Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Palliative Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OM337

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-05-11

Innehåll

Kursen omfattar vård av svårt sjuk och döende patient samt stöd till deras närstående, beaktande fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårdfilosofi, etiska ställningstaganden baserade på relationsetik, miljöns betydelse och lidandets dimensioner bearbetas. Vanliga fenomen vid livshotande sjukdom och död såsom sorg, skam/skuld, tröst, hopp och mening ingår i kursen. Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår.

Kursen är uppdelad i 3 moment

Moment 1 – Grunder, bärande begrepp och symtomlindring inom palliativ vård 1 hp
Moment 2 – Fysiska, psykosociala och existentiella behov inom palliativ vård, total smärta, 3,5 hp
Moment 3 – Betydelsen av etik, estetik, kommunikation och olika fenomen vid livshotande sjukdom och död samt fördjupning om intersektionella perspektiv, 3 hp
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
  • redogöra för grunderna i palliativ vård, hospicefilosofi och vård i livets slutskede vid olika sjukdomstillstånd
  • redogöra för kroppsliga förändringar; samt fysiska, psykosociala och existentiella behov i samband med döende, död och sorg 
 
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att bedöma vanligt förekommande symtom/besvär vid livshotande obotlig sjukdom och i livets slutskede samt föreslå åtgärder relaterat till symtomen/besvären

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över betydelse av livsåskådning och intersektionella aspekter i palliativ vård
  • värdera betydelsen av förekommande fenomen, som exempelvis sorg, skam/skuld, tröst och hopp, i palliativ vård
  • med helhetssyn på patienten och dennes närstående reflektera över etiska aspekter inom palliativ vård
  • reflektera över betydelse av vårdmiljö och ritualer i palliativ vård
  • reflektera över och analysera kommunikation med döende människor och deras närstående samt egna tankar inför döden

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1 och 2 samt genomgången kurs i termin 3.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Obligatoriska moment utgörs av seminarier.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Uppkoppling kan göras på ett campus, lärcentrum eller bibliotek. Uppkopplingshastigheten kan mätas via bredbandskollen.se.

För distansstudenter ingår i denna kurs en sammankomst om två-tre dagar på studieorten.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell webbaserad tentamen (moment 1) (G-U), individuell skriftlig hemtentamen (moment 2) (VG-U) och referensanknutna diskussionsinlägg i Forum (G-U) samt skriftlig inlämningsuppgift (moment 3) (G-U).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt på individuell webbaserad tentamen, individuell skriftlig hemtentamen, skriftlig inlämningsuppgift referensanknutna diskussionsinlägg i Forum samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier För betyget VG på hel kurs krävs, utöver kriterier för godkänt betyg väl godkänt på individuell skriftlig hemtentamen.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Benkel Inger, Molander Ulla, Wijk Helle
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 199 s. :
ISBN: 978-91-47-11238-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 406 s. :
ISBN: 9789144059334
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede : vägledning, rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2013 : 105 s. :
ISBN: 9789175550725
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Palliativ medicin och vård
Strang Peter, Beck-Friis Barbro
4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 432 s. :
ISBN: 978-91-47-10538-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.