Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede, 7,5 hp

Engelskt namn: Palliative Nursing and End of Life Care

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM380

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier om palliativ omvårdnad inklusive sorg, smärta, symtomlindring och vård i livets slutskede. Symtom, problem och lindrande insatser inklusive komplementära metoder studeras. Kursen omfattar också specifika aspekter relaterade till livskvalitet och intersektionalitet i relation till döende och död samt att vara vårdare inom palliativ vård.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap om den palliativa vårdens vetenskapliga grund
 • visa fördjupad kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt sambandets betydelse för sjuksköterskans självständiga yrkesutövning avseende mål och principer i den palliativa vårdens filosofi
 • visa fördjupad kunskap om fysiologiska processer samt psykosociala och existentiella skeenden (sorg, lidande, mening och värdighet) i samband med döende, död och sorg
 • värdera evidensbaserad kunskap om hantering av smärta och andra vanligt förekommande symtom/problem i livets slutskede
 • visa fördjupade kunskaper om psykosociala och existentiella behov, liksom behov av stöd hos närstående i den palliativa vården
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att  bedöma och åtgärda vanligt förekommande symtom/problem vid avancerad sjukdom och i livets slutskede
 • visa förmåga att integrera kunskap om palliativ vård genom att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer vid avancerad sjukdom och i livets slutskede
 • tillämpa fördjupade kunskaper om vård i livets slutskede och visa fördjupade kunskaper om kommunikation med döende människor och deras närstående inklusive aspekter på intersektionalitet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • med helhetssyn på patienten och dennes familj reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom palliativ vård, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • identifiera olika typer av teamarbete och förklara sjuksköterskans roll i relation till detta inom palliativ vård
 • reflektera över och analysera dels egna tankar inför döden och dels problem med att skilja på egna och andras behov i omvårdnaden av döende patienter

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distansstudier på halvfart och är i huvudsak nätburen med sammankomst/-er på studieorten. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar samt seminarier. Föreläsningar sker i huvudsak via webbplattform där all information om utbildningen också kommer att finnas tillgänglig. Tyngdpunkten ligger på egna litteraturstudier och nätbaserad kommunikation med kurskamrater och lärare. Obligatoriska moment utgörs av skriftliga uppgifter samt deltagande i diskussionsfora och seminarier.
 
All information om utbildningen kommer att finnas på en webbaserad lärplattform. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av skriftliga individuella inlämningsuppgifter, skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt seminarium.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.  
 
Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM380 överlappar helt med innehållet i 3OM310
-Kursen 3OM380 ersätter kursen 3OM310

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Björngren Cuadra Carin
Omvårdnad i mångkulturella rum : frågor om kultur, etik och reflektion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 404 s. :
ISBN: 978-91-44-05307-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Integrativ vård med konventionella, alternativa och komplementära metoder
Carlson Pia, Falkenberg Torkel
Stockholm : Gothia : 2007 : 206 s. :
ISBN: 978-91-7205-554-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Doka J
website Grief

http://www.deathreference.com/Gi-Ho/Grief.html
Obligatorisk
Läsanvisning: Avsnittet Gender

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 20: Saga och sanning om smärta och genus.

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Magnússon Finnur
Etniska relationer i vård och omsorg
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01363-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede : vägledning, rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2013 : 105 s. :
ISBN: 9789175550725
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4

Nationellt vårdprogram palliativ vård
Stockholm: Regionala cancercentrum i samverkan, 2017 http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf : 2016 :
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf
Obligatorisk

Palliativ medicin och vård
Strang Peter, Beck-Friis Barbro
4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 432 s. :
ISBN: 978-91-47-10538-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik
Andershed Birgitta, Ternestedt Britt-Marie, Håkanson Cecilia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 511 s. :
ISBN: 9789144070964
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.