer.