"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik A, 30 hp

Engelskt namn: Education A

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PE147

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-14

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas olika aspekter av utbildning, undervisning, fostran, socialisation och lärande. I första modulen, Introduktion till pedagogik, behandlas pedagogik som vetenskaplig disciplin liksom grundläggande kunskaper och färdigheter i akademiskt skrivande inför de fortsatta pedagogikstudierna. Därutöver läser studenten tre moduler som på olika sätt behandlar teorier om lärande och undervisning i olika pedagogiska praktiker, relationen mellan människan och samhället samt fostrans- och socialisationsprocesser. Reflektion över den egna lärandeprocessen, utveckling av praktiska och teoretiska färdigheter i relation till pedagogikämnet samt vetenskaplig skolning är röda trådar som löper genom samtliga moduler.

Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp
I denna modul introduceras pedagogik som vetenskapligt ämne. Svensk utbildningshistoria behandlas på ett övergripande plan och centrala pedagogiska begrepp lyfts fram. Vetenskapens och den pedagogiska forskningens relation till det omgivande samhället diskuteras och problematiseras. Modulen ger även grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar vetenskaplig textproduktion, samt träning i referenshantering och informationsvärdering.

Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp
I modulen behandlas lärande utifrån olika teoretiska perspektiv och forskningsinriktningar. Frågor om hur lärande i olika kontexter kan planeras, genomföras och vidareutvecklas behandlas. Modulen introducerar även samhällets digitalisering i relation till utbildning och arbetsliv. Förmågan att iscensätta teorier i praktiken tränas genom att deltagarna planerar en mindre undervisningsinsats. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till modulens innehåll och form.

Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp
I denna modul behandlas ett urval av samhällsteorier som är aktuella inom det pedagogiska kunskapsområdet. Samhällsteori diskuteras mot bakgrund av samhällsutveckling och möjliga tillämpningsområden och särskilt vikt läggs vid att reflektera över modulinnehållets samhälleliga och personliga relevans. Under modulen ges en orientering över olika teoretiska inriktningar och centrala begrepp ringas in och diskuteras. Träning ges i att genomföra analyser av pedagogiska processer med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier samt att söka och värdera vetenskaplig litteratur med tonvikt på vetenskapliga artiklar.

Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp
I denna modul belyses fostrans- och socialisationsprocesser i olika sammanhang. Synen på barn, föräldrar och samhällets roll i barns utveckling tas upp utifrån historiska och samtida perspektiv. Betydelsen av genus och klass för fostrans- och socialisationsprocesser fokuseras särskilt. Ett färdighetstränande inslag består av att lära sig använda och kritiskt värdera intervju som datainsamlingsmetod. Särskild vikt läggs vid att reflektera över det egna lärandet i relation till modulens innehåll.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp
Introduction to Education

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva pedagogik som vetenskapligt ämne
 • redogöra för centrala begrepp inom det pedagogiska kunskapsområdet
 • uppvisa översiktliga kunskaper om utbildningshistoria
 • diskutera vetenskapens och den pedagogiska forskningens samhällsfunktion på ett grundläggande plan
 • uppvisa grundläggande kunskaper om vetenskaplig textproduktion

Färdighet och förmåga

 • tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • välja ut och värdera vetenskaplig information

Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp
Learning and Teaching

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala teorier och begrepp om lärande i olika kontexter
 • visa förståelse för reflektion som stöd i lärandeprocesser
 • diskutera digitalisering i relation till utbildning och arbetsliv

Färdighet och förmåga

 • analysera lärande i olika kontexter
 • planera en mindre undervisningsinsats med utgångspunkt i teorier om lärande

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över sitt eget lärande i relation till modulens innehåll och form

Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp
Human and Society

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för huvuddragen i olika samhällsvetenskapliga teorier av betydelse för det pedagogiska kunskapsområdet

Färdighet och förmåga

 • analysera aktuella pedagogiska processer med hjälp av olika samhällsvetenskapliga teorier
 • diskutera huvuddragen i olika samhällsvetenskapliga teorier av betydelse för det pedagogiska kunskapsområdet
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över modulinnehållets samhälleliga och personliga relevans

Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp
Upbringing and Socialisation

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva synen på barn, föräldraskap och samhällets roll i barns utveckling ur historisk och samtida perspektiv
 • uppvisa grundläggande kunskap om intervju som datainsamlingsmetod

Färdighet och förmåga

 • använda och kritiskt värdera intervju som datainsamlingsmetod
 • analysera fostrans- och socialisationsprocesser i relation till olika historiska och samtida sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över det egna lärandet i relation till modulens innehåll

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Examination

Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)

Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)
 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)

Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)

Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell muntlig intervjuuppgift som examineras i ett skriftligt seminarium (U/G)

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulerna. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig hemtentamen eller motsvarande uppgift. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst tre av de fyra ingående modulerna.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

Englund Thomas
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
Pedagogisk forskning i Sverige 9(1), 37-49 : 2004 :
Obligatorisk

Linné A.
Pedagogik, institution och kunskapsobjekt: Personliga noteringar och reflektioner
Pedagogisk forskning i Sverige 23(5), 62-83 : 2018 :
Obligatorisk

Nilsson Peter
Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.
Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. : 2005 :
Obligatorisk

Barn, barndom och samhälle : svensk utbildningshistoria
Sandin Bengt, Sundkvist Maria
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
ISBN: 978-91-40-67824-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Englund T
Två artskilda perioder för pedagogisk forskning: Det utbildningspolitiska systemskiftets juridiska dimension och dess djupgående konsekvenser för samhälle, skola och pedagogik
Pedagogisk forskning i Sverige. 23(5), 20-42 : 2018 :
Obligatorisk

Sundberg D
Pedagogik och bildning i en senmodern tid - en kort introduktion till pedagogikämnet
Installationsföreläsning : 2016 :
Obligatorisk

Kunskap
Benner Mats, Widmalm Sven
Johanneshov : MTM : 2013 : 1 CD-R :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns även som e-bok från 2022: https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=begreppbart+kunskap

Därutöver tillkommer en-två vetenskapliga artiklar

Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Säljö Roger
Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
2 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 200 sidor : ISBN: 9789151106878 : 2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

How to determine the quality of students’ reflections?
Äli Leijen, Kai Valtna, Djuddah A.J. Leijen, Margus Pedaste
Studies in Higher Education, 37:2, 203-217 : 2012 :
DOI: 10.1080/03075079.2010.504814
Obligatorisk

Avby G
Att genom reflection organisera för en medveten och kunskapsrik praktik
Pedagogisk forskning i Sverige, 21(3–4), 261–282. : 2016 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-31206
Obligatorisk

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer tre vetenskapliga artiklar

Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Broady Donald
Kulturens fält - Om Pierre Bourdieus sociologi
Masskommunikation och kultur , NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s. 59 - 88 : 1988 :
http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf

Tillämpad kulturteori
Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
ISBN: 9789144110707
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer fem-sju vetenskapliga artiklar

Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Beyond the competent child : exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies
Brembeck Helene, Johansson Barbro, Kampmann Jan
1. E-bok uppl. : Roskilde : Roskilde university press. ISBN: 9788778679475 : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Den kultiverade människan
Frykman Jonas, Löfgren Orvar
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] :
ISBN: 9789151101965
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Intervjuer
Hallin Anette, Helin Jenny
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 125 sidor :
ISBN: 9789144104560
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: *

Parenting for a digital future: how hopes and fears about technology shape children´s lives
Livingstone Sonia M, Blum-Ross Alicia
Oxford Scholarship Online. ISBN-13: 9780190874698 : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Sandin Bengt
The parent: A cultural invention. The politics of parenting
European Journal of Developmental Psychology, 14:6, 733-746 : 2017 :
https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1322952
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1322952

Widding Ulrika
Parenting ideals and (un-)troubled parent positions
In Pedagogy, Culture & Society 23 (1), 45–64 : 2015 :
Obligatorisk

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Barndom
Cardell David, Sköld Johanna
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2023] : 127 sidor :
ISBN: 9789147143443
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

*Alternativt annan akademisk litteratur om intervjumetodik Därutöver tillkommer två-tre vetenskapliga artiklar