Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II, 7,5 hp

Engelskt namn: Education and ICT in the Workplace II

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 2PE141

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-09-21

Reviderad av: Prefekten, 2021-06-14

Innehåll

I den andra av två kurser om pedagogik och informations- och kommunikationsteknologi, förväntas studenten använda sina kunskaper, färdigheter och förmågor från föregående kurs i en empirisk studie angående pedagogik och IKT på arbetsplatsen. Syftet med att genomföra denna studie är att förvärva insikter om hur IKT används i lärandeprocesser i arbetslivet och hur aktuell forskning förhåller sig till praktiken. Studenten kommer också att ges möjlighet att utveckla muntliga färdigheter med särskilt fokus på att förmedla information till en publik utanför fältet av experter. Dessutom kommer studenten att redovisa sina resultat i en vetenskaplig rapport, där den empiriska studien kommer att införlivas med teori om arbetsplatslärande och IKT.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • uppvisa kunskaper om vetenskaplig textproduktion med avseende på vetenskapliga kvalitetsaspekter
  • uppvisa kännedom om tidigare forskning relevant för det valda empiriska studieobjektet
Färdighet och förmåga
  • genomföra en mindre empirisk studie av lärande och IKT i en vald miljö
  • kommunicera kunskap om kursinnehållet till utomstående med begränsad kunskap om ämnet
  • identifiera och analysera en organisations lärandeprocesser och användande av IKT, genom insamling av empiriska data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över möjligheter och villkor för kommunicerandet av kunskap om IKT och lärandeprocesser till lika utomstående grupper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Genomfört kursen Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning. Kursen ges som campuskurs med stöd av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
  • En skriftlig empirisk studie (U/G/VG)
  • En inspelad muntlig presentation (U/G)
  • Ett skriftligt seminarium (U/G)
Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget godkänd krävs att samtliga examinerande delar bedömts godkända. För betyget väl godkänd krävs därutöver att den skriftliga empiriska studien är väl godkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Inga.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Reaction – Organizational Learning, Community, and Virtual HRD: Advancing the Discussion
Bennett Elisabeth E., McWhorter Rochell R.
New Horizons in Adult Education & Human Resource Development, 29(3), 19-27 : 2017 :
Obligatorisk

The Role of Leadership in a Digitalized World: A Review
Cortellazzo L., Bruni E., Zampieri R.
Frontiers in Psychology 10(1938). Doi: 10.3389/fpsyg.2019.01938 : 2019 :
Obligatorisk

Digital innovation and transformation: An institutional perspective
Hinnings B., Gegenhuber T., Greenwood R.
Information and Organization, 28, 52-61 : 2018 :
Obligatorisk

Human resource development : att utveckla individer, grupper och organisationer
Nilsson Peter, Wallo Andreas, Rönnqvist Dan, Davidson Bo
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 287 sidor :
ISBN: 9789144090962
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Virtual teams: a leader's guide
Hunsaker P., Hunsaker J.
Team Performance Management, 14(1/2), 86-101 : 2008 :
Obligatorisk

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

McWhorter Rochell R.
A Synthesis of New Perspectives on Virtual HRD
Advances in Developing Human Resources, 16(3): 391-401 : 2014 :
Obligatorisk

Effective Coordination of Shared Leadership in Global Virtual Teams
Nordbäck E. S., Espinosa J. A.
Journal of Management Information Systems, 36(1), 321-350 : 2019 :
Obligatorisk

Learning to teach in a remote school context – exploring the organisation of teachers’ professional development of digital competence
Pettersson Fanny, Olofsson Anders D.
Ingår i:
NETWORKED PROFESSIONAL LEARNING
[S.l.] : SPRINGER NATURE : 2019 :
Obligatorisk

Därutöver tillkommer två vetenskapliga artiklar som väljs av studenten.