"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organisk kemi med läkemedelsinriktning, 15 hp

Engelskt namn: Organic Pharmaceutical Chemistry

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE116

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-08-23

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-10-21

Innehåll

Kursen är indelad i två moment: Moment I Teori (11 hp) och Laborationer (4 hp). I kursen behandlas följande områden: Samband mellan organiska molekylers egenskaper och deras tredimensionella struktur. Kunskaper om organiska reaktionsmekanismer utnyttjas för att förstå syntesvägar till nya biologiskt intressanta föreningar såsom läkemedel. Reaktionsmekanismer används för att utreda uppkomsten av produkter och biprodukter samt för att föreslå reaktionsbetingelser som maximerar den önskade produkten och minimerar bildandet av biprodukter. Ingående laborationer ger färdighetsträning inom syntes och förmåga i att självständigt planera, utföra och utvärdera experiment enligt GLP. Under kursen tillämpas IR- och NMR-spektroskopi för att fastställa organiska föreningars struktur. Det laborativa momentet redovisas genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar i seminarieform. Laborationer och kursmaterial har nära anknytning till pågående forskning på kemiska institutionen. I samband med kursen kommer det också att erbjudas föreläsningar och interaktioner med framstående forskare inom området. Teoretisk problemlösning och analys av erhållna experimentella resultat tillhandahåller övning i att bedöma vetenskapligt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: • förstå samband mellan organiska molekylers struktur och egenskaper/reaktivitet • ha kunskap om organiska molekylers tredimensionella utsträckning och kiralitet • redogöra för grundläggande organiska reaktionsmekanismer • föreslå syntesmetoder för enklare organisk föreningar och läkemedelssubstanser • förstå de organiska reaktioner som äger rum vid metabolismen • beskriva växelverkan mellan läkemedel och biologiska makromolekyler • planera, praktiskt genomföra och utvärdera organiska synteser • föra en korrekt labjournal och tillämpa GLP • redovisa erhållna laborationsresultat skriftligt och muntligt • utreda organiska föreningars struktur med hjälp av spektroskopiska metoder

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i farmaci innehållande minst 90 hp farmaci och farmacevtisk kemi 30 hp alternativt receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper. Förkunskapskraven uppfylls också av en kandidatexamen i kemi med minst 90 hp kemi inklusive minst 30 hp farmacevtisk kemi eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, fördjupningsuppgifter, gruppseminarier, demonstrationer och laborationer. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet eller på lärcentra. Laborationerna utförs i Umeå. Obligatoriska moment är laborationer.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig och/eller muntlig rapportering av de laborativa momenten under kursens gång och genom ett skriftligt prov vid kursens slut. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat prov och kommer att erbjudas ytterligare examinationstillfällen efter överenskommelse med kursansvarig lärare. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. Studerande som av samma lärare underkänts två gånger i ett prov har rätt att hos Kemiska institutionens prefekt begära att en annan lärare utses att bestämma betyg åt henne/honom, för det aktuella provet. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

Organic chemistry
Solomons T. W. Graham.0 93125, Fryhle Craig B.
10th ed., International student version. : Hoboken, N.J. : Wiley ;a Chichester :b John Wiley [distributor] : 2011 : 1164 s. :
ISBN: 978-0-470-52459-6 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst