Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Paulus - teologen och hans arv: språklig magisterkurs i Nya Testamentets exegetik., 15 hp

Engelskt namn: Paul - The Theologian and His Legacy: Master Course with studies in Greek.

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE191

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-03

Innehåll

Kursen innehåller en grundlig och fördjupad språklig och teologisk genomgång av delar av den paulinska litteraturen på originalspråket. Den ger också ökad färdighet i interpretation och hermeneutik. Vidare ska den studerande fördjupa sina kunskaper om den paulinska skriftgruppens teologi och tolkningshistoria.

Den studerande läser på originalspråket ca 50 sidor text från de paulinska breven, varvid filologiska, historiska och teologiska frågor diskuteras. I anslutning till detta studeras vetenskapliga kommentarer. Övriga delar av den paulinska litteraturen läses i översättning. Kursen ger också vidare färdigheter i användandet av exegetikens metoder samt en fördjupad reflektion kring tolkningsfrågor. Den enskilde kursdeltagaren skriver en kort artikel om ett teologiskt eller tolkningshistoriskt ämne, vilken normalt ventileras i samband med ett seminarium. Kursen innehåller också ett grundläggande litteraturstudium om den paulinska teologin och den paulinska litteraturens tolkningshistoria.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa fördjupade insikter i den moderna språkvetenskapens metodologi och
forskningsfrågor,
- redogöra för vetenskaplig forskning om de paulinska skrifterna,
- redogöra för huvuddragen i de paulinska skrifternas tolkningshistoria,
- visa fördjupad förståelse för texternas tolkningspotential och deras kulturbärande
inflytande genom historien,
- förstå och metodologiskt medvetet använda vetenskapliga kommentarer,
- inse betydelsen av den moderna exegetikens metodpluralism,
- ha en fördjupad kunskap om den nytestamentliga forskningens dagsläge, särskilt beträffande den paulinska litteraturen.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- filologiskt och teologiskt medvetet översätta och analysera på originalspråket studerade nytestamentliga texter,
- vetenskapligt bearbeta översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med texterna,
- göra en vetenskapligt välgrundad framställning av texternas historiska miljö,
- göra fördjupade analyser av de studerade texternas teologiska innehåll och tänkesätt,
- tillämpa exegetiska metoder,
- muntligt och skriftligt kunna klart och välstrukturerat presentera ett självständigt arbete så att den som inte är exegetiskt skolad kan förstå och tillgodogöra sig innehållet.
Efter avslutad kurs ska studenten också
- ha uppvisat god förmåga att enligt instruktioner lösa uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet av olika metodologiska ställningstaganden vid litterära och historiska tolkningar av antika texter i allmänhet och paulinska i synnerhet,
- bedöma tillämpligheten av och kritiskt värdera olika typer av vetenskapliga kommentarer,
- muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av Bibelns inflytande i historia och kultur,
- muntligt och skriftligt kritiskt diskutera värdet och betydelsen av olika tolkningsperspektiv, feministiska, befrielseteologiska och andra, för ställningstaganden i etiska och estetiska frågor.

Behörighetskrav

Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap 90 hp, varav minst 30 hp utgörs av Exegetik där kursen: Evangeliernas Jesus och brevens Paulus, språklig påbyggnadskurs i Nya testamentets exegetik 15 hp, eller motsvarande, ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är normalt obligatoriska undervisningsmoment.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftlig tentamen 7,5hp, muntlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning i seminarieform av självständigt arbete 7,5hp.
Examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För betyget godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet godkänt på samtliga delar av kursen. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet väl godkänt på 7,5 hp av kursen och minst betyget godkänt på övriga delar.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Novum Testamentum Graece (28th revised edition).
Nestle Eberhard, Aland Kurt
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781619700468 (gärna versionen med ordbok)

Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna
Heikel Ivar A., Fridrichsen Anton
[Ny utg.] : Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2013 : xii, 258 s. :
ISBN: 9789197972444 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: eller motsvarande

Thiselton Anthony C
1 Corinthians: A Shorter Exegetical and Pastoral Commentary.
Grand Rapids, Mich.: Eerdmans : 2006 :
Läsanvisning: ISBN: 9780802840363

Westerholm Stephen
Perspectives old and new on Paul : the "Lutheran" Paul and his critics
Grand Rapids, Mich. : Eerdmans : 2004 : xix, 488 s. :
ISBN: 0-8028-4809-5 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Polaski Sandra Hack
A feminist introduction to Paul
St. Louis, MO : Chalice Press : 2005 : 159 s. :
ISBN: 0-8272-1037-X (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mays James Luther
The HarperCollins Bible Commentary
New York: HarperCollins : 2001 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN:9780060655488 sid 1025-1148

Ancient Christian commentary on Scripture : New Testament. 6 Romans
Bray Gerald Lewis, Oden Thomas C
Chicago : Fitzroy Dearborn : 1998 : 404 s. :
ISBN: 1-57958-037-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (kortare avsnitt)

Aurelius Carl Axel
Luthers företal till Romarbrevet
Älvsjö: Verbum : 1983 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Återfinns t.ex. i Aurelius, Carl Axel (övers.). Martin Luthers företal till Bibeln. eller på internet.

Nygren Anders
Tolkning av Nya testamentet : [ett kommentarverk i elva band]. 6 Pauli brev till romarna : tolkning
5. uppl. : Stockholm : Verbum : 1979 : 456 s. :
ISBN: (Hft.) : Inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (el. tidigare uppl.), sid 9-45 (inledning).

Övrig litteratur (c:a 150 sidor, främst artiklar, relevanta avsnitt ur kommentarer, lexika och metodlitteratur) väljs i samråd med examinator