"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete, 30 hp

Engelskt namn: Education B - Thesis

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 till 2024-06-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PE149

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-14

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen fokuseras kunskapsbildning i pedagogik. Den inledande modulen behandlar forskningsprocessen och vetenskaplig metod och den sista modulen består av ett självständigt vetenskapligt arbete i pedagogik. Övriga två moduler består av fördjupande studier av det pedagogiska kunskapsområdet. Den andra modulen belyser lärandeprocesser i relation till informations- och kommunikationsteknik och den tredje modulen normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker. Reflektion över den egna lärandeprocessen, utveckling av praktiska och teoretiska färdigheter i relation till pedagogikämnet samt vetenskaplig skolning är röda trådar som löper genom samtliga moduler.

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5
Under modulen övas formuleringar av forskningsproblem av relevans för det pedagogiska forskningsområdet med avstamp i olika vetenskapsteoretiska- och filosofiska traditioner. Det vetenskapliga skrivandets villkor behandlas och i samband med detta problematiseras de forskningsetiska principer som ska genomsyra vetenskapligt arbete. I modulen övas även färdigheter i att kritiskt granska vetenskapliga publikationer med avseende på dess internlogik.

Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
I modulen behandlas lärande med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Med utgångspunkt i sociokulturell teoribildning samt forskning om lärande och IKT analysera en utbildningsinsats. Ett färdighetstränande inslag består av att studenten lär sig att använda och problematisera enkät som datainsamlingsmetod. Vidare läggs vikt vid att studenten reflekterar över den egna lärprocessen i relation till modulens innehåll och form.

Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
I modulen diskuteras och analyseras normaliserings- och exkluderingsprocesser och olika former av special- och socialpedagogiska praktiker belyses utifrån historiska och teoretiska perspektiv. Ett färdighetstränande inslag består av att öva sig i att kommunicera kunskap till grupper utan specialkunskaper inom det område modulen behandlar. Särskild vikt läggs vid att reflektera över etiska ställningstaganden i relation till modulens tematik.

Modul 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp
Modulen är riktat mot utvecklandet av grundläggande kunskaper och förståelse för vetenskapligt arbete i praktiken. Upplägget syftar till att ge erfarenheter av vetenskapligt arbete genom individuell planering, genomförande, rapportering och värdering av en mindre omfattande empirisk pilotstudie inom det pedagogiska forskningsfältet. Förmågan att värdera vetenskaplig kunskap, metoder och rapportering tränas genom kamratgranskningsövningar i seminarieform.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp
Research Processes and Methods in Education I

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp
 • visa kännedom om forskningsetiska principer
 • uppvisa kunskaper om vetenskaplig textproduktion med avseende på vetenskapliga kvalitetsaspekter

Färdighet och förmåga

 • formulera pedagogiska forskningsproblem samt välja adekvat vetenskaplig metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att värdera vetenskapliga texters internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar samt i relation till vetenskapsteoretiska traditioner

Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
Learning and Information Communication Technology

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva hur lärande med stöd av IKT kan förstås och stödjas av sociokulturell teoribildning
 • visa grundläggande kunskaper om olika aktuella problemområden inom det pedagogiska forskningsfältet lärande och IKT
 • uppvisa grundläggande kunskap om enkät som datainsamlingsmetod

Färdighet och förmåga

 • med utgångspunkt i sociokulturell teori och forskning om lärande och IKT planera och analysera en IKT-stödd utbildningsinsats
 • använda och värdera enkät som datainsamlingsmetod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och problematisera en IKT-stödd utbildningsinsats
 • reflektera över sitt eget lärande i relation till modulens innehåll

Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Normalization Processes in Education Practices

Efter avslutad modul ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för teoretiska perspektiv på normaliserings- och exkluderingsprocesser
 • visa kännedom om olika forskningsinriktningar med relevans för pedagogikämnet där normaliserings- och exkluderingsprocesser är i fokus

Färdighet och förmåga

 • analysera normaliserings- och exkluderingsprocesser utifrån historiska och teoretiska perspektiv
 • kommunicera kunskap om modulinnehållet till olika grupper utan specialkunskaper inom det område modulen behandlar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över etiska ställningstaganden i relation till modulens tematik

Modul 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp
Individual Thesis in Education

Efter avslutad modul ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • ha kunskap om tidigare forskning av relevans för den egna pilotstudiens specifika forskningsområde
 • ha en grundläggande förståelse för hur den/de vetenskapliga metoder som tillämpats i arbetet med den egna pilotstudien kan tillämpas i empiriska studier

Färdighet och förmåga

 • uppvisa en grundläggande förmåga att planera, genomföra och rapportera en empirisk studie av relevans för det pedagogiska forskningsområdet
 • kunna visa prov på förmågan att självständigt söka och samla in vetenskaplig kunskap av relevans för en planerad vetenskaplig studie

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa en grundläggande förmåga att värdera insamlad vetenskaplig kunskap i aspekter som kvalitet och relevans för den uppgift den ska fylla
 • ha förmåga att kritiskt värdera det vetenskapliga upplägget, genomförandet och rapporteringen av sitt eget och andras forskningsarbete
 • uppvisa en etisk medvetenhet vid planering och genomförande av vetenskapliga studier

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp på Pedagogik A, varav Introduktion till pedagogik 7,5 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som internetkurs utan fysiska träffar. Studierna kräver tillgång till teknisk utrustning såsom dator och headset med mikrofon.

