Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisationsförändring, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-14

Engelskt namn: Organisational Change

Denna kursplan gäller: 2018-06-04 och tillsvidare

Kurskod: 2PE075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Programkommittén för personalvetarprogrammet, 2008-02-04

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-22

Innehåll

Kursen har sitt fokus på förändringsprocesser i arbetslivets organisationer. Utgångspunkten är att identifiera olika drivkrafter till förändring, såväl interna som externa, i varierande organisatoriska sammanhang. Olika förändringstyper, vad gäller omfattning och innehåll, och strategier för att implementera dessa studeras specifikt. Frågor om hinder och möjligheter som underlättar förändring är här ett centralt problemområde för kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha:
  • redogöra för grundläggande begrepp inom forskningsfältet
  • färdigheter att identifiera olika drivkrafter till förändring och förstå dess betydelse för förändringsprocesser
  • färdigheter att karaktärisera olika förändringstyper och se samband till olika möjliga förändringsstrategier och sätt att implementera dessa
  • kunskap om och färdighet att identifiera betydelser av genus vid förändring
  • redogöra för och analysera faktorer som hindrar eller underlättar förändringsprocesser

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv 15 hp samt Beteendevetenskapliga grunder 30 hp (Socialpsykologi, 7,5 hp, Pedagogik, 7,5 hp, Sociologi, 7,5 hp samt Genus, 7,5 hp)
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av studentaktiva lärtillfällen med både föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppövningar samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examinationen sker löpande under kursen och i slutet. Dels examineras studenten skriftligt via en individuell hemtentamen, dels skriftligt och muntligt i grupp vid redovisning. Studentens individuella tentamen bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 23

Abrahamsson Lena
Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer
Ny, bearb. uppl. : Umeå : Borea : 2009 : 390 s. :
http://bilder.fsys.se/9789189140615.jpg
ISBN: 978-91-89140-61-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar
Ahrne Göran, Papakostas Apostolis
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2014 : 224 s. :
ISBN: 9789144096209
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Choi Myungweon
Employees' attitudes toward organizational change: A literature review
Human Resource Management, 50(4), pp. 479–500 : 2011 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.20434/abstract
Obligatorisk

Jacobsen Dag Ingvar
Organisationsförändringar och förändringsledarskap
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 347 s. :
ISBN: 9789144086088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lofquist Eric Arne
Doomed to Fail: A Case Study of Change Implementation Collapse In the Norwegian Civil Aviation Industry
Journal of Change Management, 11(2), pp. 223-243 : 2011 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697017.2010.527853#.UlRhpz_Zx8G
Obligatorisk

Moving Out of the ‘Armchair’: Developing a Framework to Bridge the Gap Between Feminist Theory and Practice
Meyerson Debra E., Kolb Deborah M.
Organization 7(4), pp. 553-571 : 2000 :
Obligatorisk

Smollan Roy K
Causes of stress before, during and after organizational change: a qualitative Study
Journal of Organizational Change Management Vol. 28 No. 2, 2015 pp. 301-314 :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JOCM-03-2014-0055
Obligatorisk

Professional discourses and resistance to change
Pieterse Jos H., Caniëls Marjolein C.J., Homan Thijs
Journal of Organizational Change Management Vol. 25 No. 6, 2012 pp. 798-818 :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09534811211280573
Obligatorisk

Preventing employee burnout during episodic organizational changes
Bellou Victoria, Chatzinikou Ioanna
Journal of Organizational Change Management, Vol. 28 Iss 5 pp. – 673-688 : 2015 :
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JOCM-11-2014-0197
Obligatorisk

Paradoxifying Organizational Change: Cynicism and Resistance in the Swedish Armed Forces
Bergström Ola, Styhre Alexander, Thilander Per
Journal of Change Management, 2014 Vol. 14, No. 3, 384–404 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14697017.2014.938096
Obligatorisk