Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisering och ledning i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Organization and leadership in social work

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 2SA179

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-01-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-26

Innehåll

Kursen handlar om människobehandlande organisationer i socialt arbete och fokuserar på ledarskap och chefskap som utövas nära de anställda i verksamheter, så kallat första linjens chef-och ledarskap. Centrala teman i kursen är styrning, ledning, samverkan och maktförhållanden i människobehandlande organisationer samt hur chefs- och ledarskap samspelar med institutionella och organisatoriska villkor.
Frågor om chefs- och ledarskap i organisationer där socialt arbete återfinns behandlas med särskild utgångspunkt i begrepp som kommunikation, etik och förändring.
Under kursen ges studenten möjlighet till kritisk reflektion kring arbetsvillkor, professionsutövning och det sociala arbetets praktik

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse :

1. visa kunskap om människobehandlande organisationers institutionella och organisatoriska villkor.
2. visa kunskap och förståelse för hur chefer och ledare kan bedriva förändringsarbete.
 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:

3. Visa förmåga att använda teorier och begrepp för att analysera samspelet mellan organisation, chefs- och ledarskap och omgivning inom det sociala arbetets verksamhetsfält.
4. visa kommunikativ förmåga genom att leda samtal kring konflikter och andra svåra samtal

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

5. Visa förmåga till kritisk reflektion kring organisatoriska dilemman som finns i ett första linjens ledarskap (tex etiska-, ekonomiska och värderings dilemman).

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Kursens undervisningsupplägg baseras på olika pedagogiska former som föreläsningar, seminarium, färdighetsövningar och studentpresentationer. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

1. För campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. För distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten (Umeå).

Examination

Kursen examineras dels löpande i form av seminarier och övningar, dels genom en kort muntlig individuell examination på Campus (en individuell skriftlig uppgift på Distans) samt genom en skriftlig fördjupningsuppgift som studenterna arbetar med under hela kursen och som redovisas i slutet av kursen. 

- Genomförande av den skriftliga fördjupningsuppgiften ska pröva studentens kunskaper om organisations- och ledarskapsteori med relevans för det sociala arbetet. Uppgiften genomförs parvis men redovisas individuellt i seminarieform. Uppgiften introduceras i början av kursen och skrivs parallellt med annan undervisning genom hela kursen.
- Studenten ska via aktivt seminariedeltagande individuellt redovisa inhämtade kunskaper från fördjupningsuppgiften, se ovan.

Studenten ska i samband med fördjupningsuppgiften, som skrivs parvis, söka, bearbeta och redovisa referee-bedömda vetenskapliga artiklar av relevans för kursen. Då två studenter skriver tillsammans måste ansvarsfördelningen tydliggöras i uppgiften. För att en individuell bedömning skall kunna ske måste det framgå vem av studenterna som ansvarar för respektive del i examinationsuppgiften.

Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Vid frånvaro från seminarium kan komplettering ges i form av skriftlig uppgift eller genom ett uppsamlingsseminarium.  

På den skriftliga fördjupningsuppgiften ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). När det gäller aktivt seminariedeltagande ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och för att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs VG på fördjupningsuppgiften samt G avseende deltagande i seminarier och obligatoriska övningar.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Student som ej uppnått godkänt resultat på någon av examinationsuppgifterna, kan efter beslut av examinator ges möjlighet till en ersättningsuppgift för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/student/
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

Blennberger Erik
Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare
[Ny, rev. utg.] : Stockholm : Akademikerförbundet SSR : 2017 : 34 s. :
Fritt tillgänglig via akademssr.se
Obligatorisk

Bringselius Louise
Tillitsbaserad styrning och ledning [Elektronisk resurs] : ett ramverk
Stockholm : 2017 : PDF (27 s.) :
http://tillitsdelegationen.se/wp-content/uploads/2017/11/tillitsbaserad-styrning-och-ledning.pdf
Obligatorisk

Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete
Johansson Staffan, Dellgran Peter, Höjer Staffan
1.utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 384 s. :
ISBN: 9789127136311
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Middle Managers in SocialWork:Professional Identity and Management in a MarketisedWelfare State
Shank Emelie, Lundström Tommy, Wiklund Stefan
Brittish Journal of social work : 2014 :
Obligatorisk

Hjelte, J. (2020). Skolkuratorers ansvarsområden vid intern och extern samverkan. I B. Blom, C. Isaksson & L. Nygren (red.). Socialt arbete i skolan – villkor, innehåll och utmaningar.
Blom B, Isaksson C, Nygren L
Lund: Studentlitteratur. : 2020 :
Obligatorisk