Examination

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två skriftliga seminarier (U/G)

Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell skriftlig enkätstudie (U/G)

Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell muntlig och skriftlig kommunikationsuppgift (U/G)

Modul 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande inslag:

 • aktivt deltagande i ett skriftligt planeringsseminarium (U/G)
 • aktivt deltagande i ett skriftligt metodseminarium (U/G)
 • aktivt deltagande som opponent och respondent i ett skriftligt seminarium (U/G)
 • en individuell, skriftligt rapporterad empirisk pilotstudie (U/G/VG)

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig hemtentamen eller motsvarande uppgift. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs ett väl godkänt betyg på minst tre av de fyra ingående modulerna.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Modul 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5 hp

God forskningssed
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Ingemann Jan Holm
Vetenskapsteori för samhällsvetare
1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2016 : 213 s. :
ISBN: 9789140690012
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
Abrahamson Löfström Carina, Rombach Björn
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 331 sidor :
ISBN: 9789144130682
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer två-tre vetenskapliga artiklar.

Modul 2: Lärande och IKT, 7,5 hp

Bayne Sian
What’s the matter with ’technology-enhanced learning’?
Ingår i:
Learning, media and technology
1976- : 40 : sid. 5-20 :
Obligatorisk

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

From Jörgen
Pedagogical Digital Competence – between values, knowledge and skills
Ingår i:
Higher Education Studies
Canadian Center of Science and Education : 7 :
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/search/authors/view?firstName=Jorgen&middleName=&lastName=From&affiliation=&country=
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/search/authors/view?firstName=Jorgen&middleName=&lastName=From&affiliation=&country=

Higher education dominance and siloed knowledge: a systematic review of flipped classroom research
Lundin Mona, Bergviken Resenfeldt Annika, Hillman Thomas, Lantz-Andersson Annika, Peterson Louise
International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15, 1-30 : 2018 :
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0101-6
Obligatorisk
Läsanvisning: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-018-0101-6

Jakobsson Anders
Socialkulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 17, No. 3-4 : 2012 :
Obligatorisk

Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is ‘enhanced’and how do we know? A critical literature review
Kirkwood A., Price L.
Learning, media and technology, 39(1), 6-36 : 2014 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2013.770404#.VX5yCf77670
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439884.2013.770404#.VX5yCf77670

What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?
Koehler Matthew J., Mishra Punya
Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70 : 2009 :
http://leegreen.wiki.westga.edu/file/view/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf/346772424/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: http://leegreen.wiki.westga.edu/file/view/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf/346772424/What%20Is%20Technological%20Pedagogical%20Content%20%20%20Knowledge%3F%20.pdf

Mahlangu Vimbi Petrus
The Good, the Bad, and the Ugly of Distance Learning in Higher Education
Trends in E-learning : 2018 :
Obligatorisk

Säljö Roger
Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 279 s. :
ISBN: 9789144101736
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer tre-fyra vetenskapliga artiklar.

Modul 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp

Börjesson Mats
Barn i behov av särskild korrigering : om att ställa barnhälsofrågorna på ett annat sätt
Ingår i:
Att arbeta med särskilt stöd
Stockholm : Statens skolverk : [2002] : 127 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: http://lektorio.files.wordpress.com/2008/08/pdf923.pdf

Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion
Petersson Frida, Davidsson Tobias
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 286 sidor :
ISBN: 9789144109824
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Skola i normer
Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
ISBN: 9789151101606
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Widding Ulrika
Problematic Parents and the Community Parent Education: Representations of Social Class, Ethnicity, and Gender
Journal of Feminist Family Therapy, 23(1), pp. 19-38 : 2010 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08952833.2011.548701
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08952833.2011.548701

Edling S.
Läraryrket och det etiska behovet av att kunna navigera i utrymmet mellan det säkra och det osäkra
Utbildning och Demokrati, 29(2), 101-130 : 2022 :
Obligatorisk

Psykiatrisering som kulturmönster Ett utkast till sociokulturella studier av psykisk hälsa
Eriksson R, Ek H
Tidskrift för psykisk helsearbeid, 14 (1), 54-65. : 2017 :
Obligatorisk

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Dessutom tillkommer fyra-fem vetenskapliga artiklar.

Modul 4: Självständigt arbete i pedagogik, 7,5 hp

Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats
Abrahamson Löfström Carina, Rombach Björn
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 331 sidor :
ISBN: 9789144130682
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 356 sidor :
ISBN: 9789144151045
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodlitteratur och vetenskaplig litteratur i relation till valt ämne för pilotstudien tillkommer.