Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Engelskt namn: Palliative Nursing Care

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 3OM374

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2020-10-22

Innehåll

Kursen omfattar vård av svårt sjuk och döende patient samt stöd till deras närstående, beaktande fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårdfilosofi, etiska ställningstaganden baserade på relationsetik, miljöns betydelse och lidandets dimensioner bearbetas. Vanliga fenomen vid livshotande sjukdom och död såsom sorg, skam/skuld, tröst, hopp och mening ingår i kursen. Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår.

Kursen är uppdelad i 3 delar:
Del 1 - Grunder, bärande begrepp och symtomlindring inom palliativ vård, 1 hp
Del 2 - Fysiska, psykosociala och existentiella behov inom palliativ vård, total smärta, 3,5 hp
Del 3 - Betydelsen av etik, estetik, kommunikation och olika fenomen vid livshotande sjukdom och död samt fördjupning om intersektionella perspektiv, 3 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
  • redogöra för grunderna i palliativ vård, hospicefilosofi och vård i livets slutskede vid olika sjukdomstillstånd
  • redogöra för kroppsliga förändringar; samt fysiska, psykosociala och existentiella behov i samband med döende, död och sorg 
 Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att bedöma vanligt förekommande symtom/besvär vid livshotande obotlig sjukdom och i livets slutskede samt föreslå åtgärder relaterat till symtomen/besvären
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över betydelse av livsåskådning och intersektionella aspekter i palliativ vård
  • värdera betydelsen av förekommande fenomen, som exempelvis sorg, skam/skuld, tröst och hopp, i palliativ vård
  • med helhetssyn på patienten och dennes närstående reflektera över etiska aspekter inom palliativ vård
  • reflektera över betydelse av vårdmiljö och ritualer i palliativ vård
  • reflektera över och analysera kommunikation med döende människor och deras närstående samt egna tankar inför döden

Behörighetskrav

För tillträde till kursen gäller godkända kurser i termin 1 och 2 samt genomgången kurs i termin 3.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Obligatoriska moment utgörs av seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

För distansstudenter förekommer i denna kurs sammankomster på studieorten.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell webbaserad tentamen (del 1), individuell skriftlig hemtentamen (del 2) och referensanknutna diskussionsinlägg i forum samt skriftlig inlämningsuppgift (del 3).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska delar är fullgjorda.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM374 överlappar helt med innehållet i 3OM337
- Kursen 3OM374 ersätter kursen 3OM337

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Benkel Inger, Molander Ulla, Wijk Helle
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 199 s. :
ISBN: 978-91-47-11238-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede : vägledning, rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning
Stockholm : Socialstyrelsen : 2013 : 105 s. :
ISBN: 9789175550725
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Palliativ medicin och vård
Strang Peter, Beck-Friis Barbro
4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 432 s. :
ISBN: 978-91-47-10538-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik
Andershed Birgitta, Ternestedt Britt-Marie
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 555 sidor :
ISBN: 9789144131078
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.