Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik A, 30 hp

Engelskt namn: Education A

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 2PE147

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-06-14

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas olika aspekter av utbildning, undervisning, fostran, socialisation och lärande. I första modulen, Introduktion till pedagogik, behandlas pedagogik som vetenskaplig disciplin liksom grundläggande kunskaper och färdigheter i akademiskt skrivande inför de fortsatta pedagogikstudierna. Därutöver läser studenten tre moduler som på olika sätt behandlar teorier om lärande och undervisning i olika pedagogiska praktiker, relationen mellan människan och samhället samt fostrans- och socialisationsprocesser. Reflektion över den egna lärandeprocessen, utveckling av praktiska och teoretiska färdigheter i relation till pedagogikämnet samt vetenskaplig skolning är röda trådar som löper genom samtliga moduler.

Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp
I denna modul introduceras pedagogik som vetenskapligt ämne. Svensk utbildningshistoria behandlas på ett övergripande plan och centrala pedagogiska begrepp lyfts fram. Vetenskapens och den pedagogiska forskningens relation till det omgivande samhället diskuteras och problematiseras. Modulen ger även grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar vetenskaplig textproduktion, samt träning i referenshantering och informationsvärdering.

Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp
I modulen behandlas lärande utifrån olika teoretiska perspektiv och forskningsinriktningar. Frågor om hur lärande i olika kontexter kan planeras, genomföras och vidareutvecklas behandlas. Modulen introducerar även samhällets digitalisering i relation till utbildning och arbetsliv. Förmågan att iscensätta teorier i praktiken tränas genom att deltagarna planerar en mindre undervisningsinsats. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till modulens innehåll och form.

Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp
I denna modul behandlas ett urval av samhällsteorier som är aktuella inom det pedagogiska kunskapsområdet. Samhällsteori diskuteras mot bakgrund av samhällsutveckling och möjliga tillämpningsområden och särskilt vikt läggs vid att reflektera över modulinnehållets samhälleliga och personliga relevans. Under modulen ges en orientering över olika teoretiska inriktningar och centrala begrepp ringas in och diskuteras. Träning ges i att genomföra analyser av pedagogiska processer med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier samt att söka och värdera vetenskaplig litteratur med tonvikt på vetenskapliga artiklar.

Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp
I denna modul belyses fostrans- och socialisationsprocesser i olika sammanhang. Synen på barn, föräldrar och samhällets roll i barns utveckling tas upp utifrån historiska och samtida perspektiv. Betydelsen av genus och klass för fostrans- och socialisationsprocesser fokuseras särskilt. Ett färdighetstränande inslag består av att lära sig använda och kritiskt värdera intervju som datainsamlingsmetod. Särskild vikt läggs vid att reflektera över det egna lärandet i relation till modulens innehåll.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp
Introduction to Education

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva pedagogik som vetenskapligt ämne
 • redogöra för centrala begrepp inom det pedagogiska kunskapsområdet
 • uppvisa översiktliga kunskaper om utbildningshistoria
 • diskutera vetenskapens och den pedagogiska forskningens samhällsfunktion på ett grundläggande plan
 • uppvisa grundläggande kunskaper om vetenskaplig textproduktion
Färdighet och förmåga
 • tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • välja ut och värdera vetenskaplig information
Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp
Learning and Teaching


Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för centrala teorier och begrepp om lärande i olika kontexter
 • visa förståelse för reflektion som stöd i lärandeprocesser
 • diskutera digitalisering i relation till utbildning och arbetsliv
Färdighet och förmåga
 • analysera lärande i olika kontexter
 • planera en mindre undervisningsinsats med utgångspunkt i teorier om lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sitt eget lärande i relation till modulens innehåll och form
Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp
Human and Society


Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för huvuddragen i olika samhällsvetenskapliga teorier av betydelse för det pedagogiska kunskapsområdet
Färdighet och förmåga
 • analysera aktuella pedagogiska processer med hjälp av olika samhällsvetenskapliga teorier
 • diskutera huvuddragen i olika samhällsvetenskapliga teorier av betydelse för det pedagogiska kunskapsområdet
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över modulinnehållets samhälleliga och personliga relevans
Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp
Upbringing and Socialisation


Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • beskriva synen på barn, föräldraskap och samhällets roll i barns utveckling ur historisk och samtida perspektiv
 • uppvisa grundläggande kunskap om intervju som datainsamlingsmetod
Färdighet och förmåga
 • använda och kritiskt värdera intervju som datainsamlingsmetod
 • analysera fostrans- och socialisationsprocesser i relation till olika historiska och samtida sammanhang
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över det egna lärandet i relation till modulens innehåll

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulerna. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig hemtentamen eller motsvarande uppgift. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst tre av de fyra ingående modulerna.

Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)
Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)
 • en individuell skriftlig reflektionsuppgift (U/G)
Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)
Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell muntlig intervjuuppgift som examineras i ett skriftligt seminarium (U/G)
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 25

  Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

  Englund Thomas
  Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
  Pedagogisk forskning i Sverige 9(1), 37-49 : 2004 :
  Obligatorisk

  Linné A.
  Pedagogik, institution och kunskapsobjekt: Personliga noteringar och reflektioner
  Pedagogisk forskning i Sverige 23(5), 62-83 : 2018 :
  Obligatorisk

  Nilsson Peter
  Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.
  Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. : 2005 :
  Obligatorisk

  Barn, barndom och samhälle : svensk utbildningshistoria
  Sandin Bengt, Sundkvist Maria
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-40-67824-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kampen om kunskap : akademi och praktik
  Brechensbauer Axel, Grafström Maria, Jonsson Anna, Klintman Mikael
  Stockholm : Santérus förlag : 2019 : 173 sidor :
  ISBN: 9789173591454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Englund T
  Två artskilda perioder för pedagogisk forskning: Det utbildningspolitiska systemskiftets juridiska dimension och dess djupgående konsekvenser för samhälle, skola och pedagogik
  Pedagogisk forskning i Sverige. 23(5), 20-42 : 2018 :
  Obligatorisk

  Sundberg D
  Pedagogik och bildning i en senmodern tid - en kort introduktion till pedagogikämnet
  Installationsföreläsning : 2016 :
  Obligatorisk

  Därutöver tillkommer en-två vetenskapliga artiklar

  Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Säljö Roger
  Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
  2 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 200 sidor :
  ISBN: 9789151106878
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How to determine the quality of students’ reflections?
  Äli Leijen, Kai Valtna, Djuddah A.J. Leijen, Margus Pedaste
  Studies in Higher Education, 37:2, 203-217 : 2012 :
  DOI: 10.1080/03075079.2010.504814
  Obligatorisk

  Avby G
  Att genom reflection organisera för en medveten och kunskapsrik praktik
  Pedagogisk forskning i Sverige, 21(3–4), 261–282. : 2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-31206
  Obligatorisk

  Därutöver tillkommer tre vetenskapliga artiklar

  Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Broady Donald
  Kulturens fält - Om Pierre Bourdieus sociologi
  Masskommunikation och kultur , NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s. 59 - 88 : 1988 :
  http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf
  Obligatorisk

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer fem-sju vetenskapliga artiklar

  Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp

  Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv
  Johansson Thomas, Sorbring Emma
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 668 sidor :
  ISBN: 9789147113071
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beyond the competent child : exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies
  Brembeck Helene, Johansson Barbro, Kampmann Jan
  1. E-bok uppl. : Roskilde : Roskilde university press. ISBN: 9788778679475 : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Den kultiverade människan
  Frykman Jonas, Löfgren Orvar
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] :
  ISBN: 9789151101965
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Parenting for a digital future: how hopes and fears about technology shape children´s lives
  Livingstone Sonia M, Blum-Ross Alicia
  Oxford Scholarship Online. ISBN-13: 9780190874698 : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Sandin Bengt
  The parent: A cultural invention. The politics of parenting
  European Journal of Developmental Psychology, 14:6, 733-746 : 2017 :
  https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1322952
  Obligatorisk

  Widding Ulrika
  Parenting ideals and (un-)troubled parent positions
  In Pedagogy, Culture & Society 23 (1), 45–64 : 2015 :
  Obligatorisk

  Därutöver tillkommer två-tre vetenskapliga artiklar

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

  Kunskap
  Benner Mats, Widmalm Sven
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-47-09621-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Englund Thomas
  Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
  Pedagogisk forskning i Sverige 9(1), 37-49 : 2004 :
  Obligatorisk

  Linné A.
  Pedagogik, institution och kunskapsobjekt: Personliga noteringar och reflektioner
  Pedagogisk forskning i Sverige 23(5), 62-83 : 2018 :
  Obligatorisk

  Nilsson Peter
  Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.
  Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. : 2005 :
  Obligatorisk

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Hållsten Stina, Strand Hans, Moberg Bodil
  3 uppl., ISBN: 978-91-47-11408-5 , 192 s, Liber : 2015 :
  Obligatorisk

  Barn, barndom och samhälle : svensk utbildningshistoria
  Sandin Bengt, Sundkvist Maria
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-40-67824-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer tre-fyra vetenskapliga artiklar

  Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Säljö Roger
  Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
  2 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 200 sidor :
  ISBN: 9789151106878
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer tre-fem vetenskapliga artiklar

  Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Broady Donald
  Kulturens fält - Om Pierre Bourdieus sociologi
  Masskommunikation och kultur , NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s. 59 - 88 : 1988 :
  http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf
  Obligatorisk

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer fem-sju vetenskapliga artiklar

  Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp

  Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv
  Johansson Thomas, Sorbring Emma
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 668 sidor :
  ISBN: 9789147113071
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beyond the competent child : exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies
  Brembeck Helene, Johansson Barbro, Kampmann Jan
  1. E-bok uppl. : Roskilde : Roskilde university press. ISBN: 9788778679475 : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Den kultiverade människan
  Frykman Jonas, Löfgren Orvar
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] :
  ISBN: 9789151101965
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Parenting for a digital future: how hopes and fears about technology shape children´s lives
  Livingstone Sonia M, Blum-Ross Alicia
  Oxford Scholarship Online. ISBN-13: 9780190874698 : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Sandin Bengt
  The parent: A cultural invention. The politics of parenting
  European Journal of Developmental Psychology, 14:6, 733-746 : 2017 :
  https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1322952
  Obligatorisk

  Widding Ulrika
  Parenting ideals and (un-)troubled parent positions
  In Pedagogy, Culture & Society 23 (1), 45–64 : 2015 :
  Obligatorisk

  Därutöver tillkommer fyra-fem vetenskapliga artiklar

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Modul 1: Introduktion till pedagogik, 7,5 hp

  Kunskap
  Benner Mats, Widmalm Sven
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 128 s. :
  ISBN: 978-91-47-09621-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Englund Thomas
  Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
  Pedagogisk forskning i Sverige 9(1), 37-49 : 2004 :
  Obligatorisk

  Linné A.
  Pedagogik, institution och kunskapsobjekt: Personliga noteringar och reflektioner
  Pedagogisk forskning i Sverige 23(5), 62-83 : 2018 :
  Obligatorisk

  Nilsson Peter
  Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.
  Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. : 2005 :
  Obligatorisk

  Studentens skrivhandbok
  Schött Kristina, Hållsten Stina, Strand Hans, Moberg Bodil
  3 uppl., ISBN: 978-91-47-11408-5 , 192 s, Liber : 2015 :
  Obligatorisk

  Barn, barndom och samhälle : svensk utbildningshistoria
  Sandin Bengt, Sundkvist Maria
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-40-67824-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer tre-fyra vetenskapliga artiklar

  Modul 2: Lärande och undervisning, 7,5 hp

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Säljö Roger
  Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 172 s. :
  ISBN: 9789140688262
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer tre-fem vetenskapliga artiklar

  Modul 3: Människa och samhälle, 7,5 hp

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Broady Donald
  Kulturens fält - Om Pierre Bourdieus sociologi
  Masskommunikation och kultur , NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s. 59 - 88 : 1988 :
  http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf
  Obligatorisk

  Tillämpad kulturteori
  Gunnarsson Payne Jenny, Öhlander Magnus
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 377 sidor :
  ISBN: 9789144110707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Därutöver tillkommer fem-sju vetenskapliga artiklar

  Modul 4: Fostran och socialisation, 7,5 hp

  Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv
  Johansson Thomas, Sorbring Emma
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 668 sidor :
  ISBN: 9789147113071
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bie Kristin
  Reflektionshandboken för pedagoger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
  ISBN: 9789140688255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beyond the competent child : exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies
  Brembeck Helene, Johansson Barbro, Kampmann Jan
  1. E-bok uppl. : Roskilde : Roskilde university press. ISBN: 9788778679475 : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Den kultiverade människan
  Frykman Jonas, Löfgren Orvar
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] :
  ISBN: 9789151101965
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Parenting for a digital future: how hopes and fears about technology shape children´s lives
  Livingstone Sonia M, Blum-Ross Alicia
  Oxford Scholarship Online. ISBN-13: 9780190874698 : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar

  Sandin Bengt
  The parent: A cultural invention. The politics of parenting
  European Journal of Developmental Psychology, 14:6, 733-746 : 2017 :
  https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1322952
  Obligatorisk

  Widding Ulrika
  Parenting ideals and (un-)troubled parent positions
  In Pedagogy, Culture & Society 23 (1), 45–64 : 2015 :
  Obligatorisk

  Därutöver tillkommer fyra-fem vetenskapliga artiklar